Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Какво означава „наноматериал“? С общо определение Европейската комисия прави крачка напред в нова сфера

Брюксел, 18 октомври 2011 г. — „Наноматериалите“ са материали, чиито основни съставки имат размер между една и сто милиардни части от метъра, гласи препоръка, приета днес от Европейската комисия. С това обявяване се прави важна крачка към по-добра закрила за гражданите, като ясно се определя кои материали се нуждаят от специфично третиране в специално законодателство.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Щастлив съм да кажа, че ЕС първи излезе с описание на наноматериалите, което да е общо за различни сектори и да се използва за всякакви регулаторни цели. Стигнахме до солидно определение, което се основава на научни данни и на широко допитване. Промишлеността се нуждае от ясна и съгласувана регулаторна рамка в тази важна икономическа област, и потребителите заслужават точна информация за тези вещества. Това е важна стъпка към преодоляването на евентуалните рискове за околната среда и човешкото здраве, като с нея същевременно се гарантира, че тази нова технология ще може да разгърне потенциала си.

Наноматериалите вече се използват в стотици приложения и потребителски продукти — от паста за зъби до батерии, бои и облекло. Разработването на тези иновативни вещества е важен двигател за европейската конкурентоспособност и те имат значителен потенциал за развитие в такива области като медицината, опазването на околната среда и енергийната ефективност. Тъй като все още съществува несигурност по отношение на рисковете, които те съдържат, е необходимо ясно определение, с което да се гарантира прилагането на съответните правила за безопасност на химичните вещества. Определението ще помогне на всички заинтересовани страни, включително промишлените асоциации, тъй като то внася съгласуваност в разнообразието от определения, които се използват в момента в различни сектори. Определението ще бъде преразгледано през 2014 г. с оглед на техническия и научния напредък.

Също така препоръката е в изпълнение на ангажимента, поет през 2009 г. пред Европейския парламент, за създаване на единно определение, което да е широко приложимо към цялото законодателство на ЕС относно наноматериалите.

Приетото днес определение се основава на подход, който разглежда не толкова опасността или риска, колкото размера на съставните частици на материала. Формулировката описва наноматериала като „естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици, е в обхвата 1—100 nm“.

Определението се основава на научно становище от Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) и Съвместния изследователски център (СИЦ). Предварителна версия на определението бе предмет на обществено допитване.

История на досието

Понастоящем въпросите, свързани с наноматериалите, са уредени в редица законодателни инструменти на равнището на ЕС и на национално равнище. Определенията са разработени обаче за всеки отделен случай и са различни в отделните сектори, като така се създават ненужни усложнения за индустрията и се утежнява общественият дебат за рисковете и ползите от тези вещества. Настоящата препоръка предоставя правно основание по отношение на наноматериалите на законодателите на ЕС, когато приемат ново или прилагат действащото законодателство.

Опитът от първия краен срок (30 ноември 2010 г.) за регистрация по REACH — всеобхватната политика на ЕС в областта на химичните вещества — показва, че предприятията се нуждаят от повече яснота за техните задължения по отношение на наноматериалите. REACH играе ключова роля за предоставяне на информация за свойствата на наноматериалите като химични вещества. С приетото определение ще бъде по-лесно за предприятията да оценят своите досиета за регистрация и да определят кога точно следва да считат своите продукти за наноматериали.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm

MEMO/11/704

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar