Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Verkkojen Eurooppa: Komissiolta 50 miljardia euroa eurooppalaisten verkkojen tehostamiseen

Bryssel, 19. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään hyväksynyt suunnitelman 50 miljardin euron rahoituksesta investointeihin, joilla parannetaan Euroopan liikenne-, energia- ja digitaalisia verkkoja. Tärkeimpiin infrastruktuureihin kohdennetut investoinnit auttavat luomaan työpaikkoja ja edistämään Euroopan kilpailukykyä aikana, jona sitä eniten tarvitaan. “Verkkojen Eurooppa” -välineestä rahoitetaan hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon. Näin edistetään puhtaampia liikennemuotoja ja ultranopeita laajakaistayhteyksiä, helpotetaan uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti ja kehitetään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Lisäksi energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta. Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävän rahoituksen tueksi komissio on hyväksynyt Eurooppa 2020 –hankejoukkovelkakirja-aloitteen ehdot. Tällaiset velkakirjat ovat yksi useista riskinjakoinstrumenteista, joita välineen käytössä saatetaan hyödyntää yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi hankkeisiin. Pilottivaihe käynnistetään jo ensi vuonna.

Verkkojen Eurooppa -väline täydentää osaltaan eurooppalaisia sisämarkkinoita keskittymällä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin ja kokonaisuudessaan yhteenliitettyihin liikenne-, energia- ja digitaalisiin verkkoihin. Komissio on listannut hankkeita, joissa EU:n lisäinvestoinneilla voidaan saada mahdollisimman suuri vaikutus. Se odottaa, että Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitettavat investoinnit vauhdittavat infrastruktuurihankkeita lisäämällä niiden uskottavuutta ja lieventämällä niiden riskejä ja sitä kautta houkuttelevat lisärahoitusta yksityisiltä ja julkisilta sijoittajilta. Komissio on sitoutunut luomaan synergiaa ja yksinkertaistamaan sääntöjä ja ehdottaakin nyt ensimmäistä kertaa kolmelle verkkoalalle yhteistä rahoitusvälinettä.

Puheenjohtaja José Manuel Barroso toteaa: “Verkkojen Eurooppa -väline ja hankejoukkovelkakirja-aloite ovat erinomainen osoitus lisäarvosta, jonka Eurooppa voi luoda”, puheenjohtaja José Manuel Barroso toteaa. Nämä ehdotukset ovat avuksi rakennettaessa teitä, rautateitä, energiansiirtoverkkoja ja -putkia sekä laajakaistaverkkoja, joita niin kansalaiset kuin yrityksetkin tarvitsevat. Täydennämme Euroopan infrastruktuuriverkkoja rakentamalla puuttuvat osat, jotka jäisivät muuten toteuttamatta. Näillä investoinneilla vauhditetaan kasvua, luodaan työpaikkoja ja helpotetaan miljoonien ihmisten ja yritysten työntekoa ja matkustamista Euroopassa.”

Verkkojen Eurooppa -välineen avulla saadaan yksityistä rahoitusta paremmin mukaan ja hyödynnetään innovatiivisia rahoitusvälineitä kuten takuita ja hankejoukkovelkakirjoja, jotta EU:n rahoitusosuuden vipuvaikutus voitaisiin maksimoida. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa hyödyntääkseen pääomamarkkinasijoittajien kiinnostuksen vakaata tuottoa tarjoaviin pitkän aikavälin investointeihin.

Verkkojen Eurooppa: Liikenne

Verkkojen Eurooppa -välineestä investoidaan 31,7 miljardia euroa Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Tähän määrään sisältyvät koheesiorahastosta liikenneinfrastruktuuriin osoitetut 10 miljardia euroa, jotka käytetään hankkeisiin koheesiomaissa, ja loput 21,7 miljardia euroa voidaan käyttää liikenneinfrastruktuuri-investointeihin kaikissa jäsenvaltioissa. Ajatuksena on parantaa EU:n eri alueiden välisiä yhteyksiä, jotta eri maiden välillä on helpompi matkustaa ja käydä kauppaa.

Keskittymällä vähäpäästöisiin liikennemuotoihin Verkkojen Eurooppa ‑väline muuttaa osaltaan liikennejärjestelmäämme nykyistä kestävämmäksi. Se myös antaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa sen suhteen, kuinka he haluavat matkustaa.

Liikennejärjestelmiä on perinteisesti Euroopassa kehitetty kansallisista lähtökohdista. EU on ratkaisevassa asemassa koordinoitaessa jäsenvaltioiden rajat ylittävien hankkeiden suunnittelua, hallintoa ja rahoitusta. Hyvin toimiva verkko on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle, ja se edistää kilpailukykyä. Komissio ehdottaa, että luodaan käytävät, joilla katetaan kaikkein tärkeimmät rajat ylittävät hankkeet. Se on arvioinut, että todellisen eurooppalaisen verkon luomiseksi vuoteen 2020 mennessä tarvitaan 500 miljardia euroa, joista 250 miljardia pullonkaulojen poistamiseen ja puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ydinverkossa.

Verkkojen Eurooppa: Energia

Energiaverkkojen alalla aiotaan investoida 9,1 miljardia euroa Euroopan laajuiseen infrastruktuuriin, mikä auttaa saavuttamaan vuotta 2020 koskevat EU:n energia- ja ilmastotavoitteet. Verkkojen Eurooppa ‑väline helpottaa myös puuttuvan rahoituksen saamista ja verkon pullonkaulojen poistamista. Energian sisämarkkinat kehittyvät entisestään, koska yhteenliitännät paranevat, mikä parantaa toimitusvarmuutta ja mahdollistaa uusiutuvan energian siirron kustannustehokkaalla tavalla EU:ssa. Sekä kansalaisten että yritysten on voitava luottaa energian saatavuuteen kaikkina aikoina ja kohtuuhintaan. Välineestä myönnettävä rahoitus tuo vipuvaikutuksen kautta lisärahoitusta muilta yksityisiltä ja julkisilta sijoittajilta.

Verkkojen Eurooppa: Televiestintä ja tieto- ja viestintäteknologia

Verkkojen Eurooppa ‑välineessä varataan lähes 9,2 miljardia euroa nopeisiin ja ultranopeisiin verkkoihin sekä yleiseurooppalaisiin digitaalisiin palveluihin tehtävien investointien tukemiseen.

Välineestä myönnettävä rahoitus lisää infrastruktuuri-investointien uskottavuutta ja lieventää niiden riskejä, minkä ansiosta voidaan saada lisärahoitusta yksityisiltä ja julkisilta tahoilta. Varovaisten arvioiden pohjalta komissio katsoo, että verkkoinfrastruktuurin rahoituksen avulla voitaisiin saada aikaan ainakin 50 miljardin euron arvoiset investoinnit. Euroopan digitaalistrategiassa asetetaan tavoitteeksi, että vuonna 2020 kaikilla on nopeudeltaan vähintään 30 Mbps:n laajakaistayhteys ja vähintään 50 prosentilla kotitalouksista on yli 100 Mbps:n yhteys.

Digitaalisten palvelujen osalta raha käytettäisiin avustuksiin, joiden avulla rakennetaan tarvittava infrastruktuuri, jolla otetaan yleiseen käyttöön sähköinen henkilökortti, sähköiset hankinnat, sähköiset potilastietokannat, EU:n sähköinen kirjasto Europeana, sähköinen oikeudenkäyttö ja tulliin liittyvät palvelut. Rahalla varmistettaisiin yhteentoimivuus ja katettaisiin kustannukset, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden infrastruktuurit yhteen liittävän infrastruktuurin operoinnista Euroopan tasolla.

Innovatiivinen rahoitus ja hankejoukkovelkakirja-aloite

EU:n talousarvio on ratkaiseva tekijä kasvusuunnitelman tukemisessa ja Eurooppa 2020 ‑politiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöä on vahvistettava, jotta voidaan moninkertaistaa EU:n talousarvion aikaansaannokset. Suunnitellulla Eurooppa 2020 ‑hankejoukkovelkakirja ‑aloitteella on kaksi tavoitetta: sillä pyritään herättämään hankejoukkovelkakirjamarkkinat ja toisaalta auttamaan yksittäisten hankkeiden promoottoreita houkuttelemaan pitkän aikavälin velkarahoitusta yksityiseltä sektorilta. Hankejoukkovelkakirja-aloitteessa luodaan keinot lieventää riskiä pitkäaikaisia sijoitusmahdollisuuksia etsiville kolmansille sijoittajaosapuolille. Se toimii näin ollen katalyyttinä, joka avaa uudelleen velkapääomamarkkinat, jotka voisivat olla merkittävä infrastruktuurialan rahoituslähde. Tällä hetkellä niitä ei finanssikriisin seurauksena juuri käytetä infrastruktuuri-investointeihin.

Komissio ehdottaa, että käynnistetään vielä nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa pilottivaihe ajanjaksoksi 2012–2013. Pilottivaihe perustuu Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN) koskevan asetuksen muutokseen ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa koskevaan päätökseen, ja siinä hyödynnetään mainittujen ohjelmien budjettikohtia yhteensä 230 miljoonaan euroon saakka.

EU:n talousarviota käytettäisiin TEN-liikennehankkeissa hyödynnettävien riskinjakorahoitusvälineen ja lainatakuuvälineen kaltaisesti Euroopan investointipankin (EIP) pääomarahoitukseen, jotta katettaisiin osa riskistä, jonka EIP ottaa rahoittaessaan tukikelpoisia hankkeita. Vaikka EU:n talousarviosta saadaan tietynlainen riskipuskuri, jonka turvin EIP hankkeita rahoittaa, loput riskistä jää EIP:n kannettavaksi. Kun EU:n talousarviovarat näin yhdistetään EIP:n rahoitukseen, 230 miljoonan euron budjettirahoituksen odotetaan saavan liikkeelle jopa 4,6 miljardin euron investoinnit.

Pilottivaiheessa on tarkoitus yhdellä tai useammalla kolmesta kohdealasta (liikenne, energia, laajakaista) keskittyä 5–10 hankkeeseen, erityisesti sellaisiin, joissa on edetty tarjous- ja rahoitusmenettelyissä suhteellisen pitkälle tai joissa tarvitaan rakennusvaiheen jälkeistä jälleenrahoitusta.

Pilottivaihetta hallinnoisi Euroopan investointipankki.

Tausta

Verkkojen Eurooppa ‑paketilla täytetään sitoumukset, jotka komissio esitti monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissaan 29. kesäkuuta 2011. Tänään hyväksytty paketti koostuu seuraavista osista:

  • kehystiedonanto integroituja eurooppalaisia infrastruktuureja koskevasta kasvupaketista

  • Eurooppa 2020 ‑hankejoukkovelkakirja-aloitetta koskeva tiedonanto; pilottivaihe käynnistyy vuonna 2012

  • uuden sukupolven innovatiivisia rahoitusvälineitä – EU:n pääoma- ja velkamekanismeja – koskeva tiedonanto

  • Verkkojen Eurooppa -välineen perustamista koskeva asetus

  • ehdotus asetukseksi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen suuntaviivoista

  • ehdotus asetukseksi Euroopan laajuisen energiainfrastruktuurin suuntaviivoista

  • ehdotus asetukseksi Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen suuntaviivoista

Ehdotusten koko teksti on saatavilla Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Lisätietoja:

MEMO/11/707: Eurooppa 2020 -hankejoukkovelkakirja-aloite, komission hyväksymä lainsäädäntöehdotus

MEMO/11/710: Komission energiainfrastruktuuripaketti

MEMO/11/706: Verkkojen Eurooppa: EU:n uusi liikenteen ydinverkko

MEMO/11/709: Digital Agenda: Commission proposes over €9 billion for broadband investment (ei suomeksi)

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar