Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Přehled investic do výzkumu a vývoje: špičkové podniky EU zvyšují investice do inovací, avšak zaostávají za globálními konkurenty

Brusel 18. října 2011 – „Přehled investic podniků EU do výzkumu a vývoje“ předložený Evropskou komisí ukazuje, že investice špičkových podniků EU do výzkumu a vývoje se v roce 2010 výrazně obnovily, takže zaznamenaly nárůst o 6,1 % po poklesu o 2,6 % v roce 2009. Údaje u špičkových 1 400 společností z celého světa však ukazují, že společnosti EU jako celek zaostávají za hlavními konkurenty z USA a z některých asijských zemí v růstu výzkumu a vývoje. V roce 2010 panoval obecný pozitivní trend, neboť celosvětové investice do výzkumu a vývoje stouply o 4 %, což je robustní obrat oproti poklesu o 1,9 % zaznamenanému v roce 2009. Mezi 50 největšími investory do výzkumu a vývoje patří 15 společností z EU, 18 společností z USA a 13 z Japonska. Čelná místa zaujímají dvě farmaceutické společnosti: Roche ze Švýcarska (7,2 miliardy EUR), po níž následuje Pfizer z USA (7 miliard EUR). Největším investorem EU do výzkumu a vývoje je Volkswagen (6,3 miliardy EUR) na šestém místě, po němž následují Nokia (na jedenáctém místě se 4,9 miliardy EUR), Daimler (na třináctém místě se 4,8 miliardy EUR) a Sanofi-Aventis (na čtrnáctém místě se 4,4 miliardy EUR).

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Obrat k lepšímu v investicích společností z EU do výzkumu a vývoje je pozitivním signálem v okamžiku, kdy se snažíme inovacemi podpořit v Evropě růst a zaměstnanost. To, že nadále zaostáváme za některými globálními konkurenty, však ukazuje, že musíme dále zlepšovat podmínky pro podniky, v souladu s cíli Unie inovací. Potřebujeme rychlé přijetí a zavedení nedávných i nadcházejících návrhů Evropské komise týkajících se jednotného patentu, norem, veřejných zakázek a rizikového kapitálu.“

Společnosti v USA dokonce v roce 2010 předčily konkurenci z EU, neboť zvýšily investice do výzkumu a vývoje o 10 % (po poklesu o 5,1 % v roce 2009). Společnosti z některých asijských zemí nadále velmi silně zvyšovaly investice do výzkumu a vývoje, přičemž kupříkladu u čínských společností činil nárůst 29,5 % a u společností z Jižní Korey 20,5 %. 1 400 společností v přehledu zaměstnávalo v roce 2010 více než 40 milionů lidí, což představuje nárůst o 3 % oproti roku 2009. Rozbor trendů za uplynulých osm let ukazuje, že růst zaměstnanosti v odvětvích s intenzivním zapojením výzkumu a vývoje je obecně vyšší než v ostatních odvětvích a je méně dotčen hospodářským útlumem.

Více než dvě třetiny investic EU z přehledu pochází od společností nacházejících se ve třech největších členských státech, přičemž německé společnosti vykázaly nejvyšší jednoroční růst (8,1 %). Tohoto výsledku bylo dosaženo hlavně díky několika automobilovým společnostem (Daimler, Volkswagen a BMW). Růst investic společností ze Spojeného království do výzkumu a vývoje činil 5,8 %, což se blíží průměru EU, oproti 3,8 % u francouzských společností.

V ostatních členských státech má lví podíl na nárůstu investic do výzkumu a vývoje několik velkých hráčů. K nim patří Novo Nordisk (27,3 %) a Vestas (49,8 %) v Dánsku a Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) a Amadeus (33,2 %) ve Španělsku. Rychle rostoucí společnosti jako Tom-tom (Nizozemsko) v odvětví elektroniky, Autonomy (Spojené království) a Gameloft (Francie) v odvětví softwaru a Morphosys (Německo) v odvětví biotechnologie zaznamenaly v roce 2010 příkladný úspěch a zaslouží si pozitivní zmínku.

Souvislosti

Přehled investic podniků EU do výzkumu a vývoje zveřejňuje každoročně Evropská komise (GŘ pro výzkum a inovace a Společné výzkumné středisko) a podává informace o špičkových 1 400 světových společnostech (400 se sídlem v EU a 1 000 se sídlem mimo EU) v pořadí podle jejich investic do výzkumu a vývoje. Měří se celková hodnota jejich celosvětových investic do výzkumu a vývoje nezávisle na tom, kde relevantní výzkum a vývoj probíhá.

Unie inovací je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 za inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění. Cílem Unie inovací je učinit Evropu místem vědeckého bádání světové třídy a odstranit překážky pro inovace (jako nákladné patentové řízení, roztříštěnost trhu, pomalou normotvorbu a nedostatek kvalifikace), jež v současné době brání tomu, aby se myšlenky rychle uplatnily na trhu. Snaží se také radikálně změnit způsob spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, zejména pomocí inovací partnerství mezi evropskými institucemi, státními a regionálními orgány a podniky.

Pro další informace o všech padesáti špičkových podnicích viz MEMO/11/705

Přehled investic podniků EU do výzkumu a vývoje za rok 2011 a jiné zprávy IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis – monitorování a analýza investic do průmyslového výzkumu) jsou k dispozici na adrese:

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

Další informace k Unii inovací:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar