Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Konkurencyjność przemysłu receptą na odnowę gospodarczą

Bruksela, 14 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła dziś komunikat pod tytułem „Polityka przemysłowa: poprawa konkurencyjności” poświęcony analizie wyników poszczególnych państw członkowskich w dziedzinie konkurencyjności przemysłu.

Odnowa gospodarcza UE następuje stosunkowo powoli i sytuacja jest nadal niestabilna. Odzwierciedlają to pogarszające się nastroje w europejskiej gospodarce. Istnieją też wyraźne zagrożenia związane z sytuacją na rynkach finansowych, wzrostem cen energii i surowców oraz koniecznością konsolidacji budżetowej. Unijny przemysł jest jednak w dobrej kondycji i ma szansę przywrócić wzrost gospodarczy w Europie.

Istnieją przy tym znaczące różnice między państwami członkowskimi: średnia wydajność pracy w przemyśle wytwórczym waha się od 125 proc. wartości dodanej brutto na pracownika w Irlandii do 20 proc. w Bułgarii. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw sięga od 80 proc. w Niemczech do 25 proc. na Łotwie. Najbardziej sprzyjające działalności gospodarczej przepisy obowiązują w Finlandii, ostatnie miejsce pod tym względem zajmują Włochy. W obliczu takiej sytuacji Komisja w swoim komunikacie zachęca państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia strategii mających na celu wyrównanie poziomów konkurencyjności zgodnie z warunkami uczestnictwa w strefie euro i rynku wewnętrznym.

Wymaga to od państw członkowskich zdecydowanej i dobrze skoordynowanej polityki w dziedzinie przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Aby osiągnąć ten cel, Komisja jest gotowa wspierać i monitorować zmiany strukturalne, ponieważ europejska gospodarka musi wrócić na drogę wzrostu.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: „Europejski przemysł jest w dobrej kondycji, gotowy do rywalizacji, jednak z uwagi na spowolnienie odnowy gospodarczej konkurencyjność i wzrost gospodarczy powinny stać się dla nas jeszcze ważniejszymi priorytetami politycznymi. Potrzebujemy reform strukturalnych, aby uwolnić potencjał naszych przedsiębiorców, którzy są główną siłą napędową odnowy gospodarczej.

Do komunikatu Komisji dołączono sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności w 2011 r. oraz raport dotyczący wyników i polityki państw członkowskich w dziedzinie konkurencyjności w 2011 r. Dodatkowe informacje:

Konkurencyjność przemysłu: „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji”

Najważniejsze obszary działania

Zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu na świecie ma zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że 75 proc. unijnego eksportu pochodzi od przedsiębiorstw produkcyjnych, które dokonują także 80 proc. inwestycji w badania i rozwój w przemyśle. W komunikacie opisano kluczowe obszary, w których poprawa konkurencyjności gospodarki UE może się znacząco przyczynić do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

1) Ułatwianie zmian strukturalnych w gospodarce, aby przenieść punkt ciężkości na bardziej innowacyjne sektory oparte na wiedzy, które charakteryzują się większym wzrostem wydajności oraz są bardziej odporne na zagrożenia ze strony globalnej konkurencji (takie jak przemysł ekologiczny, produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych).

2) Wspieranie innowacji w przemyśle, w szczególności przez łączenie ograniczonych zasobów, zapobieganie rozdrobnieniu systemów wsparcia innowacji oraz ukierunkowanie projektów badawczych na potrzeby rynku. Przykładowo oczekuje się, że do 2015 r. rynki kluczowych technologii wspomagających (np. nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii przemysłowej) mogą wzrosnąć nawet o 50 proc., dzięki czemu powstaną tysiące nowych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej.

3) Propagowanie zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami, zwłaszcza wspieranie innowacji i wykorzystania czystszych technologii, zapewnianie sprawiedliwego dostępu do surowców i energii oraz niezakłóconego ustalania ich cen, a także modernizacja i łączenie sieci dystrybucji energii.

4) Poprawa otoczenia biznesu, szczególnie przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw oraz wspieranie konkurencji między dostawcami usług korzystającymi z infrastruktury w zakresie energii, transportu i szerokopasmowego dostępu do Internetu.

5) Korzystanie z jednolitego rynku, w tym wspieranie innowacyjnych usług i pełne wdrożenie przepisów dotyczących jednolitego rynku, zwłaszcza dyrektywy usługowej. Ocenia się, że pełne wdrożenie dyrektywy usługowej mogłoby przynieść korzyści w postaci 140 mld euro dla gospodarki UE, dając możliwość wzrostu o 1,5 proc. PKB.

6) Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w szczególności za pomocą ułatwień w dostępie do finansowania oraz w internacjonalizacji działalności i dostępie do rynków, a także przez zapewnienie skrócenia czasu realizacji płatności przez organy administracji publicznej.

Główne wyniki sprawozdań

  • Wydajność pracy (w przeliczeniu na pracownika w przemyśle wytwórczym): poziom wydajności w Irlandii, Holandii, Austrii, Finlandii, Belgii, Luksemburgu i Szwecji przewyższa unijną średnią, natomiast na Słowacji, w Polsce, Słowenii, na Cyprze, Węgrzech, w Czechach, Portugalii, Estonii, na Litwie, w Rumunii, na Łotwie i w Bułgarii jest od niej niższy.

  • W UE jest mniej nowych innowacyjnych przedsiębiorstw: unijne firmy wypadają gorzej niż USA i Japonia pod względem wykorzystywania i komercjalizacji wyników badań i innowacji. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw jest najwyższy w Luksemburgu, Niemczech, Belgii i Portugalii, zaś najniższy na Węgrzech, w Polsce, na Łotwie i Litwie.

  • Przemysł jest coraz ściślej powiązany z usługami: szczególnie usługi dla przedsiębiorstw oparte na wiedzy są coraz częściej wykorzystywane jako bezpośrednie i pośrednie nakłady w przemyśle; ich udział w eksporcie stanowi do 9 proc. w UE-12 i 18 proc. w UE-15.

  • Poprawia się efektywność wykorzystania surowców w przemyśle UE: przemysł unijny w coraz większym stopniu korzysta z recyklingu oraz innowacyjnych materiałów zastępczych, ale w przypadku niektórych gałęzi przemysłu wytwórczego, które zużywają duże ilości surowców, zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności ma przystępność cenowa surowców nieenergetycznych i dostęp do nich.

  • Efektywność przemysłu: w wielu przypadkach UE wyprzedza USA i dogania Japonię, ale istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i sektorami przemysłu.

  • Przepisy przyjazne dla biznesu: przedsiębiorstwom najłatwiej jest prowadzić działalność w Luksemburgu, Finlandii, Estonii, na Cyprze, w Danii i Szwecji, natomiast najczęściej narzekają one na Belgię, Portugalię, Grecję, Węgry i Włochy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w MEMO/11/702.

Informacje podstawowe

W ramach strategii „Europa 2020” Komisja zapoczątkowała w 2010 r. nową, ambitną politykę przemysłową1, która obejmuje działania konieczne do zwiększenia atrakcyjności Europy jako miejsca inwestowania i produkcji, w tym zobowiązanie do regularnego monitorowania polityki na rzecz konkurencyjności prowadzonej przez państwa członkowskie.

Doroczne sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności oraz raport dotyczący wyników i polityki państw członkowskich w dziedzinie konkurencyjności pomogą ocenić państwa członkowskie w szerszym kontekście europejskiego semestru oraz strategii „Europa 2020”.

Dodatkowe informacje

Komunikat pt. „Polityka przemysłowa: poprawa konkurencyjności”

Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności w 2011 r.

Raport dotyczący wyników i polityki państw członkowskich w dziedzinie konkurencyjności w 2011 r.

MEMO/11/701: „Polityka przemysłowa: poprawa konkurencyjności”

MEMO/11/702: „Przegląd konkurencyjności w 27 państwach członkowskich”

Konkurencyjność przemysłu: „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji”

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm

„Europa 2020” i europejski semestr

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Kontakt:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03

1 :

Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, COM (2010) 614


Side Bar