Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Industrins konkurrenskraft är nyckeln till ekonomisk återhämtning

Bryssel den 14 oktober 2011 – Europeiska kommissionen lade i dag fram sitt meddelande Industripolitik för stärkt konkurrenskraft, som särskilt ägnas åt konkurrenskraften hos medlemsstaternas industri.

EU:s ekonomiska återhämtning har gått långsamt och är fortfarande skör. Det syns genom sjunkande förtroende i den europeiska ekonomin. Dessutom kan turbulensen på finansmarknaderna, de stigande energi- och råvarukostnaderna och svångremspolitiken få konsekvenser för ekonomin. EU:s tillverkningsindustri är dock i god form och kan föra den europeiska ekonomin tillbaka till tillväxt.

Det råder avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna: medelproduktiviteten per anställd i tillverkningsindustrin sträcker sig från nästan 125 % av bruttoförädlingsvärdet per anställd i Irland till mindre än 20 % i Bulgarien. Andelen innovativa företag varierar från 80 % i Tyskland till 25 % i Lettland. När det gäller företagsvänlig förvaltning leder Finland, medan Italien ligger på jumboplatsen. Mot denna bakgrund säger kommissionen i sitt meddelande att medlemsstaterna snabbt bör vidta politiska åtgärder för att nå den konkurrensnivå som euron och den inre marknaden förutsätter.

Det kräver en robust, samordnad industri- och småföretagspolitik från medlemsstaterna. Kommissionen är beredd att stödja det genom att främja och övervaka strukturella förbättringar, eftersom den europeiska ekonomin verkligen måste hitta tillbaka till tillväxten.

–EU:s industri är i god form och redo att konkurrera. Avmattningen av återhämtningen bör dock få oss att prioritera konkurrenskraft och tillväxt ännu högre. Vi behöver strukturreformer som frigör våra företagares potential, eftersom det är de som driver på återhämtningen, säger EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringspolitiken.

Dagens meddelande åtföljs av den europeiska konkurrenskraftsrapporten för 2011 och rapporten om medlemsstaternas konkurrenskraft och strategier 2011. Mer information:

Industrial Competitiveness: "An Industrial Policy for the Globalisation Era"

Handling krävs på dessa områden

Det är mycket viktigt att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden, eftersom 75 % av EU:s export härrör från tillverkningsföretag, som också utför 80 % av industrins FoU. Enligt meddelandet behövs handling på följande områden, där EU:s konkurrenskraft behöver stärkas för att nå målen i Europa 2020:

1) Underlätta strukturomvandlingar i ekonomin för att gå emot mer innovativa, kunskapsbaserade näringar med högre produktivitetstillväxt som drabbats mindre av den globala konkurrensen (t.ex. miljöindustri, elutrustning och optik).

2) Stödja innovation i industrin genom att samla knappa resurser, minska splittringen inom innovationsstödet och göra forskningsprojekten mer marknadsinriktade. Exempelvis förväntas marknaderna för central möjliggörande teknik (såsom nanoteknik, avancerade material och industriell bioteknik) växa med upp till 50 % fram till 2015 och skapa tusentals nya jobb med högt förädlingsvärde.

3) Främja hållbarhet och effektivt resursutnyttjande genom att främja innovation och renare teknik, genom att trygga skälig tillgång till och icke snedvridna priser på råvaror och energi samt genom att uppgradera och koppla samman energinäten.

4) Förbättra företagsvillkoren genom att minska företagens administrativa börda och främja konkurrens mellan tjänsteleverantörer som använder bredbands-, energi- och transportinfrastrukturen.

5) Ta vara på den inre marknaden genom att stödja innovativa tjänster och genomföra lagstiftningen om den inre marknaden, särskilt tjänstedirektivet. Att helt genomföra tjänstedirektivet kan skapa ekonomiska vinster på upp till 140 miljarder euro i hela EU eller en tillväxt på 1,5 % av BNP.

6) Stöd till små och medelstora företag genom att underlätta tillgång till finansiering, internationalisering och marknadstillträde och genom att se till att den offentliga förvaltningen minskar sina betalfrister.

Resultat i rapporten

  • Arbetskraftens produktivitet (per anställd i tillverkningsindustrin): Produktiviteten ligger över medelvärdet för EU i Irland, Nederländerna, Österrike, Finland, Belgien, Luxemburg och Sverige, medan den ligger under medel i Slovakien, Polen, Slovenien, Cypern, Ungern, Tjeckien, Portugal, Estland, Litauen, Rumänien, Lettland och Bulgarien.

  • EU har färre unga, innovativa företag: Företagen i EU är sämre på att tillämpa och marknadsföra forskning och innovation än företagen i USA och Japan. Andelen innovativa företag av samtliga företag är särskilt hög i Luxemburg, Tyskland, Belgien och Portugal, medan den är låg i Ungern, Polen, Lettland och Litauen.

  • Industrin blir alltmer sammanflätad med tjänstesektorn: Kunskapsintensiva företagstjänster används oftare som direkta och indirekta insatsvaror i industrin, och de står för upp till 9 % av exporten från de nya EU-länderna (EU-12) och 18 % från de gamla EU-länderna (EU-15).

  • EU-industrin förbättrar sin råvarueffektivitet: Den använder oftare återvunnet material och innovativa ersättningsmaterial, men tillgången till råvaror (utom energi) till överkomligt pris är avgörande för flera råvaruintensiva tillverkningsindustrier i EU.

  • Industrins effektivitet: EU är ledande på många håll, vanligtvis före USA och på väg att komma ikapp Japan. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstater och branscher i EU.

  • Företagsvänlig förvaltning: I den grupp av länder där det är enklast att driva företag ingår Luxemburg, Finland, Estland, Cypern, Danmark och Sverige, medan företagen klagar mest i Belgien, Portugal, Grekland, Ungern och Italien. Se MEMO/11/702 för mer information.

Bakgrund

Som ett led i strategin Europa 2020 presenterade kommissionen 2010 en ny industripolitik1 för att stärka Europas attraktivitet för investeringar och produktion, bl.a. genom att regelbundet övervaka medlemsstaternas politik för konkurrenskraft.

Den årliga europeiska konkurrenskraftsrapporten och rapporten om medlemsstaternas konkurrenskraft och strategier ska bidra till bedömningen av medlemsstaterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen och Europa 2020.

Mer information

Meddelandet Industripolitik för stärkt konkurrenskraft

Rapport om den europeiska konkurrenskraften 2011

Rapport om medlemsstaternas konkurrenskraft och strategier 2011

MEMO/11/701 Industripolitik för stärkt konkurrenskraft

MEMO/11/702 Översikt av konkurrenskraften i 27 medlemsstater

Meddelande om industrins konkurrenskraft: En integrerad industripolitik för en globaliserad tid

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm

Europa 2020 och den europeiska planeringsterminen

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22951752

Andrea Maresi +32 22990403

1 :

En integrerad industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i centrum, KOM(2010) 614


Side Bar