Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Mitä nanomateriaalit ovat? Euroopan komissiolta uraa uurtava yleinen määritelmä

Bryssel, 18.10.2011 – Euroopan komission tänään antaman suosituksen mukaan nanomateriaalit ovat materiaaleja, joiden tärkeimpien ainesosien koko on 1–100 metrin miljardisosaa. Suositus on tärkeä askel kohti kansalaisten parempaa suojelua, koska sen avulla voidaan määrittää selkeästi, mitkä materiaalit edellyttävät erikoiskäsittelyä erityislainsäädännössä.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: ”Olen iloinen siitä, että EU on ensimmäisenä laatinut nanomateriaalien laaja-alaisen määritelmän, jota voidaan käyttää kaikkiin sääntelytarkoituksiin. Olemme laatineet luotettavan määritelmän, joka perustuu tieteellisiin lausuntoihin sekä laajaan kuulemiseen. Teollisuus tarvitsee tällä merkittävällä taloussektorilla selkeän sääntelykehyksen, ja kuluttajien on saatava kyseisistä aineista luotettavaa tietoa. Tämä on merkittävä askel toimissa, joilla tartutaan ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuviin riskeihin. Samalla varmistetaan, että tästä uudesta tekniikasta saadaan täysi hyöty."

Nanomateriaaleja käytetään jo sadoissa sovelluksissa ja kulutustavaroissa aina hammastahnasta paristoihin, maaleihin ja vaatteisiin. Näiden innovatiivisten aineiden kehittäminen on tärkeä tekijä EU:n kilpailukyvyn parantamisessa, ja niihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia edistyä sellaisilla aloilla kuin lääketiede, ympäristön suojelu ja energiatehokkuus. Niiden aiheuttamista riskeistä ei kuitenkaan vielä ole täyttä varmuutta. Sen vuoksi tarvitaan selkeä määritelmä, jotta voidaan varmistaa, että sovelletaan asianmukaisia kemikaaliturvallisuuden sääntöjä. Määritelmä auttaa kaikkia sidosryhmiä, myös toimialajärjestöjä, koska sen avulla voidaan yhdenmukaistaa eri aloilla käytössä olevia määritelmiä. Määritelmää tarkastellaan uudelleen vuonna 2014 tekniikan ja tieteen edistymisen perusteella.

Suosituksella toteutetaan myös vuonna 2009 Euroopan parlamentille annettu sitoumus siitä, että laaditaan yksi määritelmä, jota voidaan laajasti soveltaa kaikkeen nanomateriaaleja koskevaan EU:n lainsäädäntöön.

Tänään hyväksytty määritelmä perustuu lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon materiaalin ainesosien koko, ei materiaalin aiheuttamaa vaaraa tai riskiä. Suosituksen mukaan nanomateriaali tarkoittaa ”luonnollista materiaalia, sivutuotemateriaalia tai valmistettua materiaalia, joka sisältää hiukkasia joko vapaina, agglomeroituneina tai aggregoituneina ja jonka hiukkasista vähintään 50 prosenttia lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1–100 nm tai jonka ulkomitoista yksi tai useampi on 1–100 nm."

Määritelmä perustuu kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) ja yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) lausuntoihin. Määritelmän luonnoksesta järjestettiin julkinen kuuleminen.

Tausta

Nanomateriaaleja säännellään tällä hetkellä useilla erilaisilla EU:n ja kansallisilla säädöksillä. Määritelmiä on kuitenkin laadittu tapauskohtaisesti ja ne ovat erilaisia eri aloilla, mikä aiheuttaa tarpeettomia rasitteita teollisuudelle ja vaikeuttaa julkista keskustelua kyseisten aineiden riskeistä ja hyödyistä. Suositus antaa EU:n lainsäätäjille nanomateriaalia koskevan oikeusperustan, jota ne voivat käyttää antaessaan uutta lainsäädäntöä tai pannessaan täytäntöön voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Kokemukset, joita on saatu EU:n laaja-alaisen kemikaalipolitiikan REACH-järjestelmän ensimmäisen rekisteröinnin määräajan (30. marraskuuta 2010) yhteydessä, ovat osoittaneet, että yritysten on saatava enemmän selvyyttä velvoitteistaan nanomateriaalien osalta. REACH-järjestelmällä on merkittävä rooli hankittaessa tietoa nanomateriaalien ominaisuuksista kemiallisina aineina. Hyväksytyn määritelmän myötä yritysten on helpompi arvioida rekisteröintiasiakirjojaan ja määrittää tarkasti, milloin niiden tulisi pitää tuotteitaan nanomateriaaleina.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar