Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Bryssel 2. helmikuuta 2011

EU torjuu vakavaa rikollisuutta ja terrorismia matkustajarekisteritietojen avulla

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) koskevan direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on torjua vakavaa rikollisuutta ja terrorismia. Lentoliikenteen harjoittajat velvoitetaan toimittamaan EU:n jäsenvaltioille tiedot EU:hun saapuvista tai sieltä lähtevistä matkustajista. Samalla ehdotuksessa taataan korkeatasoinen yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

Matkustajarekisteritietoja koskeva direktiiviehdotus on tärkeä osa EU:n turvallisuuspolitiikkaa. Tarvitsemme yhteiset säännöt vakavan rikollisuuden kuten huumeiden salakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin torjumiseksi. Samalla on varmistettava, että matkustajien yksityisyydensuojaa kunnioitetaan ja heidän oikeuksiaan suojataan kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on anonymisoitava kerätyt PNR-tiedot eli poistettava niistä tunnisteet, joiden perusteella yksittäiset ihmiset voitaisiin tunnistaa”, sanoi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Komission ehdotuksessa esitetään yhteiset säännöt PNR-järjestelmien perustamiseksi EU:n jäsenvaltioihin.

Ehdotuksen keskeiset kohdat:

  • Lentoliikenteen harjoittajien velvollisuus siirtää kansainvälisten lentojen PNR-tiedot varausjärjestelmistään erityiseen matkustajatietoyksikköön siihen jäsenvaltioon, johon lento saapuu tai josta se lähtee. Jäsenvaltiot analysoivat tietoja ja tallettavat ne vakavan rikollisuuden ja terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

  • Vahva yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. PNR-tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan (käyttötarkoituksen tiukka rajoittaminen). Lainvalvontaviranomaisten on poistettava tietojen tunnisteet kuukauden kuluttua lennosta, ja tietoja saa säilyttää enintään viiden vuoden ajan (lyhyt säilytysaika). Lentoliikenteen harjoittajat eivät saa toimittaa jäsenvaltioille eivätkä jäsenvaltiot saa millään tavoin käyttää arkaluonteisia tietoja, joista voi käydä ilmi matkustajan rotu tai etninen alkuperä tai hänen poliittinen kantansa tai uskonnollinen vakaumuksensa. Jäsenvaltioilla ei ole pääsyä lentoliikenteen harjoittajien tietokantoihin, vaan lentoliikenteen harjoittajat toimittavat tiedot jäsenvaltioille näiden pyynnöstä (ns. tarjontamenetelmä). Jäsenvaltioiden on perustettava tietojenkäsittelyä varten erityinen yksikkö ja varmistettava tietojenkäsittelyn turvallisuus siten, että yksikön toimintaa valvoo riippumaton valvontaviranomainen (tietosuojaviranomainen). Ehdotuksessa on myös selkeät säännöt, joiden mukaan matkustajilla on oikeus saada asianmukaiset tiedot PNR-tietojen keräämisestä sekä oikeus tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista niitä tai poistaa ne. Lisäksi matkustajilla on oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun.

  • Selkeät säännöt tietojen siirtämistä varten, esimerkiksi kuinka monta kertaa lentoliikenteen harjoittajat voivat siirtää tietoja jäsenvaltioille ja miten siirtojen turvallisuus on varmistettava. Tarkoituksena on rajoittaa vaikutusta yksityisyydensuojaan ja pitää lentoliikenteen harjoittajille aiheutuvat kustannukset kurissa.

Tausta

Matkustajarekisteritiedot (Passenger Name Record, PNR) ovat matkustajien antamia tietoja, jotka lentoliikenteen harjoittajat tallentavat tietojärjestelmäänsä lippujen varaamisen ja lähtöselvityksen yhteydessä.

Käytännössä monien jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset keräävät jo PNR-tietoja tapauskohtaisesti tai tiettyjen lentojen osalta. Komission ehdotuksen perusteella tietoja voitaisiin käyttää järjestelmällisemmin ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden käytäntöjä. Näin voitaisiin välttää vaihtelu matkustajien henkilötietojen suojaamisessa ja turvallisuusaukkojen muodostuminen sekä vähentää kustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta niin lentoliikenteen harjoittajien kuin matkustajienkin kannalta.

Ehdotuksen nojalla tapahtuvassa PNR-tietojen käsittelyssä on noudatettava vuonna 2008 hyväksyttyä tietosuojaa koskevaa puitepäätöstä, mikä takaa henkilötietojen korkeatasoisen suojan.

Yhdysvallat, Kanada ja Australia vaativat jo EU:n lentoliikenteen harjoittajilta PNR-tiedot kaikista näihin maihin saapuvista ja sieltä lähtevistä lentomatkustajista. Näiden maiden ja PNR-tietoja jo käyttävien EU:n jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, että PNR-tiedot ovat tarpeen vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.

Direktiiviehdotus korvaa komission vuonna 2007 esittämän ehdotuksen PNR-tietojen käyttöä koskevaksi puitepäätökseksi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi vuoden 2007 ehdotus oli käsiteltävä uudelleen uuden perussopimuksen määräysten mukaisesti.

Seuraavat vaiheet

Ehdotuksen käsittely ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa kestänee noin kaksi vuotta.

Lisätietoja

EU:n sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

MEMO/11/60


Side Bar