Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Bruxelles, den 2. februar 2011

EU-forslag vedrørende passageroplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

Europa-Kommissionen fremlagde i dag et forslag til direktiv om passager­listeoplysninger (PNR-oplysninger) til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme. Forslaget forpligter luftfartsselskaber til at fremlægge oplysninger om passagerer, der indrejser i eller udrejser fra EU, for EU-medlemsstaterne, samtidig med at der sikres en høj grad af beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger.

Cecilia Malmström, der er kommissær med ansvar for indre anliggender, sagde, at dette forslag til direktiv om PNR-oplysninger udgør en vigtig del af EU's sikkerhedspolitik, da det er nødvendigt med fælles EU-regler for at bekæmpe grov kriminalitet såsom narkotikasmugling og menneskehandel samt terrorisme og for at sikre, at passagerers ret til privatlivets fred respekteres, og deres rettigheder fuldt ud beskyttes i alle medlemsstater. Hun tilføjede, at medlemsstaterne ifølge forslaget skal anonymisere alle PNR-oplysninger, der indsamles.

I dette forslag fastsætter Kommissionen fælles regler for EU-medlemsstaternes etablering af nationale PNR-systemer.

Kommissionen foreslår:

  • At luftfartsselskaber videregiver oplysninger om passagerer på internationale fly, som er indeholdt i luftfartsselskabernes reservations­systemer, til en hertil beregnet enhed i ankomst‑ eller afrejsemedlemstaten. Medlemsstaterne vil analysere og opbevare oplysningerne med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge grov kriminalitet og terrorhandlinger.

  • At der sikres en høj beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. PNR-oplysninger må ikke anvendes til noget andet formål end bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorhandlinger (streng formålsbegrænsning). De retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne skal anonymisere oplysningerne 1 måned efter flyvningen, og oplysningerne må ikke opbevares i mere end fem år i alt (kort dataopbevaringsperiode). Luftfartsselskaberne må aldrig videregive følsomme oplysninger, der kan afsløre en persons racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger eller religiøse overbevisninger, til medlems­staterne, som heller ikke på nogen måde må anvende dem. Medlemsstaterne vil ikke få adgang til luftfartsselskabernes databaser. De skal anmode de pågældende luftfartsselskaber om at videregive oplysningerne ("push"-metoden). Medlems­staterne skal oprette hertil beregnede enheder, der skal håndtere oplysningerne og opbevare dem på sikker vis, og sikre, at disse enheder overvåges af en uafhængig tilsynsmyndighed (for databeskyttelse). Der indføres desuden klare regler for passagerers ret til at få præcise oplysninger om indsamlingen af PNR-oplysninger samt regler, der giver passagerer ret til indsigt i eller til at få berigtiget eller slettet deres oplysninger samt ret til kompensation og ret til at klage.

  • Klare regler for, hvordan oplysningerne bør videregives, f.eks. hvor mange gange luftfartsselskaberne må videregive oplysninger til medlems­staterne og sikkerheden i forbindelse med sådanne videregivelser for derved at begrænse virkningerne heraf for privatlivets fred og minimisere luftfarts­selskabernes omkostninger.

Baggrund

Passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) består af de oplysninger, som passagerer giver, og som luftfartsselskaberne indsamler i forbindelse med reservation og booking af billetter, og når passagerer checker ind på fly.

I praksis indsamler mange retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne allerede PNR-oplysninger i konkrete tilfælde eller i forbindelse med bestemte fly. Kommissionens forslag gør det muligt at sikre en mere systematisk anvendelse af oplysninger for alle relevante fly og skabe en ensartet fremgangsmåde i alle medlemsstater. Det vil være med til at undgå uensartede beskyttelsesniveauer for personoplysninger samt huller i sikkerheden, øgede omkostninger og manglende retssikkerhed for luftfartsselskaber og passagerer.

Behandlingen af PNR-oplysninger i medfør af forslaget vil være i overensstemmelse med de databeskyttelsesregler, der er fastsat i rammeafgørelsen fra 2008 om databeskyttelse og vil derfor sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger.

USA, Canada og Australien kræver på nuværende tidspunkt, at luftfartsselskaber i EU skal stille PNR-oplysninger for alle passagerer, der flyver til og fra disse lande, til rådighed. Erfaringerne fra disse lande og de EU-medlemsstater, der anvender PNR-oplysninger, bekræfter, at PNR-oplysninger er nødvendige for at bekæmpe grov kriminalitet og terrorisme.

Dette forslag erstatter Kommissionens forslag til rammeafgørelse fra 2007 om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger). Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse var det nødvendigt at genfremsætte forslaget fra 2007 inden for rammerne af de nye traktatsregler.

Næste fase

Det forventes at tage ca. 2 år at forhandle forslaget i Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

For yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar