Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Čo je nanomateriál? Európska komisia začína novú éru spoločným vymedzením pojmu

Brusel 18. október 2011 – Nanomateriály sú podľa odporúčania, ktoré dnes prijala Európska komisia, materiály, ktorých hlavné zložky majú rozmer 1 až 100 miliardtín metra. Uverejnenie tohto odporúčania je významným krokom k lepšej ochrane občanov a obsahuje jasné vymedzenie materiálov, ktoré musia byť osobitne zohľadnené v špecifických právnych predpisoch.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: Som rád, že môžem vyhlásiť, že EÚ prišla ako prvá s vymedzením nanomateriálov na všetky regulačné účely platným pre všetky oblasti. Predložili sme vymedzenie pojmu na pevných základoch vychádzajúce z vedeckých informácií a rozsiahlych konzultácií. Priemysel potrebuje jasný súdržný regulačný rámec v tomto dôležitom hospodárskom sektore a spotrebitelia si zaslúžia presné informácie o týchto látkach. Ide o významný krok pri zabraňovaní akýmkoľvek možným rizikám pre životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom sa zabezpečí využitie všetkých možností, ktoré táto nová technológia ponúka.

Nanomateriály sa už používajú na mnohé účely a v mnohých spotrebných výrobkoch od zubnej pasty po batérie, farby a odevy. Vývoj týchto inovačných látok je dôležitou hnacou silou európskej konkurencieschopnosti a tieto látky môžu v značnej miere prispievať k dosahovaniu pokroku v oblastiach ako medicína, ochrana životného prostredia a energetická efektívnosť. Keďže ešte stále panuje určitá neistota, pokiaľ ide o ich riziká, je potrebné ich jasne definovať, aby sa zabezpečilo uplatnenie príslušných pravidiel chemickej bezpečnosti. Ich definícia pomôže všetkým zainteresovaným stranám vrátane priemyselných združení, pretože sa tak zosúladí široká škála definícií, ktoré sa používajú v jednotlivých sektoroch. Vymedzenie pojmu „nanomateriál“ sa podrobí revízii v roku 2014 z hľadiska dosiahnutého vedeckého a technického pokroku.

Týmto odporúčaním sa plní aj záväzok voči Európskemu parlamentu z roku 2009 stanoviť jedno vymedzenie pojmu, ktoré bude možné všeobecne použiť v rámci všetkých právnych predpisov, v ktorých sa uvádzajú nanomateriály.

Vymedzenie pojmu, ktoré dnes bolo prijaté, je namiesto na nebezpečenstve a riziku založené na prístupe zohľadňujúcom rozmer základných častíc. V znení tohto odporúčania sa nanomateriál opisuje ako „prírodný, vedľajší alebo priemyselne vyrábaný materiál pozostávajúci z častíc v neviazanom stave alebo ako agregát alebo zoskupenie, v prípade ktorého sa 50 % alebo viac častíc v zložení materiálu podľa veľkosti a počtu častíc nachádza vo veľkostnom rozsahu od 1 nm do 100 nm“.

Táto definícia vychádza z vedeckého odporúčania Výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (SCENIHR) a Spoločného výskumného centra (JRC). Návrh vymedzenia pojmu bol predmetom verejných konzultácií.

Kontext

Na nanomateriály sa v súčasnosti vzťahuje široká škála legislatívnych nástrojov na úrovni EÚ, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov. Pojem sa však vymedzoval jednotlivo od prípadu k prípadu a v každom sektore je toto vymedzenie iné, čo vytvára zbytočnú záťaž pre priemysel a sťažuje verejnú diskusiu o rizikách a výhodách týchto látok. Pri prijímaní nových alebo uplatňovaní platných právnych predpisov, v ktorých sa uvádzajú nanomateriály, môžu zákonodarcovia EÚ toto odporúčanie použiť ako referenčný dokument.

Skúsenosti s prvým konečným termínom na registráciu v rámci REACH, ústrednej politiky v oblasti chemikálií, ukázali, že spoločnostiam sa musia viac objasniť ich povinnosti, pokiaľ ide o nanomateriály. REACH zohráva kľúčovú úlohu pri získavaní informácií o vlastnostiach nanomateriálov ako chemických látkach. Prijatým vymedzením pojmu budú spoločnosti môcť ľahšie posúdiť svoje registračné podklady a presne určiť, kedy môžu svoje výrobky považovať za nanomateriály.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar