Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Co je „nanomateriál“? Evropská komise poprvé předkládá společnou definici

Brusel 18. října 2011 – „Nanomateriály“ jsou podle doporučení, které dnes přijala Evropská komise, materiály, jejichž hlavní složky mají rozměr 1 až 100 miliardtin metru. Toto doporučení je významným krokem k lepší ochraně občanů a obsahuje jasné vymezení materiálů, které musí být pojednány ve zvláštních právních předpisech.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Jsem rád, že mohu říci, že EU přišla jako první s průřezovým označením nanomateriálů, které se má používat pro všechny legislativní účely. Na základě vědeckých příspěvků a široce pojatých konzultací jsme přišli se solidní definicí. Průmysl potřebuje jasný, soudržný regulační rámec v tomto významném hospodářském odvětví a spotřebitelé si o těchto látkách zaslouží přesné informace. Jde o významný krok vpřed ke zvládání všemožných rizik pro životní prostředí i pro lidské zdraví, přičemž se zabezpečí plné využití potenciálu této nové technologie.“

Nanomateriály se už používají ve stovkách aplikací a v mnoha spotřebních výrobcích od zubní pasty po baterie, barvy a oděvy. Vývoj těchto inovačních látek je významnou hnací silou evropské konkurenceschopnosti. Tyto látky mohou významně přispět k pokroku v oblastech, jako je medicína, ochrana životního prostředí a energetická účinnost. Stále však přetrvává nejistota ohledně rizika s nimi souvisejícího. Je tudíž třeba je jasně definovat, aby se zabezpečilo uplatnění vhodných pravidel chemické bezpečnosti. Jejich definice pomůže všem zúčastněným stranám včetně průmyslových sdružení, neboť přinese jednotnost do současného kontextu, kdy různá odvětví používají různé definice. Definice bude zrevidována v roce 2014 z hlediska vědecko-technického pokroku.

Tímto doporučením se také plní závazek vůči Evropskému parlamentu z roku 2009 stanovit jedinou definici obecně použitelnou na všechny právní předpisy EU týkající se nanomateriálů.

Definice, která dnes byla přijata, není založena na nebezpečí nebo riziku, ale na přístupu zohledňujícím rozměr základních částic materiálu. Ve znění tohoto doporučení je nanomateriál popsán jako „přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm - 100 nm.“

Tato definice je založena na vědeckém dobrozdání Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) a Společného výzkumného střediska (JRC). O návrhu definice proběhla veřejná konzultace.

Souvislosti

Nanomateriály jsou v současné době upraveny rozmanitými legislativními nástroji na úrovni EU i na úrovni členských států. Definice však byly stanoveny případ od případu a liší se podle odvětví, což vytváří zbytečnou zátěž pro průmysl a ztěžuje veřejnou rozpravu o riziku a výhodách těchto látek. Tímto doporučením dostávají normotvůrci EU právní základ pro nanomateriály, z něhož je třeba vycházet při přijímání nových nebo zavádění stávajících právních předpisů.

Zkušenosti s prvním konečným termínem pro registraci (30. listopadu 2010) v rámci REACH, rámcové politiky EU v oblasti chemikálií, ukázaly, že společnostem je třeba více objasnit jejich povinnosti v souvislosti s nanomateriály. REACH má sehrávat klíčovou úlohu ve vytváření informací o vlastnostech nanomateriálů jakožto chemických látek. S přijatou definicí bude pro společnosti snadnější posoudit svou registrační dokumentaci a přesně určit, kdy mají své výrobky považovat za nanomateriály.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar