Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Механизъм за свързване на Европа — Европейската комисия приема план за 50 млрд. евро за укрепване на европейските мрежи

Брюксел, 19 октомври 2011 г. — Днес Европейската комисия представи план, съгласно който тя ще финансира инвестиции в размер на 50 млрд. EUR за подобряване на европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи. Целевите инвестиции в ключови инфраструктури ще спомогнат за създаване на работни места и ще повишат конкурентоспособността на Европа във време, когато тя най-много се нуждае от това. Механизмът за свързване на Европа ще финасира проекти, запълващи липсващите звена в енергийните, транспортните и телекомуникационните артерии на Европа. Благодарение на него икономиката на Европа ще стане по-екологична, като се насърчават по-чисти транспортни средства, високоскоростни широколентови връзки и се улеснява използването на възобновяема енергия в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Освен това финансирането на енергийни мрежи ще способства за интегрирането на вътрешния енергиен пазар, ще намали енергийната зависимост на ЕС и ще подобри сигурността на доставките. В помощ на финансирането на Механизма за свързване на Европа Европейската комисия прие и условията на инициативата за облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, която ще бъде един от няколко инструмента за поделяне на риска, върху които механизмът ще се опира за привличане на частни средства в проектите. Пилотната фаза ще започне още през следващата година.

Като набляга върху интелигентни, устойчиви и напълно взаимосвързани транспортни, енергийни и цифрови мрежи, Механизмът за свързване на Европа ще спомогне за окончателното оформяне на единния европейски пазар. Комисията определи проекти, в които допълнителните инвестиции на ЕС могат да имат най-голямо въздействие. В частност Европейската комисия очаква инвестициите по механизма за свързване на Европа да действат като катализатор за допълнително финансиране от частния и от публичния сектор, като повишават доверието към инфраструктурните проекти и понижават рисковите им профили. За първи път Комисията предлага единен инструмент за финансиране за три мрежови сектора, като остава вярна на ангажимента си да създава полезни взаимодействия и да опростява правилата.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Механизмът за свързване на Европа и инициативата „Облигации за проекти“ чудесно показват как Европа може да създаде добавена стойност. Предложенията ще помогнат да бъдат построени пътища, железопътни линии, енергийни мрежи и тръбопроводи, както и широколентови мрежи, така важни за гражданите и бизнеса. Запълваме липсващите връзки в инфраструктурните мрежи на Европа, които иначе нямаше да бъдат осъществени. Инвестициите ще доведат до растеж и работни места и в същото време ще улеснят работата и пътуването на милиони европейски граждани и предприятия.“

Механизмът за свързване на Европа ще мобилизира частното финансиране и ще позволи да се използват новаторски финансови инструменти като гаранции и облигации за проекти, за да се постигне максимален ефект от вливането на ресурси от страна на ЕС. Европейската комисия ще сътрудничи тясно с ЕИБ, за да се възползва от интереса на инвеститорите на капиталовия пазар към възможности за дългосрочни инвестиции със стабилни доходи.

Свързване на Европа: транспорт

По Механизма за свързване на Европа ще бъдат инвестирани 31,7 млрд. EUR за подобряване на транспортната инфраструктура на Европа, за изграждане на липсващите връзки и премахване на затрудненията. Това включва 10 млрд. EUR, заделени в Кохезионния фонд за транспортни проекти в държавите, участващи в политиката за сближаване, като останалите 21,7 млрд. EUR са на разположение за всички държави-членки за инвестиции в транспортната инфраструктура. Целта е да се подобрят връзките между различните части на ЕС, да се улесни взаимният обмен на стоки и хора между отделните страни.

Чрез насърчаването на видовете транспорт, които замърсяват по-малко околната среда, Механизмът за свързване на Европа ще направи транспортната ни система по-устойчива. Той също така ще предостави повече избор на потребителите по отношение на начина им на пътуване.

Транспортните системи в Европа по традиция са се развивали по национални оси. ЕС играе ключова роля в координирането на държавите-членки при планиране, управление и финансиране на трансгранични проекти. Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие на конкурентоспособността. Комисията предложи да бъдат създадени коридори, обхващащи най-важните трансгранични проекти. Според оценките до 2020 г. ще бъдат необходими 500 млрд. EUR за реализиране на истинска европейска мрежа, включително 250 млрд. EUR за премахване на затрудненията и попълване на липсващите връзки в основната мрежа.

Свързване на Европа: енергетика

Енергийният сектор може да разчита на 9,1 млрд. EUR инвестиции в трансевропейска инфраструктура, което ще спомогне за осъществяването на целите за енергетиката и изменението на климата на стратегията „Европа 2020“. Механизмът за свързване на Европа също така ще помогне да се премахнат финансовите пропуски и затрудненията в мрежата. Вътрешният пазар на енергия ще бъде допълнително развит чрез по-добри взаимовръзки, което ще доведе до сигурност на доставките и до възможност възобновяемата енергия да се транспортира в ЕС по ефективен от гледна точка на разходите начин. Както гражданите, така и предприятията трябва да могат да разчитат по всяко време на непрекъснати доставки на енергия на приемливи цени. Парите от механизма за свързване на Европа ще служат за мобилизиране на повече финансиране от страна на други частни и публични инвеститори.

Свързване на Европа: далекосъобщения и ИКТ

Механизмът за свързване на Европа предвижда почти 9,2 млрд. EUR в подкрепа на инвестициите в скоростни и високоскоростни широколентови мрежи и общоевропейски цифрови услуги.

Финансирането на механизма ще предизвика набиране на други частни и публични средства, като повиши доверието към инфраструктурните проекти и понижи рисковите им профили. Съгласно умерените прогнози Комисията счита, че финансирането на мрежовата инфраструктура може да стимулира инвестиции на стойност повече от 50 млрд. EUR. В Програмата относно цифровите технологии в Европа за 2020 г. се определят цели за широколентов достъп за всички със скорост най-малко 30 Mbps, като поне 50 % от домакинствата ще разполагат с достъп със скорост над 100 Mbps.

По отношение на цифровите услуги средствата ще се използват за безвъзмездни помощи за инфраструктура, необходима за въвеждане на електронна идентификация, електронно възлагане на обществени поръчки, електронни записи в здравеопазването, европейската цифрова библиотека Europeana, електронно правосъдие и свързани с митниците услуги. Средствата ще се използват за осигуряване на оперативна съвместимост и посрещане на разходите по стартиране на инфраструктурата на европейско равнище, свързвайки инфраструктурите на държавите-членки.

Новаторско финансиране и инициативата „Облигации за проекти“

Бюджетът на ЕС е основен елемент за подкрепа на програмата за растеж и за постигане на политическите цели на стратегията „Европа 2020“. Все по-широкото използване на новаторски финансови инструменти е необходимо за разширяване на обхвата на бюджета на ЕС. Създадената поради това инициатива „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“ има две цели: да съживи пазарите на облигации за проекти и да помогне на организаторите на отделни инфраструктурни проекти да привличат дългосрочно дългово финансиране от частния сектор. Инициативата „Облигации за проекти“ ще създаде начин за намаляване на риска за инвеститори, представляващи трета страна, които се стремят към възможности за дългосрочни инвестиции. По този начин тя ще действа като катализатор за ново отваряне на пазара на дългов капитал (който в момента не се използва особено за инфраструктурни инвестиции след финансовата криза) като важен източник на финансиране в инфраструктурния сектор.

Комисията предлага да стартира пилотна фаза през периода 2012—2013 г., все още като част от сегашната Многогодишна финансова рамка. Пилотната фаза ще се основава на измененията на регламента за трансевропейските мрежи и на решението относно Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) и ще се финансира от бюджетните редове за тези програми до обща сума от 230 млн. EUR.

Подобно на Финансовия инструмент за поделяне на риска и Инструмента за гарантиране на заеми за транспортните проекти за трансевропейски мрежи бюджетът на ЕС ще се използва за предоставяне на капиталови вноски на ЕИБ с цел да се покрие част от риска, който ЕИБ поема при финансирането на отговарящите на критериите проекти. Бюджетът на ЕС до известна степен ще осигурява предпазен буфер за ЕИБ при финансирането на съответните проекти, а ЕИБ ще покрива оставащия риск. При съчетаването на средствата от бюджета на ЕС с финансирането от ЕИБ се очаква общият бюджет, възлизащ на 230 млн. EUR, да мобилизира инвестиции в размер до 4,6 млрд. EUR.

В пилотната фаза целта е да се наблегне на 5-10 проекта, като усилията се съсредоточат върху тези, които са на сравнително напреднал етап в процеса по възлагането на поръчка и осигуряването на финансиране или изискват рефинансиране след фазата на строеж, в един или повече от трите целеви сектора транспорт, енергетика и широколентов достъп.

Пилотната фаза ще се управлява от ЕИБ.

Контекст

С пакета относно свързването на Европа се осъществяват ангажиментите, поети от Комисията в предложенията за многогодишна финансова рамка от 29 юни 2011 г. Приетият днес пакет от предложения се състои от:

  • общо съобщение относно пакет за растеж за интегрирани европейски инфраструктури;

  • съобщение относно пилотния проект за инициативата „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, чиято пилотна фаза започва през 2012 г.;

  • съобщение относно рамка за следващо поколение новаторски финансови инструменти — платформи на ЕС за капиталови и дългови инструменти;

  • предложение за регламент, с който се установява Механизъм за свързване на Европа;

  • предложение за регламент за насоки в областта на трансевропейската транспортна мрежа;

  • предложение за регламент относно насоките за трансевропейска енергийна инфраструктура;

  • предложение за регламент относно насоки в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи.

Пълните текстове на предложенията се намират на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

За повече информация:

MEMO/11/707: Пилотен проект за инициативата за облигации проекти по стратегията „Европа 2020“ — законодателно предложение, прието от Комисията

MEMO/11/710: Пакет на Комисията за енергийната инфраструктура

MEMO/11/706: Свързване на Европа: новата основна транспортна мрежа на ЕС

MEMO/11/709: Програма в областта на цифровото развитие: Комисията предлага над 9 млрд. евро за инвестиции в широколентова инфраструктура

За контакти :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)


Side Bar