Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija predstavlja reformo protimonopolnih postopkov in razširitev vloge pooblaščenca za zaslišanje

Bruselj, 17. oktobra 2011 – Evropska komisija je sprejela sveženj ukrepov, s katerimi želi izboljšati sodelovanje med strankami v protimonopolnih postopkih in okrepiti mehanizme za varovanje procesnih pravic strank. Ukrepi, ki povečujejo preglednost in poštenost postopkov o konkurenci, bodo strankam omogočili jasnejšo predstavo, kaj jih čaka v različnih fazah protimonopolne preiskave, ter boljše možnosti sodelovanja s službami Komisije. V primeru spora o procesnih pravicah bodo stranke lahko zadevo predložile pooblaščencu za zaslišanje v postopkih o konkurenci, ki bo imel okrepljeno vlogo v vseh fazah protimonopolnega postopka.

Podpredsednik Evropske komisije in komisar, pristojen za konkurenco, Joaquín Almunia je ob tem dejal: Predlagani sveženj kaže, da smo bili pripravljeni poslušati zainteresirane strani, upoštevati izkušnje in uvesti izboljšave, hkrati pa smo ohranili učinkovitost postopkov. Menim, da bodo vse stranke v postopkih o konkurenci imele koristi od dejanskih izboljšav v praksi.“

Obvestilo o dobrih praksah v primerjavi s prejšnjim osnutkom iz leta 2010 uvaja številne novosti, ki so bile pripravljene na podlagi javnega posvetovanja in izkušenj, na primer:

 • v obvestilu o nasprotovanju bodo stranke obveščene o glavnih parametrih za morebitno naložitev globe;

 • sestanki o trenutnem stanju bodo razširjeni na kartelne zadeve in v posebnih okoliščinah bodo vključeni tudi pritožniki;

 • izboljšane bodo možnosti pritožnikov ali tretjih strank, da pred izdajo obvestila o nasprotovanju dobijo dostop do „ključnih stališč“, kot so ekonomske študije;

 • zavrnitev pritožb bo objavljena v celoti ali kot povzetek.

V sveženj je vključena tudi revizija mandata pooblaščenca za zaslišanje, ki predvideva okrepitev in razširitev njegove vloge. Pooblaščenec za zaslišanje je neodvisen od služb, ki obravnavajo zadevo, in ima v postopkih o konkurenci pomembno vlogo varuha procesnih pravic. Na podlagi novega mandata lahko pooblaščenec za zaslišanje posreduje že v preiskovalni fazi protimonopolnih postopkov in nekaterih postopkov o združitvah.

V svežnju je prav tako zajet nadaljnji razvoj dobrih praks v zvezi s predložitvijo ekonomskih dokazov.

Dodatne informacije

Obvestilo o dobrih praksah v protimonopolnih postopkih

Obvestilo vključuje smernice o dobri praksi, katerih cilj je zagotoviti, da so stranke ves čas obveščene o poteku postopka. Omogoča tudi boljše sodelovanje med službami Komisije in zadevnimi strankami vse od začetne faze postopka. Od leta 2010 so se začele izvajati naslednje nove prakse:

 • zgodnejši začetek formalnih postopkov;

 • sestanki o trenutnem položaju v zlasti pomembnih fazah postopkov;

 • razkritje ključnih stališč že v preiskovalni fazi;

 • javna objava začetka in zaključka postopka ter pošiljanje obvestila o nasprotovanju;

 • smernice o uporabi postopka o zavezah v praksi.

Po javnem posvetovanju, ki se je začelo januarja 2010, in na podlagi pridobljenih izkušenj z osnutkom dobrih praks so bile uvedene še naslednje pomembne izboljšave:

 • v obvestilu o nasprotovanju bodo stranke obveščene o glavnih parametrih za morebitno naložitev globe;

 • sestanki o trenutnem stanju bodo razširjeni na kartelne zadeve in v posebnih okoliščinah bodo vključeni tudi pritožniki;

 • izboljšane bodo možnosti pritožnikov ali tretjih strank, da pred izdajo obvestila o nasprotovanju dobijo dostop do „ključnih stališč“, kot so ekonomske študije;

 • zavrnitev pritožb bo objavljena v celoti ali kot povzetek.

Revizija mandata pooblaščenca za zaslišanje

Z revizijo mandata pooblaščenca za zaslišanje se okrepi njegova vloga varuha procesnih pravic:

Pri tem so bistvenega pomena njegove nove naloge v preiskovalni fazi:

 • reševanje vprašanj v zvezi s zaupnostjo komunikacije med podjetji in njihovimi zunanjimi odvetniki (varovanje zaupnosti);

 • posredovanje, kadar podjetje meni, da ni bilo obveščeno o svojem postopkovnem statusu;

 • stranke bodo pooblaščencu za zaslišanje lahko predložile zadevo, kadar po njihovem mnenju ne bi smele biti prisiljene odgovarjati na vprašanja, ki bi jih lahko prisilila v priznanje kršitve;

 • posredovanje v sporih o podaljšanju rokov za odgovor na zahteve po informacijah v skladu s členom 18(3) protimonopolne uredbe (Uredba (ES) št. 1/2003).

Ostale pomembne spremembe so še:

 • pooblaščenec za zaslišanje ima okrepljeno vlogo pri pripravi in izvajanju ustnega zaslišanja;

 • poročila o učinkovitem izvajanju procesnih pravic pripravlja v vseh fazah postopka, tudi v preiskovalni fazi;

 • v okviru novega mandata imajo stranke izrecno pravico, da se nanj obrnejo v postopkih o protimonopolnih zavezah.

Dobre prakse za predložitev ekonomskih dokazov

Zaradi vse večjega pomena ekonomskih vprašanj v kompleksnih zadevah Komisija pogosto zahteva obsežne ekonomske podatke, stranke pa svoje argumente večkrat utemeljujejo na zapletenih ekonomskih teorijah ali posredujejo empirične analize.

Da bi poenostavili predložitev in oceno takih dokazov, dobre prakse opredeljujejo merila, ki naj bi jih ekonomske in ekometrične analize izpolnjevale, ter opisujejo, kako se bo s tovrstnimi dokazi ravnalo.

Sveženj dokumentov je na voljo na:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

Za podrobnejše informacije glej: MEMO/11/703.

Kontakti:

Amelia Torres (+32 22954629)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar