Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nástroj na prepojenie Európy: Komisia prijala plán podporiť európske siete sumou 50 mld. EUR

Brusel 19. októbra 2011 – Európska komisia dnes predstavila plán, prostredníctvom ktorého poskytne 50 mld. EUR na financovanie investícií určených na zlepšenie dopravných, energetických a digitálnych sietí v Európe. Cielené investície do kľúčových infraštruktúr podporia vytváranie nových pracovných miest a posilnia konkurencieschopnosť Európy v čase, keď to Európa najviac potrebuje. „Nástroj na prepojenie Európy“ bude slúžiť na financovanie projektov, ktoré doplnia chýbajúce spojenia v energetickej, dopravnej a digitálnej sieti Európy. Podporou menej znečisťujúcich druhov dopravy a vysokorýchlostných širokopásmových pripojení, ako aj uľahčením využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so stratégiou Európa 2020 tento nástroj takisto prispeje k ekologickejšiemu európskemu hospodárstvu. Financovanie energetických sietí okrem toho umožní lepšiu integráciu vnútorného trhu s energiou, zníženie energetickej závislosti EÚ a zvýšenie energetickej bezpečnosti. Aby prispela k financovaniu Nástroja na prepojenie Európy, Komisia prijala aj podmienky iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020. Táto iniciatíva bude jedným z viacerých nástrojov na rozdelenie rizika, ktoré môže Nástroj na prepojenie Európy využiť s cieľom prilákať súkromné investície do projektov. Jej pilotná fáza sa začne už na budúci rok.

Zameraním sa na inteligentné, udržateľné a úplne prepojené dopravné, energetické a digitálne siete Nástroj na prepojenie Európy prispeje k dobudovaniu jednotného európskeho trhu. Komisia vybrala projekty, v ktorých môžu mať dodatočné investície EÚ najväčší dosah. Komisia najmä očakáva, že investície v rámci Nástroja na prepojenie Európy budú pôsobiť ako katalyzátor ďalšieho financovania zo strany súkromného a verejného sektora, a to tým, že dodajú projektom v oblasti infraštruktúry dôveryhodnosť a znížia ich rizikové profily. V súlade so svojím záväzkom vytvárania synergií a zjednodušovania pravidiel Komisia po prvýkrát navrhuje jednotný nástroj financovania pre tieto tri sieťové odvetvia.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Nástroj na prepojenie Európy a iniciatíva dlhopisov na projekty dokonale preukazujú pridanú hodnotu, ktorú môže Európa poskytnúť. Tieto návrhy pomôžu pri budovaní ciest, železníc, energetických sietí a potrubí a širokopásmových pripojení, ktoré majú pre našich občanov a podniky veľký význam. Dopĺňame chýbajúce spojenia v európskych infraštruktúrnych sieťach, ktoré by sa inak nevybudovali. Tieto investície podporia rast a zamestnanosť a zároveň uľahčia prácu a cestovanie miliónom európskych občanov a podnikov.“

Nástroj na prepojenie Európy zlepší mobilizáciu súkromného financovania a umožní, aby inovačné finančné nástroje, ako sú záruky a dlhopisy na projekty, dosiahli prostredníctvom tejto finančnej injekcie EÚ maximálny pákový efekt. Európska komisia bude úzko spolupracovať s EIB pri zužitkovaní záujmu investorov na kapitálovom trhu o možnosti dlhodobých investícií so stabilnými výnosmi.

Prepojenie Európy: doprava

Prostredníctvom Nástroja na prepojenie Európy sa do modernizácie európskej dopravnej infraštruktúry, vybudovania chýbajúcich spojení a odstránenia problémových miest investuje 31,7 mld. EUR. To zahŕňa 10 mld. EUR z Kohézneho fondu vyčlenených na dopravné projekty v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z tohto fondu a 21,7 mld. EUR, ktoré budú dostupné pre všetky členské štáty na investovanie do dopravnej infraštruktúry. Zámerom je zlepšiť spojenia medzi rôznymi časťami EÚ s cieľom uľahčiť voľný tok tovaru a osôb medzi jednotlivými krajinami.

Zameraním sa na menej znečisťujúce druhy dopravy Nástroj na prepojenie Európy prispeje k zvýšeniu udržateľnosti dopravného systému. Poskytne takisto spotrebiteľom viac možností vybrať si spôsob cestovania.

Dopravné systémy v Európe sa tradične rozvíjali na vnútroštátnom základe. EÚ má zohrávať kľúčovú úlohu v koordinácii členských štátov pri plánovaní, riadení a financovaní cezhraničných projektov. Dobre fungujúca sieť je nevyhnutná pre bezproblémové fungovanie jednotného trhu a prispeje aj k posilneniu konkurencieschopnosti. Komisia navrhla vytvorenie koridorov pre najdôležitejšie cezhraničné projekty. Podľa jej odhadu bude do roku 2020 na vybudovanie skutočne európskej siete potrebných 500 mld. EUR vrátane 250 mld. EUR na odstránenie problematických miest a doplnenie chýbajúcich spojení v hlavnej sieti.

Prepojenie Európy: energetika

Odvetvie energetiky sa môže tešiť na investície vo výške 9,1 mld. EUR do transeurópskej infraštruktúry, ktoré pomôžu splniť ciele stratégie Európa 2020 v oblasti energetiky a klímy. Nástroj na prepojenie Európy takisto prispeje k odstráneniu finančných medzier a problematických miest v sieťach. Lepšie spojenia podporia ďalší rozvoj vnútorného trhu s energiou, čo bude viesť k lepšiemu zabezpečeniu dodávok a možnosti prepravovať energiu z obnoviteľných zdrojov úsporným spôsobom v rámci celej EÚ. Je potrebné, aby sa občania aj podniky mohli spoľahnúť, že energia bude pre nich dostupná vždy a za primeranú cenu. Finančné prostriedky z Nástroja na prepojenie Európy budú pôsobiť ako stimul pre väčšie investície zo strany iných súkromných a verejných investorov.

Prepojenie Európy: telekomunikácie a IKT

V rámci Nástroja na prepojenie Európy sa vyčlenila suma takmer 9,2 mld. EUR na podporu investícií do rýchlych a veľmi rýchlych širokopásmových sietí a celoeurópskych digitálnych služieb.

Financovanie z tohto nástroja bude mať pákový efekt na ďalšie financovanie zo súkromných a verejných zdrojov, a to tým, že dodá projektom v oblasti infraštruktúry dôveryhodnosť a zníži ich rizikové profily. Komisia sa na základe zdržanlivých odhadov domnieva, že financovanie infraštruktúry sietí by mohlo stimulovať investície v hodnote viac ako 50 mld. EUR. Digitálna agenda pre Európu stanovuje cieľ, že do roku 2020 by mali mať všetky domácnosti širokopásmové pripojenie s rýchlosťou aspoň 30 Mbps a aspoň polovica z nich s rýchlosťou nad 100 Mbps.

Pokiaľ ide o digitálne služby, poskytnuté finančné prostriedky by sa využili na granty zamerané na budovanie infraštruktúry potrebnej na zavedenie technológie elektronického preukazu totožnosti, elektronického verejného obstarávania, elektronických zdravotných záznamov, portálu Europeana, elektronickej justície a služieb v colnej oblasti. Finančné prostriedky by boli určené na zabezpečenie interoperability a pokrytie nákladov na prevádzkovanie tejto infraštruktúry na európskej úrovni, ktorá bude spájať inftraštruktúry jednotlivých členských štátov.

Inovačné financovanie a iniciatíva dlhopisov na projekty

Rozpočet EÚ je kľúčovým prvkom pri podpore agendy rastu a dosahovaní politických cieľov agendy Európa 2020. Na znásobenie dosahu rozpočtu EÚ je potrebné intenzívnejšie využívať inovačné finančné nástroje. Iniciatíva dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020, ktorá bola na tento účel vytvorená, má dva ciele: oživiť trhy s dlhopismi na projekty a pomôcť podporovateľom jednotlivých projektov v oblasti infraštruktúry získať dlhodobé financovanie dlhu súkromným sektorom. Iniciatíva dlhopisov na projekty by predstavovala prostriedok na zníženie rizika pre ďalších investorov, ktorí hľadajú dlhodobé investičné príležitosti. Bude teda pôsobiť ako katalyzátor znovuotvorenia dlhového kapitálového trhu (ktorého potenciál investovania do infraštruktúry je v dôsledku finančnej krízy v súčasnosti do značnej miery nevyužitý) ako významného zdroja financovania v odvetví infraštruktúry.

Komisia navrhuje začať pilotnú fázu v rokoch 2012 – 2013, teda ešte v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Pilotná fáza bude založená na zmenách a doplneniach nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti (TEN) a na rozhodnutí o rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a bude čerpať prostriedky z rozpočtových riadkov týchto programov do celkovej výšky 230 mil. EUR.

Podobne ako finančný nástroj s rozdelením rizika a nástroj záruk za úvery pre projekty transeurópskych dopravných sietí by sa rozpočet EÚ používal na poskytovanie kapitálových príspevkov Európskej investičnej banke s cieľom kryť časť rizika, ktoré EIB nesie pri financovaní oprávnených projektov. Rozpočet EÚ bude do určitej miery zmierňovať riziko, ktoré pre EIB financovanie týchto projektov znamená, pričom zostávajúce riziko bude kryť EIB. Ak sa skombinujú finančné prostriedky z rozpočtu EÚ s financovaním EIB, očakáva sa, že celková suma 230 mil. EUR zmobilizuje investície až do výšky 4,6 mld. EUR.

V pilotnej fáze je zámerom sústrediť sa na 5 – 10 projektov, ktoré sú v relatívne pokročilom štádiu výberového konania alebo procesu financovania, alebo ktoré si vyžadujú refinancovanie po fáze výstavby, a to v jednom alebo viacerých z troch cieľových odvetví (doprava, energetika a širokopásmové pripojenie).

Pilotnú fázu bude riadiť EIB.

Kontext

Balík „Prepojenie Európy“ je súčasťou plnenia záväzkov, ktoré si Komisia stanovila v návrhoch Viacročného finančného rámca z 29. júna 2011. Balík návrhov, ktorý sa dnes prijal, pozostáva z:

  • úvodného oznámenia o balíku opatrení pre rast integrovaných európskych infraštruktúr,

  • oznámenia o pilotnej fáze iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020, ktorá sa začne v roku 2012,

  • oznámenia o rámci pre ďalšiu generáciu inovačných finančných nástrojov – kapitálových a dlhových platformách EÚ,

  • návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepojenie Európy,

  • návrhu nariadenia o usmerneniach pre transeurópsku dopravnú sieť,

  • návrhu nariadenia o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru,

  • návrhu nariadenia o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete.

Úplné znenie návrhov je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Ďalšie informácie:

MEMO/11/707: Pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 – legislatívny návrh prijatý Komisiou

MEMO/11/710: Súbor opatrení Komisie v oblasti energetickej infraštruktúry

MEMO/11/706: Prepojenie Európy: nová hlavná európska dopravná sieť

MEMO/11/709: Digitálna agenda: Komisia navrhuje viac ako 9 mld. EUR na širokopásmové pripojenie

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar