Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: De Commissie keurt de redding van Dexia Bank België tijdelijk goed en opent een diepgaand onderzoek.

Brussel, 17 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft onder de Europese staatssteunregels de nationalisatie van Dexia Bank België – de tweede grootste bank van België – tijdelijk goedgekeurd. De Belgische overheid nationaliseerde de bank door € 4 miljard te betalen aan Dexia SA. De Commissie erkent dat de maatregel nodig is om de financiële stabiliteit te bewaren. Op dit ogenblik echter is de Commissie niet in staat om uit te maken of de overname door de Belgische overheid in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels. België heeft zes maanden de tijd om een nieuw herstructureringsplan voor de bank aan te melden.

Het diepgaand onderzoek van de Commissie zal nagaan of de overnameprijs staatssteun omvat en - mocht dit het geval zijn - of de steun in overeenstemming is met de Europese regels voor herstructureringssteun. Meer in het bijzonder zal nagegaan worden of het nieuwe herstructureringsplan dat ingediend zal worden door de overheden ervoor zorgt dat de entiteiten die verder economische activiteiten zullen ontplooien levensvatbaar zijn, dat alle betrokken partijen voldoende bijdragen in de herstructureringskosten en dat er voldoende maatregelen genomen zijn om concurrentieverstoringen te compenseren.

Dexia SA kreeg in 2008/2009 een belangrijke hoeveelheid staatssteun van Frankrijk, België en Luxemburg in de vorm van kapitaalsteun, fundinggaranties en een garantieregeling voor toxische activa. De steun werd goedgekeurd door de Commissie in februari 2010, rekening houdend met een herstructureringsplan dat voltooid zou zijn tegen het einde van 2014.

Het herstructureringsplan moest Dexia SA toelaten om de stabiliteit van de funding te verbeteren, om niet-strategische activa af te bouwen en om de leverage te verlagen. Het in de praktijk omzetten van dit plan liep echter vertraging op en de liquiditeitssituatie van Dexia verslechterde sinds de zomer.

De overname van DBB door de Belgische overheid is een integraal deel van een gezamenlijk Belgisch-Frans-Luxemburgs herstructureringspakket voor Dexia SA, dat mogelijk staatssteun omvat. De aankoop van DBB kan niet apart gezien worden van de rest van het pakket, dat moet afgetoetst worden aan de staatssteunregels, vooraleer het in de praktijk kan worden gebracht.

Achtergrond

Dexia SA is het resultaat van de fusie, in 1996, tussen het Franse Crédit Local en het Belgische Crédit Communal. Dexia SA is de moedermaatschappij van een bredere groep die drie operationele entiteiten omvat in Frankrijk (Dexia Crédit Local), België (DBB) and Luxemburg (Dexia BIL). DBB is vooral actief op de Belgische markt. Het bedrijf zorgt voor de financiering van particuliere klanten, ondernemingen en gemeenten en ontvangt ook deposito's.

Het door de Commissie in februari 2010 goedgekeurde herstructureringsplan had de volgende doelstellingen: de activiteiten van het bedrijf opnieuw toespitsen op zijn belangrijkste kernmarkten, het risicoprofiel van het bedrijf verkleinen, de leverage verlagen en zorgen voor een meer evenwichtige funding-mix (zie IP/10/201 en beslissing beschikbaar op http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/230284/230284_1128904_285_1.pdf )

De steun toegekend in 2008/2009, bestond uit kapitaalmaatregelen van België en Frankrijk ter waarde van € 6 miljard, waarvan € 5,2 miljard werd aangemerkt als steun; een garantie op een portfolio van toxische activa, waarvan het staatssteun element werd ingeschat op € 3,2 miljard en een gezamenlijke garantie van de drie betrokken lidstaten voor maximaal € 135 miljard om de groep te herfinancieren, daarbij inbegrepen een Belgische overheidsgarantie om noodliquiditeiten te krijgen van de nationale centrale bank.

De niet-vertrouwelijke versie van de beslissingen zal beschikbaar gesteld worden onder zaaknummer SA 33751 in het Staatsteunregister op de website van DG Mededinging zodra alle problemen in verband met vertrouwelijke informatie zijn uitgeklaard. Publicaties van staatssteunbeslissingen op internet of in het Publicatieblad worden aangekondigd in de publicatie "State Aid Weekly e-News.".

Contacts :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar