Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV PT FI EL MT PL

Europese Commissie - Persbericht

Commissie vordert 214 miljoen euro aan landbouwuitgaven terug van de lidstaten

Brussel, 14 oktober 2011 – Dit geld is afkomstig uit de begroting voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (of "GLB") van de Europese Unie en is ten onrechte uitgegeven door de lidstaten. De Europese Commissie vordert het bedrag vandaag terug in het kader van de zogenaamde procedure voor de goedkeuring van de rekeningen. Het geld moet worden teruggestort in de EU‑begroting omdat de EU‑regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. Zowel de uitbetaling van de GLB-middelen als de controle daarop behoort tot de taken van de lidstaten. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld correct hebben gebruikt.

Voornaamste financiële correcties

Op grond van dit besluit zal GLB‑geld worden teruggevorderd van Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste correcties hebben betrekking op:

  • 76,6 miljoen euro die van Zweden wordt teruggevorderd vanwege tekortkomingen in het landpercelenidentificatiesysteem/geografisch informatiesysteem (LPIS-GIS) en in de administratieve controles en sancties betreffende uitgaven voor oppervlaktesteun, inclusief oppervlaktegebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen;

  • 70,9 miljoen euro die van Italië wordt teruggevorderd vanwege te late controles in de melksector;

  • 22,3 miljoen euro die van Denemarken wordt teruggevorderd vanwege tekortkomingen in het LPIS-GIS, in de controles ter plaatse en in de berekening van sancties.

Voor meer gegevens over de individuele correcties (per staat en per sector): zie de bijgevoegde tabellen (bijlagen I en II).

Achtergrond

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meeste GLB‑betalingen: meestal zijn de betaalorganen daarmee belast. Bovendien is het de opdracht van de lidstaten controles uit te voeren, bijvoorbeeld om na te gaan of een landbouwer terecht rechtstreekse betalingen heeft aangevraagd. De Commissie verricht jaarlijks meer dan 100 audits om na te gaan of de lidstaten adequaat controleren en op tekortkomingen reageren. Indien uit een audit blijkt dat de reactie van de lidstaat niet volstond om te garanderen dat het EU‑geld correct is uitgegeven, heeft de Commissie de bevoegdheid om achteraf geld terug te vorderen.

Voor meer informatie

Systeem voor de goedkeuring van de jaarrekeningen: MEMO/06/178 en het factsheet "Managing the agriculture budget wisely" (internetadres:http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf).

Bijlage I: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 35: correcties per lidstaat

Sector en reden voor de correctie

Bedrag in miljoenen euro's

Oostenrijk

Andere correcties – correctie voorgesteld voor overschrijding van financiële maxima (begrotingsjaar 2006)

1,304

Cyprus

 

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS en in de controles ter plaatse ten aanzien van uitgaven voor oppervlaktesteun, inclusief oppervlaktegebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen (begrotingsjaren 2006‑2008)

9,086

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS‑GIS (begrotingsjaar 2009)

1,659

Denemarken

 

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS‑GIS en in de controles ter plaatse (begrotingsjaren 2006 en 2007)

20,296

Oppervlaktesteun - correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de controles van de status van de landbouwer (begrotingsjaren 2006‑2010)

1,545

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor het niet nakomen van de betalingstermijnen en het overschrijden van het financiële maximum (begrotingsjaar 2008)

0,331

Finland

 

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS‑GIS (begrotingsjaren 2007‑2009)

0,462

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het activeren van toeslagrechten op moestuinen, het niet terugvorderen van onverschuldigde betalingen en te hoge betalingen in verband met referentiebedragen voor de productie van suikerbieten (begrotingsjaren 2007‑2010)

0,529

Duitsland

 

Groenten en fruit - correctie voorgesteld voor niet-subsidiabele uitgaven bij drie producentenorganisaties vanwege tekortkomingen in het systeem voor het controleren van de erkenning van producentenorganisaties (begrotingsjaar 2008)

0,847

Andere correcties - correctie voorgesteld voor overschrijding van het materialiteitsbedrag bij de GBCS-populatie van het ELFPO (begrotingsjaar 2008)

0,949

Andere correcties - correctie voorgesteld voor overschrijding van het materialiteitsbedrag bij de niet-GBCS-populatie van het ELFPO (begrotingsjaar 2008)

0,697

Griekenland

 

Wijn - correctie voorgesteld voor tekortschietende essentiële controles, tekortkomingen in de opzet van en toegang tot het wijnbouwkadaster (begrotingsjaren 2004 en 2005)

2,918

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de berekening van de toeslagrechten (begrotingsjaar 2007)

6,827

Italië

 

Zuivelproducten – correctie voorgesteld voor te late controles (begrotingsjaren 2005‑2007)

70,912

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS en in de berekening van sancties ten aanzien van uitgaven voor oppervlaktesteun, inclusief oppervlaktegebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen (begrotingsjaar 2008)

7,607

Andere correcties – correctie voorgesteld voor een in de jaarrekeningen van 2005 opgegeven bedrag dat in het begrotingsjaar 2005 niet is betaald

0,067

Sector en reden voor de correctie

Bedrag in miljoenen euro's

Malta

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS ten aanzien van uitgaven voor oppervlaktesteun, inclusief oppervlaktegebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen (begrotingsjaar 2007)

0,222

Andere correcties – correctie voorgesteld voor onregelmatigheden en vorderingen (begrotingsjaar 2007)

0,039

Nederland

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor overschrijding van het nationale maximum en tekortkomingen in de berekening van de toeslagrechten (begrotingsjaren 2007‑2010)

2,243

Polen

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor het niet overleggen van een milieueffectbeoordeling bij projecten voor de bebossing van minder dan 20 h (begrotingsjaren 2005‑2007)

0,201

Andere correcties – correctie voorgesteld ten aanzien van de meest waarschijnlijke fout

0,454

Portugal

 

Groenten en fruit – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de controle van het rendement bij de verwerking van tomaten (begrotingsjaren 2007 en 2008)

0,678

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de reikwijdte van de controles ter plaatse bij agromilieumaatregelen en in probleemgebieden en te late toepassing van het sanctiestelsel (begrotingsjaren 2006 en 2007)

0,656

Andere correcties – correctie voorgesteld voor financiële fouten in de ELGF‑ en de ELFPO‑populatie (begrotingsjaar 2007)

0,401

Spanje

Andere correcties – correctie voorgesteld voor materiële en bekende fouten ten aanzien van rekeningen en debiteuren

0,571

Zweden

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS‑GIS, in administratieve controles en in sancties (tevens met betrekking tot oppervlaktegebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen) (begrotingsjaren 2006‑2008)

76,616

Verenigd Koninkrijk

Oppervlaktesteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in controles, onjuiste toewijzing van toeslagrechten en overschrijding van regionale maxima (begrotingsjaren 2006‑2008)

5,970

TOTAAL

214,085

Bijlage II: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 35: correcties per sector

In miljoenen euro’s

Groenten en fruit

1,524

 

 

Zuivel

70,912

Wijn

2,918

Oppervlaktesteun

125,804

Plattelandsontwikkeling

9,486

Te late betalingen

0,331

Andere correcties

3,109

TOTAAL

214,085

 

Contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar