Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Kilpailusääntöjen rikkomista koskevia menettelyjä uudistetaan

Bryssel 17. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio on hyväksynyt toimenpidepaketin, jonka tavoitteena on lisätä osapuolten välistä vuorovaikutusta kilpailunrajoitusmenettelyissä ja vahvistaa osapuolten menettelyllisiä oikeuksia suojaavia mekanismeja. Kyseisillä toimenpiteillä lisätään kilpailumenettelyjen avoimuutta ja tasapuolisuutta. Niillä annetaan osapuolille selkeä kuva kilpailuoikeudellisen tutkimuksen eri vaiheista ja tehostetaan osapuolten mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa komission yksiköiden kanssa. Jos osapuolilla on menettelyllisiä oikeuksiaan koskevia erimielisyyksiä, ne voivat antaa asian kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan käsiteltäväksi. Neuvonantajalla on entistä merkittävämpi rooli koko kilpailunrajoitusmenettelyiden ajan.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Joaquín Almunian mukaan Menettelyitä koskeva toimenpidepaketti osoittaa, että olemme valmiit kuuntelemaan sidosryhmiä, oppimaan saadusta kokemuksesta ja parantamaan menettelyitä samalla kuitenkin säilyttäen ne tehokkaina. Uskon, että kaikki kilpailumenettelyiden osapuolet hyötyvät todellisista käytännön parannuksista”, komissaari Almunia toteaa.

Vasta hyväksytty ilmoitus parhaista käytänteistä sisältää useita uusia kohtia verrattuna vuonna 2010 esitettyyn luonnokseen. Parhaat käytänteet on laadittu julkisen kuulemisen ja käytännön kokemuksen perusteella. Uusia kohtia ovat mm. seuraavat:

 • väitetiedoksiannossa ilmoitetaan osapuolille tärkeimmät parametrit mahdollisten sakkojen määräämiseksi

 • tutkinnan etenemiseen liittyvissä kokouksissa käsitellään myös kartelliasioita ja erityisolosuhteissa olevia valituksen tekijöitä

 • parannetaan mahdollisuuksia tarkastella valituksen tekijöiden tai kolmansien osapuolten keskeisimpiä lausumia, kuten taloudellisia tutkimuksia, ennen väitetiedoksiantoa

 • valitusten hylkäämisilmoitukset julkaistaan joko kokonaan tai tiivistelmänä.

Toimenpidepakettiin sisältyy myös kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksien tarkistaminen, jonka myötä neuvonantajan rooli vahvistuu ja laajenee. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja on riippumaton asioiden käsittelystä vastaavista yksiköistä ja hänellä on merkittävä rooli menettelyllisten oikeuksien suojaamisessa kilpailumenettelyissä. Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan uudet toimivaltuudet antavat hänelle erityisesti mahdollisuuden puuttua kilpailuoikeudelliseen tutkimukseen ja tiettyihin sulautumamenettelyihin.

Pakettiin sisältyy myös taloudellisen näytön toimittamista koskevien parhaiden käytänteiden kehittäminen.

Lisätietoja

Ilmoitus kilpailunrajoitusmenettelyitä koskevista parhaista käytänteistä

Ilmoitus sisältää ohjeita parhaista käytänteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että osapuolet saavat enemmän tietoja tutkinnan etenemisestä menettelyiden aikana. Siinä esitetään myös komission yksiköiden ja asianomaisten osapuolten välisen vuorovaikutuksen lisäämistä alusta lähtien. Vuonna 2010 otettiin käyttöön seuraavat käytänteet:

 • muodollisten menettelyjen aikaisempi aloittaminen

 • tutkinnan etenemiseen liittyvät kokoukset menettelyiden tärkeimmissä vaiheissa

 • keskeisimpien lausumien toimittaminen jo tutkimusvaiheessa

 • menettelyn aloittamista ja päättämistä koskeva julkinen ilmoitus ja väitetiedoksiannon lähettäminen

 • ohjeet maksusitoumusmenettelyn soveltamisesta käytännössä.

Tammikuussa 2010 käynnistetyn julkisen kuulemisen jälkeen ja parhaita käytänteitä koskevasta luonnoksesta saadun kokemuksen perusteella otettiin käyttöön lisäparannuksia:

 • osapuolille ilmoitetaan väitetiedoksiannossa tärkeimmistä parametreistä mahdollisten sakkojen määräämiseksi

 • tutkinnan etenemiseen liittyvissä kokouksissa käsitellään myös kartelliasioita ja erityisolosuhteissa olevia valituksen tekijöitä

 • parannetaan mahdollisuuksia tarkastella valituksen tekijöiden tai kolmansien osapuolten keskeisimpiä lausumia, kuten taloudellisia tutkimuksia, ennen väitetiedoksiantoa

 • valitusten hylkäämisilmoitukset julkaistaan joko kokonaan tai tiivistelmänä.

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksien tarkistaminen

Tarkistetuilla toimivaltuuksilla vahvistetaan kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan roolia menettelyllisten oikeuksien suojaamisessa.

Kuulemismenettelystä vastaavalla neuvonantajalla on uusia, keskeisiä tehtäviä tutkimusvaiheessa:

 • yritysten ja niiden ulkopuolisten lakimiesten välisen yhteydenpidon luottamuksellisuutta koskevien kysymysten ratkaisu

 • puuttuminen asiaan, jos yritys katsoo, että sille ei ole annettu tietoja sen menettelyllisestä asemasta

 • osapuolet voivat myös antaa asian kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan käsiteltäväksi, jos he katsovat, että heidän ei pitäisi vastata kysymyksiin, jotka pakottavat heidät myöntämään rikkomuksen

 • puuttuminen riitoihin, jotka koskevat kilpailusääntöjen soveltamista koskevan asetuksen N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tietopyyntöihin vastaamisen määräajan pidentämistä.

Muita tärkeimpiä kohtia ovat:

 • vahvempi rooli suullisen kuulemisen valmistelussa ja sen aikana

 • kertomukset menettelyllisten oikeuksien tosiasiallisesta soveltamisesta koko menettelyjen aikana ja myös tutkimusvaiheessa

 • uudet toimivaltuudet antavat osapuolille mahdollisuuden antaa asia kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan käsiteltäväksi kilpailunrajoituksia koskevassa maksusitoumusmenettelyssä.

Taloudellisen näytön toimittamista koskevat parhaat käytänteet

Koska taloudellisten tekijöiden merkitys kompleksisissa tapauksissa lisääntyy, komissio pyytää usein taloudellisia tietoja, ja osapuolet antavat usein huomautuksia, jotka perustuvat kompleksisiin talousteorioihin, tai esittävät empiirisen analyysin.

Kyseisen näytön toimittamisen ja arvioinnin järkeistämiseksi parhaissa käytänteissä esitetään ne kriteerit, jotka taloudellisen ja ekonometrisen analyysin on täytettävä, ja selitetään, kuinka niitä käsitellään.

Asiakirjapaketti on saatavana osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

Lisätietoja, ks. MEMO/11/703

Yhteyshenkilöt :

Amelia Torres (+32-2) 295 46 29

Marisa Gonzalez Iglesias (+32-2) 295 19 25

Maria Madrid Pina (+32-2) 295 45 30


Side Bar