Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Kas yra nanomedžiaga? Pateikdama bendrą apibrėžtį Europos Komisija atveria naują sritį

Briuselis, 2011 m. spalio 18 d. Pagal šiandien priimtą Komisijos rekomendaciją nanomedžiagos – tai medžiagos, kurių sudedamųjų dalelių matmuo yra 1–100 milijardųjų metro. Tikslus sąvokos apibrėžimas – svarbus žingsnis siekiant geriau apsaugoti piliečius, nes aiškiai nustatoma, kurios medžiagos konkrečiuose teisės aktuose turi būti vertinamos ypatingai.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Man malonu pranešti, kad ES pirmoji pasiūlė bendrą nanomedžiagų apibrėžtį, taikytiną visais reguliavimo tikslais. Remdamiesi moksline medžiaga ir išsamių konsultacijų rezultatais mes parengėme tvirtai pagrįstą apibrėžtį. Šiame svarbiame ekonomikos sektoriuje reikia aiškios nuoseklios reguliavimo sistemos, o vartotojai turi teisę gauti tikslią informaciją apie šias medžiagas. Tai svarbus žingsnis įvertinant galimą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir kartu užtikrinant kuo geresnes galimybes išnaudoti visą šios naujos technologijos potencialą.“

Nanomedžiagos jau dabar naudojamos įvairiausiems pramoninės paskirties gaminiams ir vartojimo prekėms gaminti – nuo dantų pastos iki baterijų, dažų ir drabužių. Šių naujoviškų medžiagų kūrimas skatina Europos konkurencingumą, o jų galimybės tokiose srityse kaip medicina, aplinkos apsauga ar energinio našumo didinimas dar neišsemtos. Bet kadangi vis dar tiksliai nežinoma, kokia rizika susijusi su šiomis medžiagomis, reikia aiškios apibrėžties, kad būtų taikomos atitinkamos cheminės saugos taisyklės. Apibrėžtis bus naudinga suinteresuotosioms šalims, įskaitant pramonės asociacijas, nes skirtingos įvairiuose sektoriuose dabar taikomos apibrėžtys bus suderintos. 2014 m. apibrėžtis bus peržiūrėta atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą.

Rekomendacija taip pat įvykdomas 2009 m. prisiimtas įsipareigojimas Europos Parlamentui pateikti vieną bendrą apibrėžtį, kuri būtų plačiai taikoma su nanomedžiagomis susijusiuose ES teisės aktuose.

Šiandien priimta apibrėžtis grindžiama medžiagos sudedamųjų dalelių dydžiu, o ne pavojaus ar rizikos vertinimu. Pagal formuluotę nanomedžiaga apibūdinama kaip „gamtinė, šalutinė arba dirbtinė medžiaga, kurioje yra nesusietųjų dalelių, dalelių agregatų arba aglomeratų ir kurios dalelių dydžio skirstinyje yra 50 proc. arba daugiau dalelių, kurių vienas arba keli išorės matmenys yra 1–100 nm“.

Apibrėžtis parengta remiantis Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto (SCENIHR) ir Jungtinio tyrimų centro (JRC) moksliniais patarimais. Dėl apibrėžties projekto viešai konsultuotasi.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu nanomedžiagos reglamentuojamos įvairiais ES ir nacionalinės teisės aktais. Tačiau apibrėžtys parengtos kiekvienu konkrečiu atveju ir yra skirtingos įvairiuose sektoriuose, todėl pramonės įmonėms kyla nereikalingų kliūčių, o visuomenėje – diskusijų dėl šių medžiagų rizikos ir naudos. Šia rekomendacija ES teisės kūrėjams pateikiama teisinė nuoroda, kuria jie vadovausis priimdami naujus ar įgyvendindami esamus teisės aktus.

Iš patirties, įgytos laikantis REACH – bendroje ES cheminių medžiagų politikoje – nustatyto pirmojo registracijos termino (2010 m. lapkričio 30 d.) matyti, kad su nanomedžiagomis susiję įpareigojimai įmonėms nebuvo pakankamai aiškūs. REACH vaidmuo labai svarbus rengiant informaciją apie nanomedžiagų, kaip cheminių medžiagų, savybes. Priėmus apibrėžtį įmonėms bus lengviau vertinti savo registracijos bylas ir tiksliai nustatyti, kada savo produktus jos turėtų laikyti nanomedžiagomis.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar