Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL MT

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 214 mln euro z wydatków na wspólną politykę rolną

Bruksela, 14 października 2011 r. – Komisja Europejska zażąda dziś od państw członkowskich zwrotu nienależnie wypłaconych kwot z funduszu unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 214 milionów euro. Pieniądze te, odzyskiwane w ramach procedury rozliczania rachunków z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo, wrócą do budżetu UE. Za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) odpowiadają państwa członkowskie, natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad tym, by państwa te prawidłowo wykorzystywały dostępne środki.

Główne korekty finansowe

Na podstawie ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Austrii, Cypru, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwoty w wysokości 76,6 milionów euro do zwrotu przez Szwecję ze względu na braki w systemie identyfikacji działek rolnych – systemie informacji geograficznej (LPIS-GIS) oraz niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i przy naliczaniu sankcji w odniesieniu do płatności obszarowych, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem;

  • kwoty w wysokości 70,9 milionów euro do zwrotu przez Włochy w związku z opóźnionymi kontrolami w sektorze mleka;

  • kwoty w wysokości 22,3 milionów euro do zwrotu przez Danię ze względu na braki w systemie LPIS-GIS, niedociągnięcia w kontrolach na miejscu i nieprawidłowe naliczanie sankcji;

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonych tabelach (załączniki I i II).

Przebieg procedury

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Na nich ciąży również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o płatności bezpośrednie. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może zażądać zwrotu zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że działania państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w komunikacie MEMO/06/178 oraz w informatorze „Managing the agriculture budget wisely” (Jak mądrze zarządzać budżetem rolnym), dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

.

Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 35: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie

Odnośny sektor i przyczyna korekty

Kwota w mln EUR

Austria

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych w 2006 r.

1,304

Cypr

 

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na braki w systemie LPIS oraz niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wniosków za lata 2006-2008 dotyczących płatności obszarowych, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem

9,086

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za 2009 r. ze względu na braki w systemie LPIS-GIS

1,659

Dania

 

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za lata 2006 i 2007 ze względu na braki w systemie LPIS-GIS oraz niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

20,296

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za lata 2006-2010 ze względu na niedociągnięcia w kontroli statusu rolników

1,545

Zaległe płatności – korekta proponowana za 2008 r. ze względu na nierespektowanie terminów płatności oraz przekroczenie pułapu finansowego

0,331

Finlandia

 

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za lata 2007-2009 ze względu na braki w systemie LPIS-GIS

0,462

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za lata 2007-2010 ze względu na nieprawidłowości w aktywacji uprawnień dotyczących ogródków warzywnych, nieodzyskane nienależnych płatności i nadpłaty związane z kwotami referencyjnymi na produkcję buraka cukrowego

0,529

Niemcy

 

Owoce i warzywa – korekta proponowana za 2008 r. w związku z wydatkami niekwalifikowalnymi w trzech organizacjach producentów, będącymi wynikiem niedociągnięć w systemie kontroli w zakresie uznawania organizacji producentów

0,847

Inne korekty – korekta proponowana za naruszenie progu istotności w zakresie populacji EFRG objętej zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli w 2008 r.

0,949

Inne korekty – korekta proponowana za naruszenie progu istotności w zakresie populacji EFRG nieobjętej zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli w roku 2008 r.

0,697

Grecja

 

Wino – korekta proponowana za lata 2004-2005 ze względu na niedociągnięcia w kluczowych kontrolach oraz braki w zakresie zakładania i dostępu do rejestru winnic

2,918

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za 2007 r. za błędy w naliczaniu uprawnień do płatności

6,827

Włochy

 

Przetwory mleczne – korekta proponowana za lata 2005-2007 za spóźnione kontrole

70,912

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na braki w systemie LPIS oraz niedociągnięcia w naliczaniu sankcji w odniesieniu do wniosków za 2008 r. dotyczących płatności obszarowych, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem

7,607

Inne korekty – korekta proponowana w związku z kwotą zadeklarowaną w sprawozdaniu rocznym za 2005 r., a niewypłaconą w 2005 r.

0,067

Malta

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za 2007 r. za braki w systemie LPIS w odniesieniu do wniosków dotyczących płatności obszarowych, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem

0,222

Inne korekty – korekta proponowana w związku z nieprawidłowościami i długami w 2007 r.

0,039

Niderlandy

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za lata 2007-2010 w związku z przekroczeniem krajowych pułapów finansowych oraz błędy w naliczaniu uprawnień do płatności

2,243

Polska

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana za lata 2005-2007 za brak oceny oddziaływania na środowisko w projektach dotyczących zalesiania dla obszarów poniżej 20 ha

0,201

Inne korekty – korekta proponowana w odniesieniu do najbardziej prawdopodobnego błędu

0,454

Portugalia

 

Owoce i warzywa – korekta proponowana za 2007 i 2008 r. za niedociągnięcia w kontrolach wydajności w przetwórstwie pomidorów

0,678

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana za lata 2006-2007 ze względu na niedociągnięcia w kontroli na miejscu w odniesieniu do środków rolnośrodowiskowych, obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz opóźnieniach w stosowaniu systemu sankcji

0,656

Inne korekty – korekta proponowana w związku z błędami finansowymi w zakresie populacji EFRG i EFRROW w 2007 r.

0,401

Hiszpania

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na istotne i znane błędy w księgowaniu kont i należności

0,571

Szwecja

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za lata 2006-2008 ze względu na braki w systemie LPIS-GIS, niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i przy naliczaniu sankcji (dotyczy również środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem)

76,616

Zjednoczone Królestwo

Pomoc obszarowa – korekta proponowana za lata 2006-2008 ze względu na niedociągnięcia w kontroli, nieprawidłowe przyznawanie uprawnień do płatności oraz przekroczenie pułapów regionalnych

5,970

OGÓŁEM

214,085

Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 35: Korekty w podziale na sektory

Kwota w mln EUR

Owoce i warzywa

1,524

 

 

Przetwory mleczne

70,912

Wino

2,918

Pomoc obszarowa

125,804

Rozwój obszarów wiejskich

9,486

Zaległe płatności

0,331

Inne korekty

3,109

OGÓŁEM

214,085

 

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar