Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Teadus- ja arendustegevuse tulemustabel: ELi tippfirmad suurendavad investeeringuid innovatsiooni, kuid jäävad konkurentidest maha

Brüssel, 18. oktoober 2011 – Euroopa Komisjoni avaldatud tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise 2011. aasta tulemustabelist selgub, et ELi tippettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse taastusid 2010. aastal jõudsalt. Kui 2009. aastal investeeringud vähenesid 2,6%, siis 2010. aastal suurenesid need 6,1%. Maailma 1400 tippettevõtet hõlmavad andmed annavad aga ka tunnistust sellest, et ELi ettevõtted tervikuna jäävad teadus- ja arendustegevuse kasvu poolest oma peamistest konkurentidest Ameerika Ühendriikides ja mõnedes Aasia riikides maha. 2010. aastat iseloomustab üldine positiivne trend – ülemaailmsed investeeringud teadus- ja arendustegevusse suurenesid 4%, mis on jõuline kasv pärast 1,9% kahanemist 2009. aastal. Maailma 50 kõige enam teadus- ja arendustegevusse investeeriva ettevõtte hulka kuulub 15 ELi, 18 Ameerika Ühendriikide ja 13 Jaapani firmat. Pingerea tipus on kaks farmaatsiaettevõtet: Šveitsi Roche (7,2 miljardit eurot) ja Ameerika Ühendriikide Pfizer (7 miljardit eurot). Suurim teadus- ja arendustegevuse investor ELis on kuuendal kohal paiknev Volkswagen (6,3 miljardit eurot), millele järgnevad Nokia (11. kohal 4,9 miljardi euroga), Daimler (13. kohal 4,8 miljardi euroga) ja Sanofi-Aventis (14. kohal 4,4 miljardi euroga).

Teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „ELi ettevõtete teadus- ja arendustegevuse investeeringute kasv on positiivne signaal, kuna meie eesmärk on edendada Euroopas innovatsiooni kaudu majanduskasvu ja töökohtade loomist. Meie jätkuv mahajäämus mõnedest ülemaailmsetest konkurentidest näitab aga seda, et peame äritingimusi kooskõlas meie juhtalgatuse „Innovatiivne liit" eesmärkidega veelgi parandama. Euroopa Komisjoni hiljutised ja tulevased ettepanekud seoses ühtse patendi, standardite, riigihangete ja riskikapitaliga vajavad kiiret vastuvõtmist ja rakendamist.”

Ameerika Ühendriikide ettevõtted olid 2010. aastal ELi ettevõtetest veelgi edukamad, suurendades asjaomaseid investeeringuid 10% (pärast nende vähenemist 5,1% võrra 2009. aastal). Jätkus mõnedest Aasia riikidest pärit ettevõtete teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute märkimisväärne kasv, sealhulgas Hiina ettevõtete puhul 29,5% ning Lõuna-Korea ettevõtete puhul 20,5%. Tulemustabelisse kantud 1400 ettevõttes töötas 2010. aastal üle 40 miljoni inimese, s.o 3% rohkem kui 2009. aastal. Viimase kaheksa aasta suundumuste analüüs näitab, et tööhõive kasv teadus- ja arendustegevusmahukates sektorites on üldiselt suurem ning majanduslangusest vähem mõjutatud kui muudes sektorites.

ELi tulemustabeli ettevõtete investeeringutest teadus- ja arendustegevusse pärineb rohkem kui kaks kolmandikku kolmes suurimas liikmesriigis asuvatest ettevõtetest. Nende hulgas oli aastane investeeringute kasv suurim (8,1%) Saksamaa ettevõtetes, peamiselt tänu autotootjatele (Daimler, Volkswagen ja BMW). Ühendkuningriigi ettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse suurenesid 5,8%, mis on lähedal ELi keskmisele, võrreldes 3,8%-ga Prantsusmaa ettevõtete puhul.

Teistes liikmesriikides on teadus- ja arendustegevuse investeeringute kasvus suur osakaal üksikutel suurettevõtetel, nagu Novo Nordisk (27,3%) ja Vestas (49,8%) Taanis ning Banco Santander (56,3%), Telefonica (16%) ja Amadeus (33,2%) Hispaanias. Kiiresti kasvavad ettevõtted, nagu TomTom (Madalmaad) elektroonikaseadmete sektoris, Autonomy (Ühendkuningriigid) ja Gameloft (Prantsusmaa) tarkvara ning Morphosys (Saksamaa) biotehnoloogia valdkonnas, näitasid 2010. aastal väga häid tulemusi ning on toodud esile kui edulood.

Taust

ELi tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabeli avaldab igal aastal Euroopa Komisjon (teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ning Teadusuuringute Ühiskeskus) ning selles antakse teavet maailma 1400 tippettevõtte kohta (400 EList ja 1000 mujalt maailmast), mis on seatud pingeritta vastavalt sellele, kui suured on nende investeeringud teadus- ja arendustegevusse. Tulemustabelis mõõdetakse nende kõikide teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringute koguväärtust, olenemata sellise tegevuse asukohast.

„Innovatiivne liit” on üks seitsmest juhtalgatusest arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu edendava Euroopa 2020. aasta strateegia raames. Nimetatud juhtalgatuse eesmärk on muuta Euroopa maailmatasemel teaduskeskuseks ning kõrvaldada innovatsiooni takistavad tõkked – kulukas patentimine, turu killustatus, aeglane standardite kehtestamine ja oskustöötajate nappus – mis ei lase praegu ideedel kiirelt turule jõuda. Samuti soovitakse sellega muuta murranguliselt avaliku ja erasektori vahelist koostööd, eelkõige Euroopa institutsioonide, riiklike ja piirkondlike asutuste ning ettevõtete vaheliste innovatsioonipartnerluste kaudu.

Lisateave ning 50 kõige enam teadus- ja arendustegevusse investeerivat firmat –

MEMO/11/705

ELi 2011. aasta tööstuslikku teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabel ja muud IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis) aruanded: http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Lisateave juhtalgatuse „Innovatiivne liit” kohta

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar