Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Connecting Europe-faciliteit: Commissie keurt stimuleringsplan van 50 miljard EUR voor Europese netwerken goed

Brussel, 19 oktober 2011 - De Europese Commissie is vandaag met een plan gekomen dat goed is voor 50 miljard EUR aan investeringen voor betere Europese, vervoers-, energie- en digitale netwerken. Doelgerichte investeringen in cruciale infrastructuur zullen helpen banen te creëren en zullen het Europese concurrentievermogen versterken net wanneer Europa dat het hardst nodig heeft. Met de Connecting Europe-faciliteit (CEF) zullen projecten worden gefinancierd om de ontbrekende schakels te sluiten in de backbones van de Europese energie-, vervoers- en digitale netwerken. De Europese economie wordt hiermee ook groener omdat wordt ingezet op schonere vervoersvormen, supersnelle breedbandverbindingen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in lijn met de Europa 2020-strategie. Niet alleen worden zo energienetwerken gefinancierd, maar wordt ook de interne energiemarkt verder geïntegreerd, waardoor de energieafhankelijkheid van de EU wordt verminderd en de leveringszekerheid wordt bevorderd. Om in de financiering van de Connecting Europe-faciliteit bij te dragen, heeft de Commissie ook de voorwaarden vastgelegd voor het initiatief "Europa 2020-projectobligaties". Dit zal een van de instrumenten met risicodeling zijn waarop de faciliteit een beroep kan doen om particuliere financiering voor projecten aan te trekken. De proeffase zal al volgend jaar van start gaan.

Door de nadruk te leggen op slimme en duurzame vervoers-, energie- en digitale netwerken met volledige interconnectie zal de Connecting Europe-faciliteit bijdragen tot de voltooiing van de Europese interne markt. De Commissie heeft een aantal projecten geselecteerd waar extra EU-investeringen het verschil kunnen maken. Met name verwacht de Commissie dat investeringen van de Connecting Europe-faciliteit als katalysator kunnen fungeren voor verdere financiering uit de particuliere én de publieke sector omdat infrastructuurprojecten geloofwaardigheid krijgen en hun risicoprofiel kunnen verlagen. Voor het eerst komt de Commissie nu met een voorstel voor één financieringsinstrument voor de drie netwerksectoren. Dit getuigt eens te meer van haar blijvende inzet voor het creëren van synergie-effecten en het vereenvoudigen van de regels.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso: "De Connecting Europe-faciliteit en het projectobligaties-initiatief zijn het perfecte bewijs dat Europa toegevoegde waarde kan creëren. Met deze voorstellen kunnen wegen, spoorwegen, energienetwerken én -pijpleidingen en breedbandnetwerken worden aangelegd die zo belangrijk zijn voor onze burgers en het bedrijfsleven. Hiermee sluiten we de ontbrekende schakels in de Europese infrastructuurnetwerken die anders niet zouden worden gebouwd. Deze investeringen zullen zorgen voor groei en banen, maar zullen ook werken en reizen voor miljoenen Europese burgers en het Europese bedrijfsleven makkelijker maken."

Met de Connecting Europe-faciliteit kunnen ook beter particuliere middelen worden vrijgemaakt. Dankzij innovatieve financiële instrumenten zoals garanties en projectobligaties zorgt deze injectie van EU-middelen voor een maximale hefboomwerking. De Europese Commissie zal nauw samenwerken met de Europese Investeringsbank (EIB) om in te spelen op de belangstelling van investeerders op de kapitaalmarkt die op zoek zijn naar investeringskansen op langere termijn met stabiele opbrengsten .

Europa verbinden: Vervoer

De Connecting Europe-faciliteit zal 31,7 miljard EUR investeren om de Europese vervoersinfrastructuur te moderniseren, om ontbrekende schakels aan te leggen en om knelpunten weg te werken. Van dit bedrag is 10 miljard EUR binnen het Cohesiefonds gereserveerd voor vervoersprojecten in de cohesielanden. De overige 21,7 miljard EUR staat ter beschikking van alle lidstaten die in vervoersinfrastructuur willen investeren. Het is de bedoeling dat de koppelingen tussen verschillende delen van de EU worden verbeterd, zodat het goederen- en personenverkeer tussen verschillende landen vlotter verloopt.

Door de nadruk te leggen op vervoerswijzen die minder vervuilend zijn, geeft de Connecting Europe-faciliteit ons vervoerssysteem ook een impuls om duurzamer te worden. Bovendien krijgen consumenten zo een ruimer aanbod aan reismogelijkheden.

Traditioneel zijn de vervoerssystemen in Europa volgens nationale lijnen uitgebouwd. Voor de EU is een cruciale rol weggelegd bij de coördinatie tussen lidstaten wat betreft de planning, het beheer en de financiering van grensoverschrijdende projecten. Een goed functionerend netwerk is van essentieel belang om de interne markt soepel te laten functioneren en zal ook het concurrentievermogen stimuleren. Het voorstel van de Commissie is om corridors te creëren die de belangrijkste grensoverschrijdende projecten omvatten. Tegen 2020 is naar raming 500 miljard EUR nodig om een echt Europees netwerk tot stand te brengen; daarvan is 250 miljard EUR nodig om knelpunten weg te werken en het kernnetwerk te voltooien door ontbrekende schakels aan te leggen.

Europa verbinden: energie

De energiesector kan rekenen op 9,1 miljard EUR investeringen in trans-Europese infrastructuur, om de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europa 2020-strategie te helpen bereiken. Met de Connecting Europe-faciliteit kan ook iets gedaan worden aan ontbrekende financiering en kunnen knelpunten in netwerken worden weggewerkt. De interne energiemarkt zal verder worden uitgebouwd dankzij betere interconnectie, wat tot leveringszekerheid moet leiden en waardoor het ook mogelijk zal worden om hernieuwbare energie kostenefficiënt door de hele EU te vervoeren. Zowel burgers als bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat energie steeds beschikbaar is, tegen een betaalbare prijs. De middelen van de Connecting Europe-faciliteit zullen als hefboom dienen voor meer financiering van andere particuliere en publieke investeerders.

Europa verbinden: telecom en ict

In de Connecting Europe-faciliteit wordt bijna 9,2 miljard EUR uitgetrokken om investeringen te steunen in snelle en zeer snelle breedbandnetwerken en pan-Europese digitale diensten.

De financiering afkomstig van deze faciliteit kan als hefboom dienen voor andere particuliere en publieke middelen, omdat infrastructuurprojecten geloofwaardigheid krijgen en hun risicoprofiel verlaagd zien. Op basis van voorzichtige ramingen denkt de Commissie dat financiering van netwerkinfrastructuur investeringen ter waarde van meer dan 50 miljard EUR kan stimuleren. De Digitale Agenda voor Europa heeft voor 2020 als ambitie dat iedereen toegang heeft tot breedband met een snelheid van minimaal 30 Mbps en dat ten minste 50% van de huishoudens een aansluiting van minimaal 100 Mbps gebruikt.

Wat digitale diensten betreft, kunnen de middelen worden gebruikt voor subsidies voor de aanleg van infrastructuur die nodig is voor de uitrol van e-ID, e‑Procurement, elektronische medische dossiers, het Europeana-erfgoedproject, e‑Justice en e-Customs. Deze middelen moeten dienen om de interoperabiliteit te verzekeren en om de kosten te dekken van de exploitatie van de Europese infrastructuur waarmee de nationale infrastructuurnetwerken op elkaar worden aangesloten.

Innovatieve financiering en het "Projectobligaties"-initiatief

De EU-begroting speelt een essentiële rol bij het ondersteunen van de agenda voor groei en het behalen van de Europa 2020-beleidsdoelstellingen. Om de impact van de EU-begroting te vergroten, moet meer worden gebruikgemaakt van innovatieve financiële instrumenten. Het "Europa 2020-projectobligaties"-initiatief is precies daarom ontworpen. Het doel ervan is dubbel: de markt voor projectobligaties nieuw leven inblazen en de initiatiefnemers van individuele infrastructuurprojecten helpen particuliere schuldfinanciering op langere termijn aan te trekken. Met het Projectobligaties-initiatief komt er een instrument om de risico's te beperken voor externe investeerders die op zoek zijn naar investeringskansen op langere termijn. Het zal dan ook als katalysator fungeren om weer beweging te krijgen in de schuldkapitaalmarkt als een belangrijke financieringsbron in de infrastructuursector. (Momenteel blijft deze markt als gevolg van de financiële crisis grotendeels onderbenut waar het gaat om infrastructuurinvesteringen.)

De Commissie stelt voor een proeffase op te starten in de periode 2012-2013, die nog steeds binnen het huidige meerjarige financiële kader (MFF) ligt. Deze proeffase zou zijn gebaseerd op een wijzing van de verordening trans-Europese netwerken (TEN) en het besluit tot vaststelling van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). Daarbij zouden de begrotingslijnen van deze programma's voor in totaal 230 miljoen EUR worden aangesproken.

Net als bij de financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF) en het leninggarantie-instrument voor TEN-vervoersprojecten (LGTT) zou de EU-begroting worden ingezet om de EIB kapitaalbijdragen te verschaffen om een deel van het risico af te dekken dat de EIB neemt bij het financieren van de in aanmerking komende projecten. De EU-begroting zou de EIB dus een bepaalde risicobuffer kunnen bieden voor de EIB-financiering van de onderliggende projecten, maar het resterende risico zou bij de EIB liggen. Door middelen uit de EU-begroting met financiering door de EIB te combineren, kunnen met in totaal 230 miljoen EUR begrotingsmiddelen naar verwachting tot 4,6 miljard EUR investeringen worden vrijgemaakt.

Het is de bedoeling dat in de proeffase vijf tot tien projecten worden geselecteerd, waarbij de klemtoon ligt op projecten die zich in een relatief gevorderd stadium van de biedings- en financieringsprocedure bevinden of die na de bouwfase herfinanciering nodig hebben. De projecten zouden uit één of meer van de drie doelsectoren (vervoer, energie en breedband) komen.

De proeffase zou worden beheerd door de EIB.

Achtergrond

Het Connecting Europe-pakket is de concrete uitvoering van de toezeggingen die de Commissie op 29 juni 2011 heeft gedaan in haar voorstellen voor het meerjarig financieel kader (MFF). Het pakket voorstellen dat vandaag wordt goedgekeurd, omvat:

  • een overkoepelende mededeling over een groeipakket voor geïntegreerde Europese infrastructuur;

  • een mededeling betreffende een proef voor het "Europa 2020 projectobligaties"-initiatief, waarvan de proeffase in 2012 van start zal gaan;

  • een mededeling over een kader voor de volgende generatie innovatieve financiële instrumenten – de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen;

  • een voorstel voor een verordening tot instelling van de Connecting Europe-faciliteit;

  • een voorstel voor een verordening betreffende richtsnoeren voor het trans-Europese vervoersnetwerk

  • een voorstel voor een verordening betreffende richtsnoeren voor het trans-Europese energienetwerk

  • een voorstel voor een verordening betreffende richtsnoeren voor het trans-Europese telecommunicatienetwerk

De volledige tekst van deze voorstellen is te vinden op:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Zie voor meer informatie:

MEMO/11/707: Een proef voor het Europa 2020 Projectobligatie-initiatief - wetgevingsvoorstel van de Commissie

MEMO/11/710: Het energie-infrastructuurpakket van de Commissie

MEMO/11/706: Connecting Europe: het nieuwe kernvervoersnetwerk voor de EU

MEMO/11/709: Digitale Agenda: Commissie stelt voor meer dan 9 miljard EUR breedbandinvesteringen voor

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar