Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Tabuľka výsledkov investícií do výskumu a vývoja: najvýznamnejšie firmy z EÚ zvyšujú investície do inovácií, no zaostávajú za konkurentmi z ostatných častí sveta

Brusel 18. októbra 2011 – Z „Tabuľky výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ“, ktorú Európska komisia uverejnila v tomto roku, vyplýva, že investície najvýznamnejších spoločností z EÚ do výskumu a vývoja zaznamenali v roku 2010 výrazné oživenie, keď po roku 2009, v ktorom došlo k poklesu o 2,6 %, zaznamenali nárast o 6,1 %. Údaje vzťahujúce sa na 1 400 najvýznamnejších spoločností z celého sveta však ukazujú, že spoločnosti z EÚ ako celok zaostávajú za ich najväčšími konkurentmi z USA a niektorých štátov Ázie v raste investícií do výskumu a vývoja. V roku 2010 bol zaznamenaný všeobecný priaznivý trend, keďže došlo k zvýšeniu globálnych investícií do výskumu a vývoja o 4%, čo v porovnaní s rokom 2009, keď došlo k poklesu o 1,9 %, predstavuje značný vzostup. Medzi 50 najvýznamnejšími subjektmi z celého sveta, pokiaľ ide o celkové investície do výskumu a vývoja, sa nachádza 15 spoločností z EÚ, 18 firiem z USA a 13 firiem z Japonska. Na najvyšších priečkach sa nachádzajú dve farmaceutické spoločnosti: Roche zo Švajčiarska (7,2 mld. EUR), za ktorou nasleduje Pfizer z USA (7 mld. EUR). Volkswagen (6,3 mld. EUR), ktorý sa nachádza na šiestom mieste, je najväčším investorom do výskumu a vývoja z EÚ, a ďalej nasleduje Nokia (11. miesto s investíciami vo výške 4,9 mld. EUR), Daimler (13. miesto s investíciami vo výške 4,8 mld. EUR) a Sanofi-Aventis (14. miesto s investíciami vo výške 4,4 mld. EUR).

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Vzostup investícií spoločností z EÚ do výskumu a vývoja predstavuje priaznivý signál, keďže sa snažíme posilniť rast a zamestnanosť v Európe prostredníctvom inovácií. Skutočnosť, že naďalej zaostávame za niektorými svetovými konkurentmi, však ukazuje, že musíme ďalej zlepšiť podmienky podnikania v súlade s našimi cieľmi stanovenými v hlavnej iniciatíve „Inovácia v Únii“. Je potrebné, aby sme rýchlo prijali a začali vykonávať nedávne a pripravované návrhy Európskej komisie vzťahujúce sa na jednotné patenty, normy, verejné obstarávanie a rizikový kapitál.“

Spoločnosti z USA zaznamenali za rok 2010 dokonca lepšie výsledky ako spoločnosti z EÚ, keď sa ich investície do výskumu a vývoja zvýšili o 10 % (potom čo v roku 2009 zaznamenali pokles o 5,1 %). Spoločnosti z niektorých ázijských krajín naďalej vykazujú veľmi vysoký rast miery investícií do výskumu a vývoja (napr. 29,5 % v prípade čínskych spoločností a 20,5 % v prípade juhokórejských spoločností). 1 400 spoločností zahrnutých v tabuľke výsledkov zamestnávalo v roku 2010 viac ako 40 mil. ľudí, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje zvýšenie o 3 %. Analýza trendov za posledných osem rokov ukazuje, že rast zamestnanosti v sektoroch so silným výskumom a vývojom je vo všeobecnosti vyšší ako v ostatných sektoroch, a že hospodársky pokles má na tento rast menší vplyv.

Viac ako dve tretiny investícií do výskumu a vývoja, pokiaľ ide o spoločnosti zahrnuté v tabuľke výsledkov, ktoré pochádzajú z EÚ, pochádza od spoločností, ktoré sa nachádzajú v troch najväčších členských štátov, pričom nemecké spoločnosti zaznamenali najvyšší medziročný rast (8,1 %). Dôvodom je najmä niekoľko automobilových spoločností (Daimler, Volkswagen a BMW). Rast investícií do výskumu a vývoja dosahoval v prípade spoločností zo Spojeného kráľovstva 5,8%, čo sa približuje priemeru EÚ, a v prípade francúzskych spoločností to bolo 3,8%.

V ostatných členských štátoch pripadá na niekoľko najväčších subjektov vysoký podiel na raste investícií do výskumu a vývoja. Patrí sem Novo Nordisk (27,3 %) a Vestas (49,8 %) v Dánsku a Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) a Amadeus (33,2 %) v Španielsku.

Rýchlo rastúce spoločnosti ako napr. Tom-Tom (Holandsko) v sektore elektronických zariadení, Autonomy (Spojené kráľovstvo) a Gameloft (Francúzsko) v sektore softvéru a Morphosys (Nemecko) v sektore biotechnológií sa vyzdvihujú ako príklad úspešných spoločností, ktoré za rok 2010 vykázali veľmi dobré výsledky.

Kontext

Hodnotiacu tabuľku investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ uverejňuje každý rok Európska komisia (GR pre výskum a inovácie a Spoločné výskumné centrum). Poskytuje v nej informácie o 1 400 najvýznamnejších spoločnostiach z celého sveta (400 z EÚ a 1 000 z krajín za jej hranicami), ktoré sú zoradené na základe ich investícií do výskumu a vývoja. Meria sa pritom celková hodnota ich globálnych investícií do výskumu a vývoja, nezávisle od miesta, kde sa príslušný výskum a vývoj uskutočňuje.

„Inovácia v Únii“ je jednou zo siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 zameranej na inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo. Cieľom iniciatívy „Inovácia v Únii“ je premeniť Európu na miesto vedeckého bádania svetovej triedy a odstrániť prekážky inovácií, ako napr. vysoké náklady na získanie patentu, fragmentácia trhu, pomalé stanovovanie noriem a nedostatok kvalifikácie, ktoré v súčasnosti bránia tomu, aby sa myšlienky rýchlo dostali na trh. Takisto sa snaží zásadne zmeniť spôsob spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, najmä prostredníctvom partnerstiev medzi európskymi inštitúciami, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi a podnikmi v oblasti inovácií.

Ďalšie informácie a úplný rebríček 50 vedúcich spoločností nájdete v

MEMO/11/705

„Hodnotiaca tabuľka investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ“ z roku 2011 a iné správy IRMA (Monitorovanie a analýza investícií do priemyselného výskumu): http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Ďalšie informácie o iniciatíve „Inovácia v Únii“ nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar