Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

V Bruselu dne 2. února 2011

EU navrhuje využívat údaje o cestujících k boji proti terorismu a závažné trestné činnosti

Evropská komise dnes představila návrh směrnice o jmenné evidenci cestujících, jejímž cílem je bojovat se závažnou trestnou činností a terorismem. Návrh ukládá leteckým dopravcům povinnost poskytovat členským státům údaje o cestujících, kteří vstupují na území EU nebo kteří její území opouštějí, a zaručovat přitom vysokou úroveň ochrany osobních údajů a soukromí.

„Tento návrh evropské směrnice o jmenné evidenci cestujících tvoří důležitou součást bezpečnostní politiky EU. K boji s terorismem a se závažnou trestnou činností, jako je pašování drog nebo obchod s lidmi, potřebujeme společná pravidla, která zajistí, že budou ve všech členských státech plně chráněna práva cestujících a respektováno jejich soukromí. Návrh požaduje, aby členské státy veškeré shromážděné údaje jmenné evidence cestujících anonymizovaly,“ uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Komise v tomto návrhu vytyčuje společná pravidla, podle nichž mají členské státy EU zavést vnitrostátní systémy jmenné evidence cestujících.

Komise navrhuje:

  • Aby letečtí dopravci předávali údaje, které registrují ve svých rezervačních systémech o cestujících na mezinárodních spojích, určenému subjektu v členském státu příletu či odletu. Členské státy si budou tato data ponechávat a analyzovat je pro účely předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických a závažných trestných činů.

  • Přísnou ochranu osobních údajů a soukromí. Přísné účelové omezení – údaje jmenné evidence cestujících nebude možné využívat jinak než k účelům boje proti teroristickým a závažným trestným činům. Krátkou lhůtu pro uchování – po uplynutí jednoho měsíce od příletu musí orgány činné v trestním řízení v členských státech data vést jako anonymní a nesmí je uchovávat po dobu více než pěti let. Letečtí dopravci nesmí nikdy členským státům předat nebo jiným způsobem využít citlivé údaje, z nichž je možné odvodit rasový či etnický původ, politické názory nebo náboženské vyznání. Členské státy nebudou mít přístup do databází leteckých dopravců, nýbrž budou muset o zaslání údajů dopravce žádat – uplatňována tedy má být tzv. metoda dodávání. Členské státy musejí zřídit vyhrazené subjekty, které budou s údaji nakládat a uchovávat je v bezpečí, a musejí zajistit, aby nad těmito subjekty vykonával kontrolu nezávislý orgán dohledu (orgán pro ochranu údajů). Zavádějí se rovněž jednoznačná pravidla, která zajistí právo cestujících na přesné informace o sběru údajů jmenné evidence cestujících, a také pravidla, která cestujícím zaručí právo na přístup k údajům, jež jsou o nich shromažďovány, jakož i na jejich opravu či výmaz, případně na náhradu újmy a soudní opravné prostředky.

  • Jednoznačná pravidla pro předávání údajů, např. pravidla, která stanoví, kolikrát může letecký dopravce členským státům údaje předat, nebo pravidla týkající se bezpečnosti takového předávání. Cílem je přitom omezit dopad opatření na soukromí cestujících a minimalizovat související výdaje dopravců.

Souvislosti

Údaji jmenné evidence cestujících se rozumí informace, které cestující poskytují dopravci při rezervaci letenek a při odbavení.

Mnoho orgánů činných v trestním řízení již v členských státech v praxi tyto údaje shromažďuje, a to v závislosti na jednotlivých případech či letech. Návrh Komise by umožnil systematičtější využívání dat u všech relevantních letů a vytvořil by ucelený přístup pro všechny členské státy. To by předešlo nejen různým úrovním ochrany osobních údajů cestujících, ale také mezerám v bezpečnosti, zvýšeným nákladům a právní nejistotě dopravců a cestujících.

Zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících podle tohoto návrhu bude v souladu s pravidly stanovenými od roku 2008 v rámcovém rozhodnutí o ochraně údajů. Zajištěn tak bude vysoký stupeň ochrany osobních údajů.

Povinnost poskytovat údaje jmenné evidence cestujících platí v současné době pro letecké dopravce EU ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii, jež požadují data o všech osobách, které vstupují na jejich území nebo které jejich území opouštějí. Zkušenosti z těchto zemí i z členských států EU, jež těchto údajů využívají, potvrzují, že údaje jmenné evidence cestujících jsou pro boj s terorismem a závažnou trestnou činností zapotřebí.

Tento návrh nahrazuje návrh rámcového rozhodnutí o využívání údajů jmenné evidence cestujících, který Komise představila v roce 2007. V návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost bylo totiž třeba návrh z roku 2007 znovu předložit, aby byl v souladu s novými pravidly Smlouvy.

Další postup

Lze očekávat, že projednávání tohoto návrhu v Radě ministrů a v Evropském parlamentu bude trvat přibližně dva roky.

Další informace

Internetové stránky Cecilie Malmströmové, evropské komisařky pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar