Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nástroj pro propojení Evropy: Komise plánuje podpořit evropské sítě 50 miliardami EUR

Brusel 19. října 2011 – Evropská komise dnes předložila plán, díky němuž budou poskytnuty prostředky na investice v hodnotě 50 miliard EUR ke zlepšení evropských dopravních, energetických a digitálních sítí. Cílené investice do nejdůležitější infrastruktury pomohou vytvořit pracovní místa a zvýšit konkurenceschopnost Evropy v této době, kdy je to nejvíce zapotřebí. „Nástroj pro propojení Evropy“ bude financovat projekty, které doplní chybějící články evropské energetické, dopravní a digitální páteře. Zaslouží se rovněž o to, že ekonomika Evropy bude ekologičtější, protože bude v souladu se strategií Evropa 2020 podporovat čistější druhy dopravy a vysokorychlostní širokopásmová připojení a usnadňovat využívání energie z obnovitelných zdrojů. Financování energetických sítí navíc povede k další integraci vnitřního energetického trhu, ke snížení energetické závislosti EU a k lepšímu zabezpečení dodávek energie. Aby pomohla s financováním nástroje pro propojení Evropy, přijala Komise také podmínky fungování iniciativy v rámci strategie Evropa 2020 týkající se projektových dluhopisů. Tato iniciativa bude jedním z nástrojů pro sdílení rizik, jichž může nástroj pro propojení Evropy využít s cílem přilákat soukromé investice do projektů. Pilotní fáze začne již příští rok.

Důrazem na inteligentní, udržitelné a plně propojené dopravní, energetické a digitální sítě přispěje nástroj pro propojení Evropy k dobudování jednotného evropského trhu. Komise vybrala projekty, u nichž mohou mít dodatečné investice EU největší dopad. Očekává především, že investice v rámci nástroje pro propojení Evropy dodají projektům v oblasti infrastruktury na důvěryhodnosti a sníží jejich rizikový profil, čímž zapůsobí jako katalyzátor dalšího financování ze soukromých a veřejných zdrojů. Je to poprvé, co Komise navrhuje – v souladu se svým závazkem k vytváření synergií a zjednodušování pravidel – jediný finanční nástroj pro sítě ve všech třech odvětvích.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Nástroj pro propojení Evropy a iniciativa projektových dluhopisů dokonale prokazují, jakou přidanou hodnotu může Evropa vytvářet. Tyto návrhy podpoří budování silnic, železnic, energetických sítí, ropovodů a plynovodů a širokopásmových sítí, jež jsou pro naše občany a podniky tak důležité. Doplňujeme chybějící články evropských infrastrukturních sítí, které by jinak nebyly nikdy vybudovány. Tyto investice povedou k růstu a zaměstnanosti a zároveň usnadní milionům evropských občanů a podniků práci a dopravu.“

Nástroj pro propojení Evropy povede k lepší mobilizaci soukromých zdrojů financování a umožní, aby inovativní finanční nástroje, jako jsou záruky a projektové dluhopisy, maximalizovaly efekt této finanční injekce EU v podobě získání dalších prostředků. Evropská komise využije v těsné spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) zájmu investorů na kapitálových trzích o možnost dlouhodobě investovat se stabilními výnosy. .

Propojení Evropy: doprava

Prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy budou uskutečněny investice ve výši 31,7 miliardy EUR za účelem modernizace evropské dopravní infrastruktury, vybudování chybějících článků a odstranění problematických míst. Tato částka se skládá z 10 miliard EUR vyčleněných ve Fondu soudržnosti na dopravní projekty v zemích, které tohoto fondu využívají, a z 21,7 miliardy EUR, jež mohou jako investice do dopravní infrastruktury použít všechny členské státy. Záměrem je zlepšit propojení různých částí EU, aby se usnadnila výměna zboží a osob mezi jednotlivými zeměmi.

Nástroj pro propojení Evropy bude klást důraz na méně znečišťující druhy dopravy, a zajistí tak, že náš dopravní systém bude udržitelnější. Pro spotřebitele také rozšíří možnosti výběru způsobu cestování.

Dopravní systémy v Evropě se tradičně vyvíjely na vnitrostátní bázi. Evropská unie nyní musí sehrát rozhodující úlohu coby koordinátor členských států při plánování, řízení a financování přeshraničních projektů. Dobře fungující síť je nezbytná pro řádný chod jednotného trhu a navíc posílí konkurenceschopnost. Komise navrhla vytvoření koridorů pro nejdůležitější přeshraniční projekty. Podle jejích odhadů bude do roku 2020 k vybudování skutečně celoevropské sítě potřeba 500 miliard EUR, což zahrnuje 250 miliard EUR na odstranění problematických míst a doplnění chybějících článků v hlavní síti.

Propojení Evropy: energetika

Odvětví energetiky se může těšit na investice do transevropské infrastruktury v hodnotě 9,1 miliardy EUR, které pomohou dosáhnout cílů strategie Evropa 2020 v oblasti energetiky a klimatu. Díky nástroji pro propojení Evropy budeme rovněž moci lépe odstranit s nedostatkem finančních prostředků a přetížením sítí. Lepší propojení přispěje k dalšímu rozvoji vnitřního trhu s energií, což povede k zabezpečení dodávek a umožní přepravovat energii z obnovitelných zdrojů úsporným způsobem po celé EU. Je třeba, aby jak občané, tak podniky mohli spoléhat na to, že budou mít energii k dispozici kdykoliv a za dostupnou cenu. Cílem financování z nástroje pro propojení Evropy bude získat další prostředky od jiných soukromých a veřejných investorů.

Propojení Evropy: telekomunikace a informační a komunikační technologie

V rámci nástroje pro propojení Evropy je vyčleněno téměř 9,2 miliardy EUR na podporu investic do rychlých a velmi rychlých širokopásmových sítí a celoevropských digitálních služeb.

Financování z tohoto nástroje povede k zajištění dalších peněz ze soukromých a veřejných zdrojů, jelikož projektům v oblasti infrastruktury dodá na důvěryhodnosti a sníží jejich rizikový profil. Komise se na základě konzervativních odhadů domnívá, že by financování infrastruktury sítí mohlo stimulovat investice v hodnotě více než 50 miliard EUR. Digitální agenda pro Evropu stanoví, že do roku 2020 by měly mít všechny domácnosti širokopásmové připojení o rychlosti alespoň 30 Mbps a nejméně 50 % z nich nad 100 Mbps.

Co se týče digitálních služeb, poskytnuté peníze by se využily na granty zaměřené na budování infrastruktury potřebné pro zavedení technologie elektronické totožnosti, elektronického zadávání veřejných zakázek, elektronických zdravotních záznamů, digitální knihovny Europeana, portálu e-justice a služeb v celní oblasti. Tyto prostředky by posloužily k zajištění interoperability a pokrytí nákladů na provoz této infrastruktury na evropské úrovni, jež bude spojovat infrastruktury jednotlivých členských států.

Inovativní financování a iniciativa projektových dluhopisů

Klíčovým prvkem podpory agendy růstu a dosažení politických cílů strategie Evropa 2020 je rozpočet EU. Dosah rozpočtu je třeba znásobit důslednějším využíváním inovativních finančních nástrojů. Iniciativa projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020, jež byla vytvořena za tímto účelem, má dva cíle: oživit trhy s projektovými dluhopisy a pomoci organizátorům jednotlivých projektů v oblasti infrastruktury získat dlouhodobé financování dluhu ze strany soukromého sektoru. Iniciativa projektových dluhopisů by představovala prostředek, jak snížit riziko pro nezávislé investory, kteří vyhledávají dlouhodobé investiční příležitosti. Bude tak působit jako katalyzátor pro znovuotevření dluhového kapitálového trhu (jenž se v současnosti z důvodu finanční krize využívá pro projekty v oblasti infrastruktury jen výjimečně) coby významného zdroje financování infrastruktury.

Komise navrhuje zahájit pilotní fázi v letech 2012–2013, tedy ještě za současného víceletého finančního rámce. Pilotní fáze bude vycházet ze změny nařízení o transevropských sítích (TEN) a z rozhodnutí o rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace a bude čerpat prostředky z rozpočtových linií těchto programů v celkové výši až 230 milionů EUR.

Podobně jako finanční nástroj pro sdílení rizik a nástroj záruk za úvěry pro projekty transevropských dopravních sítí by se rozpočet EU využíval k poskytování kapitálu Evropské investiční bance, čímž by se kryla část rizika, které pro EIB představuje financování způsobilých projektů. Rozpočet EU bude riziko EIB při financování projektů zmírňovat, ale zbývající riziko by kryla sama EIB. Zkombinují-li se prostředky z rozpočtu EU s financováním EIB, povede poskytnutí celkového rozpočtu ve výši 230 milionů EUR podle očekávání k mobilizaci investic v hodnotě až 4,6 miliardy EUR.

V pilotní fázi je záměrem soustředit se na 5–10 projektů v jednom či více ze tří cílových odvětví dopravy, energetiky a širokopásmového připojení, které dospěly do poměrně pokročilé fáze nabídkového řízení nebo procesu financování či které vyžadují refinancování přesahující období výstavby.

Pilotní fáze by byla řízena Evropskou investiční bankou.

Souvislosti

Balíček pro propojení Evropy realizuje závazky, které Komise stanovila v návrzích víceletého finančního rámce z 29. června 2011. Balíček dnes přijatých návrhů se skládá z:

  • hlavního sdělení o balíčku opatření pro růst integrované evropské infrastruktury,

  • sdělení o pilotní fázi iniciativy projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020 (pilotní fáze začne v roce 2012),

  • sdělení o rámci pro příští generaci inovativních finančních nástrojů – platforma vlastního kapitálu a dluhová platforma EU,

  • návrhu nařízení o vytvoření nástroje pro propojení Evropy,

  • návrhu nařízení, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropskou dopravní síť,

  • návrhu nařízení, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropskou energetickou infrastrukturu,

  • návrhu nařízení, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské telekomunikační sítě.

Úplné znění návrhů je uvedeno na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Další informace:

MEMO/11/707: Pilotní fáze iniciativy projektových dluhopisů – legislativní návrh přijatý Komisí

MEMO/11/710: Balíček Komise pro energetickou infrastrukturu

MEMO/11/706: Propojení Evropy: Nová hlavní dopravní síť EU

MEMO/11/709: Digitální agenda: Komise navrhuje investice ve výši přes 9 miliard EUR pro širokopásmové připojení k internetu

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar