Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Vad är ett ”nanomaterial”? EU-kommissionen tar ett steg framåt med en gemensam definition

Bryssel, den 18 oktober 2011 – ”Nanomaterial” är material vars huvudsakliga beståndsdelar har en storlek på mellan en och hundra miljarddels meter, enligt en rekommendation som antogs av EU-kommissionen idag. Rekommendationen utgör ett viktigt steg mot bättre skydd för invånarna i EU-länderna, då det nu finns en entydig definition för vilka material som kräver särskild behandling i särskild lagstiftning.

”Det är mig ett nöje att kunna säga att EU är först med att presentera en övergripande beteckning för nanomaterial för samtliga regleringsändamål. Vi har tagit fram en fast definition baserad på vetenskaplig kunskap och en omfattande samrådsprocess. Industrin i Europa är i behov av ett tydligt och enhetligt regelverk för denna viktiga ekonomiska sektor, och konsumenterna har rätt till korrekt information om dessa ämnen. Detta är ett viktigt steg mot att hantera eventuella risker för miljön och människors hälsa, och samtidigt säkerställa att denna nya teknik utnyttjas till sin fulla potential.” Detta framfördes av miljökommissionär Janez Potočnik.

Nanomaterial används redan i hundratals applikationer och produkter avsedda för konsumenter – allt från tandkräm till batterier, färger och kläder. För konkurrenskraften i EU-länderna är det viktigt att dessa innovativa ämnen utvecklas. Inom områden som medicin, miljöskydd och energieffektivitet har de stor potential. En tydlig definition är nödvändig eftersom det är oklart vilka risker de medför och man således bör försäkra sig om att ändamålsenliga regler för kemikaliesäkerhet gäller. Definitionen kommer att vara till hjälp för samtliga intressenter, branschorganisationer inkluderade, då den skapar enhet i den uppsjö av definitioner som i nuläget används inom olika sektorer. Definitionen kommer att revideras år 2014 med tekniska och vetenskapliga framsteg tagna i beaktande.

Rekommendationen infriar även åtagandet till Europaparlamentet år 2009 om att lansera en enhetlig definition som allmänt kan tillämpas inom all EU-lagstiftning som handlar om nanomaterial.

Den definition som antogs idag baserar sig på ett synsätt som tar i beaktande storleken på de huvudsakliga beståndsdelarna av ett material, snarare än fara eller risk. Rekommendationen beskriver ett nanomaterial som ”ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material som innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i form av aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm.”

Definitionen är baserad på vetenskaplig konsultation i vilken vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker och gemensamma forskningscentrumet (JRC) deltagit. Ett utkast av definitionen diskuterades genom offentligt samråd.

Bakgrund

Nanomaterial omfattas i nuläget av ett antal olika rättsakter på såväl EU-nivå som nationell nivå. Definitioner har dock utarbetats från fall till fall och varierar mellan olika sektorer, vilket medför en onödig börda för industrin och dämpar offentlig debatt om dessa ämnens risker och nytta. Denna rekommendation ger lagstiftare inom EU en rättslig referens för nanomaterial vid antagande av ny eller tillämpande av befintlig lagstiftning.

Erfarenheterna från den första tidsfristen för registrering (den 30 november 2010) inom REACH, EU:s övergripande kemikaliepolitik, gav vid handen att företag var i behov av större klarhet i deras skyldigheter då det gäller nanomaterial. REACH har en viktig roll i att generera information om nanomaterials egenskaper som kemiska ämnen. Den antagna definitionen kommer att göra det lättare för företag att bedöma sina registreringsansökningar och med exakthet avgöra i vilka fall deras produkter kan anses vara nanomaterial.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Kontaktpersoner :

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar