Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Fonden för ett sammanlänkat Europa: kommissionen antar plan med 50 miljarder euro till europeiska nät

Bryssel den 19 oktober 2011. Europeiska kommissionen har i dag lagt fram en plan med investeringar på 50 miljarder euro för att förbättra Europas transport- och energinät samt digitala nät. Riktade investeringar i viktig infrastruktur kommer att bidra till att skapa arbetstillfällen och öka Europas konkurrenskraft när det behövs som bäst. Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att finansiera projekt som kompletterar felande länkar i de viktigaste europeiska transport- och energinäten samt digitala näten. De kommer också att göra Europas ekonomi grönare genom att främja renare transportslag och höghastighetsbredband och genom att underlätta användandet av förnybar energi i linje med Europa 2020-strategin. Investeringarna i energinät kommer också att leda till en mer integrerad inre marknad för energi, minska EU:s beroende på energiområdet och öka försörjningstryggheten. För att bidra till finansieringen av Fonden för ett sammanlänkat Europa har kommissionen också fastställt villkoren för Europa 2020-initiativet om projektobligationer, som kommer att bli ett av flera riskdelningsinstrument som fonden kan använda sig av för att locka privata finansiärer till olika projekt. Pilotfasen kommer att inledas redan nästa år.

Fonden kommer att bidra till en starkare inre marknad i Europa genom att fokusera på smarta, hållbara och helt sammanlänkade transport- och energinät samt digitala nät. Kommissionen har därför valt ut de projekt där kompletterande EU-investeringar får störst effekt. Från kommissionens sida förväntar man sig särskilt att fondens investeringar kommer att bli en katalysator för finansiering från den privata och offentliga sektorn genom att öka trovärdigheten för infrastrukturprojekt och minska investeringsriskerna. För första gången föreslår kommissionen också ett samlat finansieringsinstrument för de tre nätsektorerna i syfte att skapa synergieffekter och förenkla reglerna.

”Fonden för ett sammanlänkat Europa och initiativet om projektobligationer är en perfekt illustration av det mervärde som EU kan tillföra,” sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Förslagen kommer att bidra till byggandet av vägar, järnvägar, energinät, olje- och gasledningar och bredbandsnät som är av stor betydelse för både privatpersoner och företag. Vi kompletterar därigenom de felande länkar i Europas infrastrukturnät som annars inte hade realiserats. ”Investeringarna kommer att skapa tillväxt och sysselsättning, och samtidigt underlätta arbete och resande för miljoner europeiska privatpersoner och företag.”

Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att leda till en större mobilisering av privat kapital och bana väg för innovativa finansiella instrument i form av t.ex. garantier och projektobligationer som ökar effekten av EU-finansieringen. Europeiska kommissionen kommer att bedriva ett nära samarbete med Europeiska investeringsbanken för att dra nytta av kapitalmarknadens intresse för långsiktiga investeringar med stabil avkastning. .

Att sammanlänka Europa: Transporter

Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att investera 31,7 miljarder euro för att modernisera Europas transportinfrastruktur, komplettera felande länkar och ta bort flaskhalsar. I detta ingår 10 miljarder euro inom ramen för sammanhållningsfonden som öronmärkts för transportprojekt i sammanhållningsländerna. Återstående 21,7 miljarder euro kommer att vara tillgängliga för alla medlemsstater för investeringar i transportinfrastruktur. Idén är att förbättra sammanlänkningen mellan olika delar av EU och att underlätta rörligheten för varor och personer mellan olika länder.

Genom att fokusera på transportslag som ger upphov till mindre föroreningar kommer fonden att bidra till ett hållbarare transportsystem. Det kommer också att ge konsumenterna större valfrihet i fråga om transportsätt.

Transportsystemen i Europa har traditionellt sett utvecklats på nationell nivå. EU spelar en avgörande roll för att samordna medlemsstaternas planering, förvaltning och finansiering av gränsöverskridande projekt. Välfungerande nät är en grundförutsättning för att den inre marknaden ska fungera effektivt, och de kommer också att öka konkurrenskraften. Kommissionen har föreslagit att man inrättar korridorer som ska omfatta de viktigaste gränsöverskridande projekten. Enligt kommissionens uppskattning krävs det 500 miljarder euro fram till 2020 för att skapa ett välfungerande europeiskt nät. Av detta belopp behövs 250 miljarder euro för att ta bort flaskhalsar och komplettera felande länkar i stomnätet.

Att sammanlänka Europa: Energi

Energisektorn kan se fram emot investeringar på 9,1 miljarder euro i transeuropeisk infrastruktur, vilket bidrar till att uppfylla EU:s energi- och klimatmål för år 2020. Fonden för ett sammanlänkat Europa gör det också möjligt att avlägsna finansiella brister och flaskhalsar i nätet. Den inre marknaden för energi kommer att utvecklas ytterligare genom bättre förbindelser, vilket ökar försörjningstryggheten och gör det möjligt att transportera förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt i hela EU. Både privatpersoner och företag måste kunna lita på att det alltid finns energi till överkomliga priser. Pengarna från fonden kommer också att mobilisera ytterligare finansiering från privata och offentliga investerare.

Att sammanlänka Europa: Telekommunikationer och informations- och kommunikationsteknik

Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att bidra med nästan 9,2 miljarder euro till investeringar i snabba och ultrasnabba bredbandsnät och alleuropeiska digitala tjänster.

Pengarna från fonden kommer att leda till ytterligare privata och offentliga investeringar genom att öka trovärdigheten för infrastrukturprojekt och minska investeringsriskerna. Utifrån en försiktig uppskattning bedömer kommissionen att finansieringen av nätinfrastrukturen kan leda till ytterligare investeringar på mer än 50 miljarder euro. I den digitala agendan för Europa anges som mål att alla år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbps, och att minst 50 % av hushållen ska ha abonnemang med en hastighet på mer än 100 Mbps.

När det gäller digitala tjänster kommer pengarna att användas för att bekosta ny infrastruktur för e-legitimation, e-upphandling, elektroniska patientjournaler, Europeana, e-juridik och tullrelaterade tjänster. Pengarna ska säkerställa interoperabilitet och täcka kostnaderna för att driva den infrastruktur på europeisk nivå som kopplar samman medlemsstaternas infrastrukturer.

Innovativ finansiering och initiativet om projektobligationer

EU-budgeten är en viktig faktor för att stödja tillväxtagendan och nå målen för Europa 2020. Ökad användning av innovativa finansiella instrument behövs för att EU-medlen ska få större effekt. Initiativet om projektobligationer i Europa 2020, som är utformat för detta ändamål, har två syften: att återuppliva projektobligationsmarknaden och att hjälpa initiativtagare till enskilda infrastrukturprojekt att få långsiktiga krediter från den privata sektorn. Initiativet om projektobligationer skulle ge ett verktyg som minskar risken för utomstående investerare som söker långsiktiga investeringsmöjligheter. Det kommer därför att fungera som en katalysator för att åter öppna kreditmarknaden (nu efter finanskrisen utnyttjas den knappast alls för infrastrukturinvesteringar) som en viktig finansieringskälla inom infrastruktursektorn.

Kommissionen föreslår en pilotfas under perioden 2012–2013, fortfarande inom nuvarande fleråriga budgetram. Pilotfasen kommer att grundas på en ändring av förordningen om transeuropeiska nät (TEN) och beslutet om ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, och den kommer att finansieras med medel från motsvarande budgetrubriker upp till högst 230 miljoner euro.

På liknande sätt som när det gäller finansieringsinstrumentet för riskdelning och instrumentet för lånegarantier till projekt inom det transeuropeiska transportnätet, skulle EU-medel ges som kapitaltillskott till Europeiska investeringsbanken för att täcka en del av den risk EIB tar vid finansiering av projekt. EU-medel skulle alltså fungera som viss riskdämpning för EIB:s finansiering av projekten, men EIB skulle ta den resterande risken. När EU:s budgetmedel kombineras med EIB-finansiering väntas det totala budgetbeloppet på 230 miljoner euro mobilisera investeringar på upp till 4,6 miljarder euro.

I pilotfasen är tanken att fokusera på 5–10 projekt som har kommit förhållandevis långt i anbuds- och finansieringsprocessen, eller som behöver refinansiering efter anläggningsfasen, inom en eller flera av de tre utvalda sektorerna transport, energi och bredband.

Pilotfasen ska förvaltas av EIB.

Bakgrund

Genom paketet om ett sammanlänkat Europa genomförs de åtaganden som kommissionen gjorde i förslagen i den fleråriga budgetramen från den 29 juni 2011. Det i dag antagna paketet omfattar följande:

  • Ett övergripande meddelande om ett tillväxtpaket för integrerade europeiska infrastrukturer

  • Ett meddelande om ett inledande försök med Europa 2020-initiativet om projektobligationer; pilotfasen inleds 2012

  • Ett meddelande om en ram för nästa generation av innovativa finansiella instrument – EU:s plattformar för eget kapital och lån

  • Förslag till en förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

  • Förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska nät på transportområdet

  • Förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur

  • Förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät

Texten till de fullständiga förslagen finns på

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Mer information:

MEMO/11/707: A pilot for Europe 2020 Project Bond Initiative - legislative proposal adopted by the Commission

MEMO/11/710: The Commission's energy infrastructure package

MEMO/11/706: Connecting Europe: The new EU core transport network

MEMO/11/709: Digital Agenda: Commission proposes over €9 billion for broadband investment

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen tfn +32 2 295 30 70

Amadeu Altafaj Tardio tfn +32 2 295 26 58

Helen Kearns tfn +32 2 298 76 38

Marlene Holzner tfn +32 2 296 01 96

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar