Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Kas ir nanomateriāls? Eiropas Komisija aizsāk jaunu pieeju, pieņemot kopēju definīciju

Briselē, 2011. gada 18. oktobrī. Nanomateriāli ir tādi materiāli, kuru galveno sastāvdaļu izmēri ir 1 līdz 100 miljardās daļas no metra, — tā sacīts Eiropas Komisijas šodien pieņemtajā ieteikumā. Šis paziņojums ir būtisks pavērsiens, kas uzlabo iedzīvotāju aizsardzību, jo nu ir skaidri noteikts, kādiem materiāliem attiecīgajos tiesību aktos jāpiemēro īpaši noteikumi.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja:Esmu gandarīts, ka ES ir pirmā, kas nākusi klajā ar nanomateriālu pārnozaru apzīmējumu, kuru izmantos normatīvajā regulēšanā. Esam izveidojuši pārliecinošu definīciju, kas iegūta zinātnisko pētījumu un plašas apspriešanas rezultātā. Ražotājiem šajā nozīmīgajā ekonomikas nozarē ir vajadzīgs saskaņots regulējums, savukārt patērētāji ir pelnījuši precīzu informāciju par šīm vielām. Tas ir būtisks pavērsiens, kas palīdzēs novērst iespējamo risku attiecībā uz vidi un cilvēku veselību, vienlaikus sagādājot iespējas jaunajai tehnoloģijai pilnībā izvērst savu potenciālu.

Nanomateriālus jau tagad izmanto daudzos simtos ierīču un plaša patēriņa preču — gan zobu pastās un baterijās, gan krāsās un apģērbos. Šo inovatīvo materiālu izstrāde ievērojami palīdz uzlabot Eiropas konkurētspēju, un tajos slēpjas nozīmīgs potenciāls, kas veicinās progresu tādās jomās kā medicīna, vides aizsardzība un energoefektivitāte. Tomēr vēl pastāv neziņa par risku, ko tie var radīt, tāpēc ir vajadzīga skaidra definīcija, kas nodrošinās pienācīgu ķīmiskā drošuma noteikumu piemērošanu. Definīcija palīdzēs visām ieinteresētajām personām (arī ražotāju apvienībām), jo tā ievieš skaidrību attiecībā uz visnotaļ atšķirīgajām definīcijām, kuras pašlaik izmanto dažādās nozarēs. Definīciju pārskatīs 2014. gadā, ņemot vērā jaunākās zinātniski tehniskās atziņas.

Šis ieteikums savā ziņā ir atbilde uz 2009. gadā Eiropas Parlamentam pausto apņemšanos pieņemt vienotu definīciju, ko plaši piemērotu visos ES tiesību aktos par nanomateriāliem.

Šodien pieņemtās definīcijas pamatā ir pieeja, kurā izšķirošā nozīme ir materiāla daļiņu izmēram, nevis apdraudējumam vai riskam. Formulējumā nanomateriāls raksturots kā “dabisks, kā blakusprodukts radies vai rūpnieciski ražots materiāls, kas satur nesaistītas, aglomerācijās vai sakopojumos esošas daļiņas, ja ģeometrisko izmēru skaitliskajā sadalījumā vismaz 50 % daļiņu kāds no izmēriem ir diapazonā no 1 nm līdz 100 nm”.

Definīcijas pamatā ir zinātnisks atzinums no Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCENIHR) un Kopīgā pētniecības centra (JRC). Par definīcijas projektu notika sabiedriska apspriešana.

Pamatinformācija

Nanomateriālu jomu patlaban regulē vairāki tiesību akti gan ES, gan valstu līmenī. Tomēr to definīcijas tika izstrādātas atkarībā no konkrētā gadījuma, un dažādās nozarēs tās atšķiras, tādējādi radot nevajadzīgu apgrūtinājumu ražotājiem un kavējot sabiedrības diskusiju par risku un priekšrocībām, kas saistītas ar šiem materiāliem. Šis ieteikums ES likumdevējiem būs devis juridisku avotu attiecībā uz nanomateriāliem, pieņemot jaunus vai īstenojot pastāvošos tiesību aktus.

Pieredze, kas tika gūta pirmajā reģistrācijas termiņā (līdz 2010. gada 30. novembrim) saistībā ar ES vispārējās ķīmisko vielu politikas (REACH) īstenošanu, liecināja, ka uzņēmumiem ir vajadzīga skaidrāka informācija par to, kas jādara nanomateriālu gadījumā. REACH ir milzīga nozīme, iegūstot informāciju par nanomateriālu kā ķīmisku vielu īpašībām. Ar pieņemtās definīcijas palīdzību uzņēmumiem būs vieglāk izvērtēt reģistrācijas dokumentāciju un nešaubīgi noteikt, kad to izstrādājumi ir uzskatāmi par nanomateriāliem.

Papildinformācija

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar