Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Брюксел, 2 февруари 2011 г.

Предложение на ЕС за използване на сведенията за пътниците за борба с тежките престъпления и тероризма

Днес Европейската комисия представи предложение за директива на ЕС относно резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record (PNR данни)) с цел борба с тежките престъпления и тероризма. С предложението въздушните превозвачи се задължават да предоставят на държавите-членки на ЕС резервационните данни на пътниците, влизащи или излизащи от територията на ЕС, като същевременно се гарантира висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни.

Предложението за директива на ЕС за PNR данните представлява важен елемент от политиката на ЕС за сигурността. Необходими са общи правила на ЕС както за борба с тежките престъпления, като контрабандата на наркотици, трафика на хора и тероризма, така и за гарантиране на неприкосновеността на личния живот на пътниците и на цялостната защита на техните права във всички държави-членки. С предложението от държавите-членки се изисква да осигурят анонимност на всички събирани PNR данни“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

В предложението на Комисията са посочени общи правила за държавите-членки на ЕС за създаване на национални системи за PNR данни.

Комисията предлага:

  • Въздушните превозвачи да изпращат данните за пътниците на международни полети, които се съхраняват в системите за резервации на въздушните превозвачи, на специален отдел в държавата-членка на пристигане или на заминаване. Държавите-членки ще анализират и запазват данните за целите на предотвратяването, откриването, разследването и наказателното преследване на тежки престъпления и на престъпления, свързани с тероризъм.

  • Висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни. PNR данните не могат да бъдат използвани за други цели освен за борба с тежките престъпления и престъпленията, свързани с тероризъм (строго ограничаване на целта). Правоприлагащите органи в държавите-членки трябва да осигурят анонимността на данните един месец след полета, като общият период на запазване на данните не трябва да бъде по-дълъг от пет години (кратък период на запазване на данните). Въздушните превозвачи не могат да изпращат на държавите-членки чувствителни данни, които биха могли да разкрият раса или етнически произход, политически възгледи или религиозни убеждения, нито държавите-членки могат ги използват по какъвто и да е начин. Държавите-членки няма да имат достъп до базите данни на въздушните превозвачи, данните трябва да бъдат поискани и да им се изпратят от съответните въздушни превозвачи (метод „push“). Държавите-членки трябва да създадат специални отдели за обработка на данните и за гарантиране на сигурното им съхраняване и да осигурят наблюдението на тези отдели от страна на независим орган за надзор (защита на данните). Въвеждат се и ясни правила за правото на пътниците да получават точна информация относно събирането на PNR данните, както и правила, предоставящи право на пътниците на достъп, коригиране и заличаване на техните данни, както и на компенсация и съдебна защита.

  • Ясни правила относно начина на изпращане на данните — например колко пъти въздушните превозвачи могат да предават данните на държавите-членки и сигурността на тези изпращания, които имат за цел да ограничат отражението върху личния живот и да сведат до минимум разходите на въздушните превозвачи.

История на досието

Резервационните данни на пътниците (PNR данни) представляват информацията, предоставена от пътниците и събрана от въздушните превозвачи при резервацията на билети и при регистрацията за полетите.

На практика много правоприлагащи органи в държавите-членки вече събират PNR данни въз основа на оценка на всеки отделен случай или на всеки отделен полет. Предложението на Комисията ще позволи по-систематично използване на данните за всички полети от значение и ще създаде последователен подход във всички държави-членки. Така ще бъдат избегнати различните степени на защита на личните данни на пътниците, както и пропуските в сигурността, увеличаването на разходите и правната несигурност за въздушните превозвачи и за пътниците.

Обработката на PNR данните в рамките на предложението ще бъде в съответствие с правилата за защита на данните, залегнали в Рамковото решение за защита на данните от 2008 г., като така ще гарантира висока степен на защита на личните данни.

Понастоящем САЩ, Канада и Австралия задължават въздушните превозвачи на ЕС да предоставят PNR данните за всички лица, които летят до тези държави и от тях. Опитът на тези държави и на държавите-членки на ЕС, които използват PNR данни, потвърждава, че те са необходими за борба с тежките престъпления и тероризма.

Това предложение замества предложението на Комисията от 2007 г. за рамково решение относно използването на PNR данните. След влизането в сила на Договора от Лисабон предложението от 2007 г. трябваше да бъде представено отново съгласно новите правила в Договора.

Следващи стъпки

Очаква се преговорите по предложението в Съвета на министрите и в Европейския парламент да отнемат около 2 години.

За повече информация

Интернет страницата на Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Интернет страницата на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar