Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

Il-kompetittività industrijali hija t-tweġiba għall-irkupru ekonomiku

Brussell, l-14 ta' Ottubru 2011 - Illum il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-Komunikazzjoni tagħha dwar "Il-politika industrijali: It-tisħiħ tal-kompetittività", li tħares b'mod speċifiku lejn il-prestazzjoni tal-kompetittività industrijali tal-Istati Membri.

L-irkupru ekonomiku tal-UE kien relattivament bil-mod u jibqa' fraġli. Dan huwa rifless fis-sentiment li dejjem imur għall-agħar fl-ekonomija Ewropea. Barra minn hekk, hemm riskji ċari negattivi li ġejjin mis-swieq finanzjarji, prezzijiet ta' enerġija u materja prima dejjem jiżdiedu, u l-ħtieġa għat-tisħiħ tal-baġit. Madankollu, l-industrija tal-UE qiegħda f'qagħda tajba u għandha l-potenzjali li terġa' tpoġġi lill-ekonomija Ewropea lura għat-tkabbir.

Hemm differenzi konsiderevoli fost l-Istati Membri. il-produttività medja tax-xogħol fil-manifattura tvarja minn kważi 125% ta' valur miżjud gross kull persuna impjegata fl-Irlanda għal inqas minn 20% fil-Bulgarija. Is-sehem tal-kumpaniji innovattivi jvarja minn 80% fil-Ġermanja għal 25% fil-Latvja. Regolament favur in-negozju kien fuq quddiem nett fil-Finlandja filwaqt li fl-Italja jinsab fl-aħħar pożizzjoni Quddiem dan ix-xenarju l-komunikazzjoni tal-lum tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jimplimentaw b'mod rapidu l-politiki biex jimxu lejn livelli kompetittivi koerenti mal-parteċipazzjoni għall-ewro u s-Suq Intern.

Dan jeħtieġ politiki industrijali u tal-SMEs li jkunu b'saħħithom u kkoordinati mill-Istati Membri. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni hija lesta li tiprromwovi u timmonitorja titjib strutturali minħabba li l-ekonomija Ewropea teħtieġ li terġa' tmur fit-triq tat-tkabbir kemm jista' jkun malajr.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Antonio Tajani, responsabbli għall-industrija u l-Intraprenditorija, stqarr: "L-industrija Ewropea hija f'qagħda tajba u lesta biex tikkompeti. Madankollu, it-tnaqqis fl-irkupru għandu jġiegħlna nagħmlu saħansitra aktar kompetittività u tkabbir fuq nett tal-aġenda politika. Neħtieġu riformi strutturali li għandhom l-għan li jeħilsu l-potenzjal għall-intraprendituri tagħna, l-atturi ewlenin għall-irkupru."

Il-komunikazzjoni tal-lum hija akkumpanjata mir-"Rapport tal-2011 dwar il-Kompetittività Ewropea" u r-rapport dwar "Il-prestazzjoni tal-kompetittività u l-politika tal-2011 tal-Istati Membri". Aktar tagħrif

Industrial Competitiveness: "An Industrial Policy for the Globalisation Era"

Oqsma ewlenin għall-azzjoni

It-tisħiħ tal-kompetittività globali tal-industrija Ewropea hija essenzjali, minħabba li 75% tal-esportazzjonijiet tal-UE ġejjin minn kumpaniji tal-manifattura, li jagħmlu wkoll 80% tal-industrija tar-R&Ż. Il-Komunikazzjoni identifikat l-oqsma ewlenin li ġejjin fejn il-kompetittività tal-ekonomija tal-UE tista' tissaħħaħ aktar sabiex tagħmel progress sinifikattiv lejn il-miri tal-Ewropa 2020:

(1) l-iffaċilitar tal-bidliet strutturali fl-ekonomija, sabiex timxi lejn oqsma aktar innovattivi u bbażati fuq l-għarfien li għandhom tkabbir tal-produttività ogħla li sofra nqas mill-kompetizzjoni globali (bħall-industriji favur l-ambjent, it-tagħmir tal-elettriku u dak ottiku);

(2) l-imbuttar tal-innovazzjoni fl-industriji, b'mod partikolari permezz ta' qsim ta' riżorsi skarsi, billi titnaqqas il-frammentazzjoni ta' sistemi ta' appoġġ għall-innovazzjoni u billi jiżdied il-fowkus tas-suq ta' proġetti ta' riċerka. Is-swieq għall-teknoloġiji ewlenin ta' appoġġ (eż. in-nanoteknoloġiji, il-materjali avvanzati, il-bijoteknoloġija industrijali), pereżempju, huma mistennija li jikbru sa 50% sal-2015, filwaqt li joħolqu eluf ta' valur miżjud għoli ta' impjiegi ġodda.

(3) il-promozzjoni tas-sostenibilità u l-effiċjenza tar-riżorsi, b'mod partikolari billi jippromwovu l-innovazzjoni u l-użu ta' teknoloġiji aktar nodfa, billi jiżguraw aċċess ġust u prezzijiet mhux imxekkla ta' materja prima u enerġija u billi jaġġornaw u jagħmlu interkonnessjoni tan-netwerks tad-distribuzzjoni tal-enerġija;

(4) it-titjib tal-ambjent tan-negozju, b'mod partikolari billi jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq in-negozji u billi jkun hemm promozzjoni tal-kompetizzjoni fost il-fornituri tas-servizz li jużaw l-infrastruttura tal-broadband, l-enerġija u t-trasport;

(5) il-benefiċċju mis-suq uniku, billi tappoġġa servizzi innovattivi u billi jiġi implimentat bi sħiħ ir-Regolament dwar is-Suq Uniku, b'mod partikolari d-Direttiva dwar is-Servizzi; L-implimentazzjoni sħiħa tad-Diretttiva dwar is-Servizzi tista' twassal għal gwadann ekonomiku madwar l-UE ta' EUR 140 biljun, li jirrappreżenta tkabbir potenzjali ta' 1.5% tal-PDG;

(6) l-appoġġ għal intrapriżi żgħar u medji (SMEs), b'mod partikolari billi jiffavorixxi l-aċċess għall-finanzjament, billi jiffaċilitaw l-internazzjonalizzazzjoni u l-aċċess għas-swieq, u billi jiżgura li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jnaqqsu ż-żminijiet tal-ħlas.

Ir-riżultati ewlenin tar-rapporti

  • Il-produttività tax-xogħol (kull persuna impjegata fil-manifattura): Ir-rata tal-produttività hija ogħla mill-medja tal-UE fl-Irlanda, fil-Pajjiżi l-Baxxi, fl-Awstrija, fil-Finlandja, fil-Belġju, fil-Lussemburgu u fl-Isvezja filwaqt li hija inqas mill-medja fis-Slovakkja, il-Polonja, is-Slovenja, Ċipru, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka, il-Portugall, l-Estonja, il-Litwanja, ir-Rumanija, il-Latvja u l-Bulgarija.

  • L-UE għandha inqas kumpaniji ġodda u innovattivi: Il-kumpaniji tal-UE għandhom prestazzjoni ifqar f'termini tal-applikazzjonijiet u l-kummerċjalizzazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni dwar l-Istati Uniti u l-Ġappun. Is-sehem tal-kumpaniji innovattivi fost il-kumpaniji kollha huwa għoli b'mod partikolari fil-Lussemburgu, il-Belġju u l-Portugall, filwaqt li huwa baxx fl-Ungerija, il-Polonja, il-Latvja u l-Litwanja.

  • L-industrija kull ma tmur qiegħda tkun dejjem aktar minsuġa mas-servizzi: B'mod partikolari s-servizzi tan-negozju dwar għarfien intensiv qegħdin jintużaw dejjem aktar b'mod dirett u indirett bħala inputs mill-industrija, li jammontaw għal sa 9% tal-esportazzjonijiet tal-UE-12 u 18% tal-UE-15.

  • L-industrija tal-UE qed ittejjeb l-effiċjenza tal-materja prima: Din qiegħda tuża dejjem aktar riċiklaġġ u materjali innovattivi ta' sostituzzjoni, iżda l-aċċessibilità u l-affordabilità ta' materja prima mhux ta' enerġija hija kruċjali għall-kompetittività għal bosta industriji tal-manifattura intensiva tal-materja prima fl-UE.

  • L-effiċjenza industrijali: L-UE qed tħejji t-triq f'bosta każijiet, ġeneralment qabel l-Istati Uniti u qed tnaqqas id-distanza minn mal-Ġappun. Madankollu, hemm differenzi sinifikanti fil-prestazzjoni madwar l-Istati Membri u s-setturi industrijali fl-UE.

  • Ir-regolament tal-gvern favur in-negozju: Il-grupp ta' pajjiżi fejn huwa inqas ta' piż għall-kumpaniji jinkludi l-Lussemburgu, il-Finlandja, l-Estonja, Ċipru, id-Danimarka u l-Isvezja, filwaqt li l-kumpaniji li jilmentaw l-aktar jinsabu fil-Belġju, il-Portugall, il-Greċja, l-Ungerija u l-Italja. Għal aktar dettalji, ara MEMO/11/702.

Sfond

Bħala parti mill-istrateġija Ewropa 2020, fl-2010 il-Kummissjoni nediet politika industrijali ġdida1 li enfasizzat l-azzjonijiet meħtieġa biex tissaħħaħ l-attrazzjoni tal-Ewropa bħala post għall-investiment u l-produzzjoni, inkluż l-impenn li tissorvelja b'mod regolari l-politiċi ta' kompetittività tal-Istati Membri.

Ir-"Rapport dwar il-Kompetittività Ewropea" u r-rapport dwar "Il-Prestazzjoni tal-Kompettività u l-Politiki tal-Istati Membri" li joħorġu kull sena se jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-Istati Membri skont il-qafas usa' tas-simestru Ewropew u l-Ewropa 2020.

Aktar tagħrif

Komunikazzjoni "Il-politika industrijali: It-tistħiħ tal-kompetittività"

"Rapport tal-2011 dwar il-Kompetittività Ewropea"

Ir-rapport dwar "Il-Prestazzjoni tal-Kompetittività u l-Politika tal-2011 tal-Istati Membri"

MEMO/11/701 "Politika Industrijali: It-tistħiħ tal-kompetittività"

MEMO/11/702 "Ħarsa ġenerali tal-kompetittività fis-27 Stat Membru"

Kompetittività Industrijali: "Politika Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni"

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm

L-Ewropa 2020 u s-simestru Ewropew

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Kuntatti:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03

1 :

An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era. Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage, COM (2010) 614


Side Bar