Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia reformuje antitrustové konanie a rozširuje úlohy vyšetrovateľa

Brusel 17. októbra 2011 – Európska komisia schválila balík opatrení zameraných na zintenzívnenie komunikácie s účastníkmi antitrustových konaní a posilnenie mechanizmov zabezpečenia ich procesných práv. Tieto opatrenia zlepšia transparentnosť a spravodlivosť konaní vo veci hospodárskej súťaže. Účastníci konaní získajú jasný prehľad o tom, čo možno očakávať v rôznych etapách antitrustového vyšetrovania, a zlepšia sa ich možnosti komunikovať s útvarmi Komisie. Ak sa účastníci sporia o svoje procesné práva, môžu záležitosť postúpiť vyšetrovateľovi, ktorý bude mať v celom antitrustovom konaní posilnené právomoci.

Podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže Joaquín Almunia k tomu uviedol: Tento procesný balík poukazuje na to, že sme ochotní vypočuť si zainteresované strany, učiť sa zo skúseností a zlepšovať sa, a pritom zachovať efektívnosť konaní. Myslím, že všetky účastnícke strany konaní vo veci hospodárskej súťaže čakajú v praxi ozajstné zlepšenia“.

V oznámení o osvedčených postupoch sa v porovnaní s jeho návrhom z roku 2010 predstavilo niekoľko noviniek, ktoré vznikli po verejnej konzultácii a na základe praktických skúsenosti. Napríklad:

 • v oznámení námietok budú účastníci konania informovaní o hlavných parametroch, ktoré sú určujúce pre možné uvalenie pokuty,

 • stretnutia týkajúce sa aktuálneho stavu konania sa rozšíria na kartelové prípady a za osobitných okolností aj na navrhovateľov,

 • zlepší sa prístup k tzv. kľúčovým predloženým podaniam navrhovateľov alebo tretích strán, napr. hospodárskych štúdií, ešte pred oznámením námietok,

 • odmietnutie sťažnosti sa uverejní v celom rozsahu alebo vo forme zhrnutia.

Balík takisto obsahuje zrevidovaný mandát vyšetrovateľa, ktorý jeho úlohu posilňuje a rozširuje. Vyšetrovateľ je nezávislý od útvarov, ktoré sa prípadom zaoberajú, a zohráva zásadnú úlohu ako ochranca procesných práv v konaniach vo veci hospodárskej súťaže. Nový mandát umožňuje vyšetrovateľovi zasiahnuť v priebehu fázy vyšetrovania antitrustového konania a niektorých konaní o fúzii.

Balík sa venuje aj ďalšiemu vývoju osvedčených postupov uplatňovaných pri predkladaní hospodárskych dôkazov.

Ďalšie informácie

Oznámenie o osvedčených postupoch uplatňovaných v antitrustových konaniach

Oznámenie obsahuje usmernenia o osvedčených postupoch zameraných na to, aby sa zlepšila informovanosť účastníkov o stave konania v celom jeho priebehu. Okrem toho poskytuje priestor na zintenzívnenie komunikácie medzi útvarmi Komisie a príslušnými účastníkmi od začiatku konania. Od roku 2010 sa zaviedli tieto postupy:

 • skoršie začatie formálneho konania,

 • stretnutia týkajúce sa stavu konania v kľúčových momentoch konania,

 • sprístupnenie kľúčových predložených podaní už vo fáze vyšetrovania,

 • verejné vyhlásenie začatia a ukončenia konania a odoslanie oznámenia námietok,

 • usmernenia o spôsobe využívania konania o záväzkoch v praxi.

Po verejnej konzultácii, ktorá sa začala v januári 2010, a na základe skúseností s návrhom osvedčených postupov boli do oznámenia zapracované ďalšie dôležité zlepšenia:

 • v oznámení námietok budú účastníci konania informovaní o hlavných parametroch, ktoré sú určujúce pre možné uvalenie pokuty,

 • stretnutia týkajúce sa aktuálneho stavu konania sa rozšíria na kartelové prípady a za osobitných okolností aj na navrhovateľov,

 • zlepší sa prístup k tzv. kľúčovým predloženým podaniam navrhovateľov alebo tretích strán, napr. hospodárskych štúdií, a to ešte pred oznámením námietok,

 • odmietnutie sťažnosti sa uverejní v celom rozsahu alebo vo forme zhrnutia.

Revízia mandátu vyšetrovateľa

Zrevidovaný mandát posilňuje úlohu vyšetrovateľa ako ochrancu procesných práv.

Čo je dôležité, vyšetrovateľ získava nové úlohy vo fáze vyšetrovania:

 • rieši otázky týkajúce sa dôvernosti komunikácie medzi spoločnosťami a ich externými právnikmi (povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť),

 • zakročí v prípade, že spoločnosť usúdi, že nebola informovaná o svojom procesnom postavení,

 • účastníci konania budú takisto môcť postúpiť záležitosť vyšetrovateľovi, ak majú pocit, že by nemali byť vyzývaní odpovedať na otázky, ktoré by ich nútili priznať sa k porušeniu právnych predpisov,

 • zakročí v prípade sporov o oddialení konečného termínu odoslania odpovedí na žiadosti o informácie v zmysle článku 18 ods. 3 antitrustového nariadenia č. 1/2003.

Ďalšie dôležité zmeny:

 • posilnená úloha pri príprave ústneho pojednávania a počas neho,

 • podávanie správ o účinnom uplatňovaní procesných práv počas konania vrátane fázy vyšetrovania,

 • nový mandát výslovne poveruje účastníkov konania, aby záležitosti postupovali vyšetrovateľovi v antitrustových konaniach o záväzkoch.

Osvedčené postupy pri predpokladaní hospodárskych dôkazov

Keďže ekonómia je v komplexných prípadoch čoraz dôležitejšia, Komisia často požaduje rozsiahle hospodárske údaje a účastníci často predkladajú argumenty na základe komplexných ekonomických teórií alebo poskytujú analýzu na základe skúseností.

S cieľom zracionalizovať predkladanie a posudzovanie takýchto dôkazov sa v osvedčených postupoch predstavujú kritériá, ktoré by mala ekonomická a ekonometrická analýza spĺňať, spolu s vysvetlením, ako s nimi treba zaobchádzať.

Balík dokumentov je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente MEMO/11/703.

Kontaktné osoby:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar