Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Brüssel, 2. veebruar 2011

ELi ettepanek broneeringuinfo kohta, et võidelda raskete kuritegude ja terrorismi vastu

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku ELi broneeringuinfo direktiivi kohta, mille eesmärk on võidelda raskete kuritegude ja terrorismi vastu. Ettepanekuga nähakse lennuettevõtjatele ette kohustus anda ELi liikmesriikidele andmeid ELi sisenevate või sealt lahkuvate reisijate kohta, tagades ühtlasi eraelu puutumatuse ja isikuandmete kõrgetasemelise kaitse.

Euroopa Liidu siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi sõnul on ettepanek ELi broneeringuinfo direktiivi kohta ELi julgeolekupoliitika oluline osa. „Selleks et võidelda raskete kuritegude, nagu uimastite ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse ning terrorismi vastu ning tagada reisijate eraelu puutumatuse ja õiguste kaitse kõikides liikmesriikides, on vaja ühiseid ELi eeskirju. Ettepanekuga nõutakse, et liikmesriigid muudaksid kõik kogutud broneeringuinfo andmed anonüümseks,” sõnas Malmström.

Komisjon näeb ettepanekus ELi liikmesriikidele ette ühised eeskirjad broneeringuinfosüsteemide loomiseks riigi tasandil.

Komisjon teeb ettepaneku:

  • et kõik lennuettevõtjad edastaksid broneerimissüsteemi kantud rahvusvaheliste lendude reisijaid käsitlevad andmed kas siht- või lähteliikmesriigi selleks ettenähtud üksusele. Liikmesriigid analüüsivad ja säilitavad andmeid, et ära hoida, avastada, uurida ja kohtulikult menetleda raskeid kuritegusid ja terrorirünnakuid;

  • kaitsta tõhusalt eraelu puutumatust ja isikuandmeid. Broneeringuinfot ei või kasutada ühelgi muul eesmärgil peale raskete kuritegude ja terrorirünnakute vastu võitlemise (eesmärgi range piiritlemine). Liikmesriikide õiguskaitseasutused peavad muutma andmed anonüümseks üks kuu peale lendu ja neid ei tohi säilitada kokku üle viie aasta (lühike andmete säilitamise aeg). Ettevõtjad ei või mitte mingil juhul edastada liikmesriikidele tundlikke andmeid, mis võiksid paljastada inimese rassilise või etnilise päritolu, poliitilised seisukohad või usulised tõekspidamised, ning liikmesriigid ei või selliseid andmeid kasutada. Liikmesriigid ei või ise tutvuda lennuettevõtjate andmebaasidega, vaid peavad taotlema, et lennuettevõtjad neile andmed saadaksid (nn tõukemeetod). Liikmesriigid peavad looma üksused, kes vastutavad andmete käitlemise ja turvalisuse eest, ning tagama, et nende üksuste üle teeks järelevalvet sõltumatu andmekaitseasutus. Samuti nähakse ette selged eeskirjad, mis käsitlevad reisijate õigust saada täpset teavet broneeringuinfo kogumise kohta, ning eeskirjad, millega antakse reisijatele õigus andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada ning õigus saada hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid;

  • näha ette selged eeskirjad andmete edastamise kohta, näiteks, mitu korda võivad lennuettevõtjad andmeid liikmesriikidele edastada ja kui turvaline selline edastamine on. Nende eeskirjade eesmärk on piirata mõju eraelu puutumatusele ja minimeerida lennuettevõtjate kulusid.

Taustteave

Broneeringuinfo koosneb teabest, mida reisijad esitavad ja lennuettevõtjad koguvad piletite broneerimise ja lennule registreerumise ajal.

Mitme liikmesriigi õiguskaitseasutused juba koguvad teatavatel juhtudel või teatavate lendude puhul broneeringuinfot. Komisjoni ettepanek võimaldab kõikide lendude puhul andmeid süstemaatilisemalt kasutada ja tagada, et liikmesriigid tegutsevad selles küsimuses ühtmoodi. Nii välditakse reisijate isikuandmete kaitse ebaühtlast taset, turvaauke, liigseid kulusid ning lennuettevõtjate ja reisijate õiguslikku ebakindlust.

Ettepaneku kohane broneeringuinfo töötlemine on kooskõlas 2008. aasta andmekaitse raamotsuses ettenähtud andmekaitse-eeskirjadega, mistõttu on tagatud isikuandmete kõrgetasemeline kaitse.

Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Austraalia nõuavad praegu, et ELi lennuettevõtjad võimaldaksid tutvuda kõikide selliste isikute broneeringuinfoga, kes nendesse riikidesse või nendest riikidest lendavad. Nimetatud riikide ja broneeringuinfot kasutavate ELi liikmesriikide kogemused kinnitavad, et broneeringuinfo kasutamine on vajalik raskete kuritegude ja terrorismi vastu võitlemiseks.

Kõnealuse ettepanekuga asendatakse komisjoni 2007. aasta ettepanek broneeringuinfo kasutamise raamotsuse kohta. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuli 2007. aasta ettepanek uue aluslepingu nõuete kohaselt uuesti esitada.

Järgmised sammud

Ettepaneku arutamine Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis võib võtta umbes kaks aastat.

Lisateave

ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar