Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL MT PL

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen kräver tillbaka 214 miljoner euro i jordbruksutgifter från medlemsstaterna

Bryssel, den 14 oktober 2001 – Kommissionen kräver tillbaka 214 miljoner euro i jordbruksutgifter som medlemsstaterna betalat ut felaktigt. Återkravet sker inom det så kallade förfarandet för avslutning av räkenskaperna. Anledningen till återkravet är otillräckliga kontroller och bristfällig efterlevnad av EU:s bestämmelser om jordbruksutgifter. Det är medlemsstaterna som betalar ut och kontrollerar stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken, och kommissionen måste sedan verifiera att medlen använts enligt gällande bestämmelser.

Viktigaste finansiella korrigeringar

Enligt det senaste beslutet kommer pengar att krävas tillbaka från Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket. De största enskilda korrigeringarna är:

  • 76,6 miljoner euro återkrävs från Sverige på grund av brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften/det geografiska informationssystemet (LPIS/GIS), brister i administrativa kontroller och sanktioner för arealstödsutgifter, bland annat arealbaserade åtgärder för landsbygdsutveckling.

  • 70,9 miljoner euro återkrävs från Italien på grund av försenade kontroller i mjölksektorn.

  • 22,3 miljoner euro återkrävs från Danmark på grund av brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften/det geografiska informationssystemet (LPIS/GIS), i kontrollerna på plats och beräkningen av sanktioner.

I bilaga I och II ges mer utförliga uppgifter i tabellform om återkraven, fördelade per medlemsstat och sektor.

Bakgrund

Det är medlemsstaterna som ansvarar för förvaltningen av de flesta utbetalningarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, främst genom sina utbetalande organ. De ansvarar även för kontroller, till exempel verifiering av jordbrukares begäran om direktstöd. Kommissionen genomför fler än 100 revisioner per år, då man undersöker om medlemsstaternas kontroller och åtgärder vid brister är tillräckliga. Kommissionen har befogenhet att i efterhand kräva tillbaka medel om revisionerna visar att medlemsstaternas åtgärder inte varit tillräckligt kraftfulla för att garantera att EU:s medel använts korrekt.

Mer information:

För mer information om hur systemet med avslutande av räkenskaperna fungerar, se MEMO/06/178 och faktabladet Managing the agriculture budget wisely, som finns tillgängligt på följande webbplats: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Bilaga I: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut nr 35: Korrigeringar per medlemsstat

Sektor och korrigeringsskäl

Belopp i miljoner euro

Österrike

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för överskridande av ekonomiska tak för budgetåret 2006

1.304

Cypern

 

Arealstöd – korrigering föreslagen för bristande identifiering av jordbruksskiften och brister vid kontroller på plats för budgetåren 2006–2008 för arealstödsutgifter, bland annat arealbaserade åtgärder för landsbygdsutveckling

9.086

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåret 2009 för brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften/det geografiska informationssystemet (LPIS/GIS)

1.659

Danmark

 

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåren 2006 och 2007 brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften/det geografiska informationssystemet (LPIS/GIS) och brister vid kontroller på plats

20.296

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåren 2006–2010 för brister i kontroller av jordbrukares status

1.545

Sena betalningar – korrigering föreslagen för budgetåret 2008 för försenade betalningar och överskridande av ekonomiska tak

0.331

Finland

 

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåren 2007–2009 för brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften/det geografiska informationssystemet (LPIS/GIS)

0.462

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåren 2007–2010 för bristande aktivering av stödrättigheter för trädgårdar, bristande återkrav av felaktiga utbetalningar och för höga utbetalningar kopplade till referensbelopp för sockerbetsproduktion

0.529

Tyskland

 

Frukt och grönsaker – korrigering föreslagen för budgetåret 2008 för icke stödberättigande utgifter i tre producentorganisationer beroende på brister i kontrollsystemet i fråga om erkännande av producentorganisationer

0.847

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för överträdelse med avseende på EGFJ-IAKS-populationen under budgetåret 2008

0.949

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för överträdelse med avseende på EGFJ-populationen (icke IAKS) under budgetåret 2008

0.697

Grekland

 

Vin – korrigering föreslagen för budgetåren 2004–2005 för svagheter i de grundläggande kontrollerna, brister i upprättandet av ett vinodlingsregister och tillgången till detta

2.918

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåret 2007 för brister vid beräkningen av stödrättigheter

6.827

Italien

 

Mjölkprodukter – korrigering föreslagen för budgetåren 2005–2007 för försenade kontroller

70.912

Arealstöd – korrigering föreslagen brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften och fastställandet av sanktioner i fråga om budgetåret 2008 för arealstödsutgifter, bland annat arealbaserade åtgärder för landsbygdsutveckling

7.607

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för ett belopp som deklarerats i de årliga boksluten för 2005 och som inte betalats ut under budgetåret 2005

0.067

Malta

Arealstöd – korrigering föreslagen för brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften för budgetåret 2007 för arealstödsutgifter, bland annat arealbaserade åtgärder för landsbygdsutveckling

0.222

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för oegentligheter och skuldposter under budgetåret 2007

0.039

Nederländerna

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för budgetåren 2007–2010 för överskridande av ekonomiska tak och brister i beräkningen av stödrättigheter

2.243

Polen

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för budgetåren 2005–2007 för avsaknad av miljökonsekvensanalys vid projekt under 20 ha (beskogning)

0.201

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för troligaste felet

0.454

Portugal

 

Frukt och grönsaker – korrigering föreslagen för budgetåren 2007 och 2008 för bristande kontroll av bearbetningens avkastning i fråga om bearbetning av tomater

0.678

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för budgetåren 2006–2007 för brister i omfattningen av kontrollerna på plats för miljöstöd inom jordbruket och i mindre gynnade områden samt försenad tillämpning av sanktionssystemet

0.656

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för finansiella fel i EGFJ– och EJFLU–populationer under budgetåret 2007

0.401

Spanien

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för väsentliga och kända fel i räkenskaper och i fråga om gäldenärer

0.571

Sverige

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåren 2006–2008 för brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften/det geografiska informationssystemet (LPIS/GIS), administrativa kontroller och sanktioner (gäller även arealbaserade åtgärder för landsbygdsutveckling)

76.616

Förenade kungariket

Arealstöd – korrigering föreslagen för budgetåren 2006–2008 för bristande kontroll, felaktig tilldelning av stödrättigheter och överskridande av regionala tak

5.970

TOTALT

214.085

Bilaga II: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut nr 35: Korrigeringar per sektor

Belopp i miljoner euro

Frukt och grönsaker

1.524

 

 

Mjölkprodukter

70.912

Vin

2.918

Arealstöd

125.804

Landsbygdsutveckling

9.486

Försenade betalningar

0.331

Andra korrigeringar

3.109

TOTALT

214.085

 

Kontaktpersoner :

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)


Side Bar