Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Конкурентоспособността на промишлеността е ключът към възстановяването на икономиката

Брюксел, 14 октомври 2011 г. — Днес Европейската комисия представи своето съобщение „Промишлената политика: засилване на конкурентоспособността“, в което разглежда по-специално равнището на конкурентоспособност на промишлеността на държавите-членки.

Икономическото възстановяване на ЕС от кризата е сравнително бавно и все още е нестабилно. Това намира израз в усещането за влошаване на състоянието на цялата европейска икономиката. Освен това са налице ясно изразени рискове за отрицателно развитие, произтичащи от финансовите пазари, повишаването на цените на енергията и суровините, както и от необходимостта от бюджетна консолидация. Промишлеността на ЕС все пак е в добро състояние и би могла да върне европейската икономика по пътя на растежа.

Сред държавите-членки се наблюдават съществени различия: средната производителност на труда в сферата на производството варира от почти 125 % брутна добавена стойност на заето лице в Ирландия до под 20 % — в България. Делът на иновативните предприятия варира от 80 % в Германия до 25 % в Латвия. По отношение на предоставянето на благоприятни условия за развитие на бизнес Финландия се нарежда на първа позиция, а Италия — на последна. На този фон с представеното днес съобщение държавите-членки се насърчават бързо да приложат политики за постигане на конкурентни нива, които да са съвместими с участието в еврозоната и вътрешния пазар.

Това изисква от държавите-членки ясни и координирани политики в сферите на промишлеността и МСП. За тази цел Комисията е готова да насърчава и наблюдава структурните подобрения, тъй като е налице спешна нужда от възстановяване на растежа на европейската икономика.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Европейската промишленост е в добро състояние и е готова да се състезава с конкурентите си. Поради забавянето на възстановяването обаче ние трябва да положим усилия да изведем конкурентоспособността и растежа на още по-преден план в политическата програма. Нуждаем се от структурни реформи, които целят да освободят потенциала на нашите предприятия — основите двигатели на възстановяването“.

Представеното днес съобщение е придружено от „Доклад за европейската конкурентоспособност за 2011 г.“ и доклад относно „Резултатите и политиките на държавите-членки в областта на конкурентоспособността за 2011 г.“ За повече информация:

Конкурентоспособност на промишлеността: „Промишлена политика за ерата на глобализация“

Ключови области на действие

Засилването на конкурентоспособността на европейската промишленост в световен мащаб е от съществено значение, тъй като стоките на предприятията производители представляват 75 % от износа на ЕС и тези предприятия извършват 80 % от научноизследователската и развойната дейност в промишлеността. В съобщението се определят следните ключови области, в които конкурентоспособността на икономиката на ЕС може да бъде допълнително засилена, за да се осъществи значителен напредък в осъществяването на целите на „Европа 2020“.

(1) улесняване на структурните промени в икономиката, за да се премине към по-иновативни и основани на знанието сектори с по-висок растеж на производителността, които понесоха по-малки загуби в резултат от световната конкуренция (като например екологосъобразните сектори, производството на електрически и оптически уреди);

(2) създаването на условия за иновации в промишлените отрасли, по-специално чрез обединяване на недостатъчните ресурси, намаляване на раздробеността на системите за подкрепа на иновациите и увеличаване на пазарната насоченост на изследователските проекти. Например пазарът на главните базови технологии (като нанотехнологиите, авангардните материали, промишлените биотехнологии) се очаква да нарасне с до 50 % до 2015 г., като създаде хиляди работни места с висока добавена стойност.

(3) насърчаване на постигането на устойчивост и ефективно използване на ресурсите, по-специално чрез стимулиране на иновациите и използването на по-чисти технологии, осигуряване на справедлив достъп и неизкривени цени на суровините и енергията и модернизиране и свързване на енергоразпределителните мрежи;

(4) подобряване на бизнес средата, по-специално чрез намаляване на административната тежест за бизнеса и насърчаване на конкуренцията между доставчиците на услуги, които използват инфраструктурите на широколентов достъп, енергийните и транспортните мрежи;

(5) използване на предимствата, предоставяни от единния пазар, чрез подкрепа за иновационните услуги и пълно прилагане на законодателството, свързано с единния пазар, по-специално Директивата за услугите; пълното прилагане на Директивата за услугите би могло да донесе до 140 милиарда евро икономически печалби на целия ЕС, което представлява потенциал за растеж от 1,5 % от БВП;

(6) подкрепа за малки и средни предприятия (МСП), по-специално чрез насърчаване на достъпа до финансиране, улесняване на излизането на международната сцена и достъпа до пазари и чрез предоставяне на гаранции, че публичните администрации ще намалят времето за плащане.

Основните резултати от докладите

  • Производителност на труда (на заето лице в сферата на производството): равнището на производителността е над средното за ЕС в Ирландия, Нидерландия, Австрия, Финландия, Белгия, Люксембург и Швеция, а е под средното в Словакия, Полша, Словения, Кипър, Унгария, Чешката република, Португалия, Естония, Литва, Румъния, Латвия и България.

  • ЕС има по-малко млади иновативни предприятия: предприятията в ЕС се представят по-слабо по отношение на прилагането и придаването на търговска стойност на научните изследвания и иновациите в сравнение със САЩ и Япония. Делът на иновативните предприятия от общия брой на всички предприятия е особено висок в Люксембург, Германия, Белгия и Португалия, а е нисък в Унгария, Полша, Латвия и Литва.

  • Промишлеността е все-по тясно свързана с услугите: по-специално промишлеността все повече влага пряко или непряко в предоставянето бизнес услуги, свързани с високо ниво на познание, които представляват до 9 % от износа на ЕС-12 и 18 % от износа на ЕС-15.

  • Промишлеността на ЕС подобрява суровинната си ефективност: тя все повече използва рециклирани и иновационни заместващи материали, но финансовият и практическият достъп до неенергийни суровини е решаващ за конкурентоспособността на няколко суровиноемки производствени отрасли на промишлеността на ЕС.

  • Промишлена ефективност: в много случаи ЕС има водеща позиция, като цяло изпреварвайки САЩ и почти достигайки Япония. Налице са обаче значителни разлики в представянето между отделните държави-членки и между отделните промишлени сектори в ЕС.

  • Предоставянето на благоприятни условия за развитие на бизнес: групата държави, където тежестта за предприятията е по-малка, включва Люксембург, Финландия, Естония, Кипър, Дания и Швеция, докато предприятията изразяват недоволство от условията в това отношение най-вече в Белгия, Португалия, Гърция, Унгария и Италия. За повече подробности вж. MEMO/11/702.

История на досието

Като част от стратегията „Европа 2020“, през 2010 г. Комисията даде началото на нова промишлена политика1, в която на преден план са действията, необходими за засилване на привлекателността на Европа като място за инвестиции и производство, включително задължението редовно да се извършва мониторинг на политиката на конкурентоспособност на държавите-членки.

Годишният „Доклад за европейската конкурентоспособност“ и доклада относно „Резултатите и политиките на държавите-членки в областта на конкурентоспособността“ ще допринесат за оценката на държавите-членки в по-широката рамка на Европейския семестър и „Европа 2020“.

За повече информация:

Съобщение „Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“

„Доклад за европейската конкурентоспособност за 2011 г.“

Доклад относно „Резултатите и политиките на държавите-членки в областта на конкурентоспособността за 2011 г.“

MEMO/11/701 „Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“

MEMO/11/702 „Преглед на конкурентоспособността в 27-те държави-членки“

Конкурентоспособност на промишлеността: „Промишлена политика за ерата на глобализация“

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm

„Европа 2020“ и Европейският семестър

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

За контакти:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Andrea Maresi +32 2 299 04 03

1 :

Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията: Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие (COM(2010) 614)


Side Bar