Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Mis on nanomaterjal? Euroopa Komisjoni uus põhjapanev ühismääratlus

Brüssel, 18. oktoober 2011 – Euroopa Komisjoni täna vastuvõetud soovituse kohaselt on nanomaterjalid sellised materjalid, mille peamiste koostisosade mõõtmed on vahemikus 1 kuni 100 miljardik osa meetrist. Soovitusega astuti oluline samm inimeste kaitse parandamiseks, kuna selle abil on võimalik selgelt määratleda, milliseid materjali tuleb konkreetsetes õigusaktides eraldi käsitleda.

Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Mul on hea meel selle üle, et EL on esimene, kes tuli välja kõiki valdkondi hõlmava nanomaterjalide määratlusega, mida saab kasutada kõigil regulatiivsetel eesmärkidel. Oleme välja pakkunud usaldusväärse määratluse, mis põhineb teadusandmetel ja ulatuslikel konsultatsioonidel. Ettevõtjad vajavad selles olulises majandussektoris selget ja ühtset regulatiivset raamistikku ning tarbijatel on õigus saada täpset teavet selliste ainete kohta. See on suur samm edasi võimalike keskkonna- ja terviseriskide vähendamisel. Samas tagatakse, et sellise uue tehnoloogia potentsiaali kasutatakse täiel määral ära.”

Nanomaterjale juba kasutatakse paljudes seadmetes ja tarbekaupades, alates hambapastast kuni patareide, värvide ja rõivasteni. Selliste innovatiivsete ainete väljatöötamine on oluline Euroopa konkurentsivõime parandamiseks. Nad pakuvad märkimisväärseid võimalusi meditsiini-, keskkonnakaitse ja energiatõhususe valdkonnas. Kuid ei ole päris selge, milliseid riske need ained endast kujutavad. Seepärast on vaja selget määratlust, et tagada asjakohaste kemikaaliohutuse eeskirjade kohaldamine. Määratlusest on abi kõigile sidusrühmadele, sealhulgas tööstusühendustele, kuna sellega ühtlustatakse mitmed eri sektorites praegu kasutatavad määratlused. 2014. aastal vaadatakse määratlus teaduse ja tehnika arengut silmas pidades üle.

Soovitusega täidetakse ka 2009. aastal Euroopa Parlamendile antud lubadus esitada ühtne määratlus, mis on kohaldatav kõigi nanomaterjale käsitlevate ELi õigusaktide suhtes.

Täna vastuvõetud määratlus põhineb käsitlusel, mille kohaselt võetakse arvesse materjali koostisosakeste mõõtmeid mitte materjaliga kaasnevaid ohte või riske. Soovituse kohaselt on nanomaterjal „looduslik, juhuslikult tekkinud või tööstuslikult toodetud materjal, mis on sidumata olekus või esineb kämbu või pahma kujul ning mille lõimisest vähemalt 50 % moodustab fraktsioon osakestest, mille üks või mitu välismõõdet on vahemikus 1–100 nm.”

Määratlus põhineb tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) ja teadusuuringute ühiskeskuse teadusnõuandel. Määratluse kavand oli avalikul arutelul.

Taust

Praegu reguleeritakse nanomaterjalide kasutamist mitmete ELi ja riiklike õigusaktidega. Määratlusi on küll välja töötatud üksikjuhtumite põhjal, kuid need on eri valdkondades erinevad, mis tekitab ettevõtjatele tarbetut halduskoormust ning takistab avalikku arutelu selliste ainetega seotud riskide ja kasu üle. Käesoleva soovitusega antakse ELi seadusandjatele nanomaterjale käsitlev õiguslik alus, mida nad võivad kasutada uute õigusaktide vastuvõtmisel või kehtivate õigusaktide rakendamisel.

Kogemus, mis saadi ELi üldist kemikaalipoliitikat käsitleva REACHi määruse esimesel registreerimistähtajal (30. november 2010) näitas, et ettevõtjatel on vaja rohkem selgust seoses nanomaterjale käsitlevate kohustustega. REACHil on võtmeroll nanomaterjalide kui keemiliste ainete omadusi käsitleva teabe loomisel. Vastuvõetud määratluse abil on ettevõtjatel lihtsam oma registreerimistoimikuid hinnata ning määrata täpselt kindlaks, millisel juhul nad peaksid oma tooteid käsitlema nanomaterjalina.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Kontaktisikud :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar