Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL MT PL

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Komissio perii jäsenvaltioilta takaisin 214 miljoonaa euroa EU:n maatalousvaroja

Bryssel 14. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio vaatii tänään tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn yhteydessä jäsenvaltioilta takaisin yhteensä 214 miljoonaa väärin käytettyjä EU:n maatalousvaroja. Varat palautetaan EU:n talousarvioon EU:n sääntöjen noudattamatta jättämisen tai maatalousmenojen epäasianmukaisten valvontamenettelyjen vuoksi. Jäsenvaltioiden on huolehdittava yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) menojen maksamisesta ja tarkastamisesta, ja komission tehtävänä on varmistaa varojen asianmukainen käyttö jäsenvaltioissa.

Tärkeimmät rahoitusoikaisut

Tämän tuoreimman päätöksen mukaisesti varoja peritään takaisin Tanskalta, Saksalta, Kreikalta, Espanjalta, Italialta, Kyprokselta, Maltalta, Alankomailta, Itävallalta, Puolalta, Portugalilta, Suomelta, Ruotsilta ja Yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Suurimmat yksittäiset oikaisut ovat:

  • Ruotsilta perittävät 76,6 miljoonaa euroa puutteista, joita on havaittu viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä ja paikkatietojärjestelmässä (LPIS-GIS), hallinnollisissa tarkastuksissa ja pinta-alatukiin liittyviä menoja, pinta-alaperusteiset maaseudun kehittämistoimenpiteet mukaan luettuina, koskevissa seuraamuksissa;

  • Italialta perittävät 70,9 miljoonaa euroa maitoalan myöhästyneistä tarkastuksista;

  • Tanskalta perittävät 22,3 miljoonaa euroa LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja seuraamusten laskemisessa havaituista puutteista.

Ala- ja jäsenvaltiokohtaisesti eritellyt yksittäiset korjaukset on esitetty liitteissä (liitteet I ja II).

Taustaa

Jäsenvaltiot vastaavat useimpien YMP-maksujen hallinnoinnista pääasiassa maksajavirastojensa kautta. Ne huolehtivat myös valvonnasta, kuten esimerkiksi viljelijöiden esittämien suoria tukia koskevien hakemusten todentamisesta. Komissio tekee vuosittain yli 100 tarkastusta varmistuakseen, että jäsenvaltioiden valvonta ja reaktiot puutteisiin ovat riittäviä, ja sillä on toimivalta periä takaisin varoja jälkikäteen, mikäli tarkastuksissa todetaan, että jäsenvaltiot eivät ole ryhtyneet riittäviin toimiin varmistaakseen EU:n varojen asianmukaisen käytön.

Lisätietoja

Yksityiskohtaisempia tietoja tilintarkastus- ja tilinpäätösmenettelyn toiminnasta: MEMO/06/178 sekä tietosivu "Managing the agriculture budget wisely", joka on saatavissa internetosoitteessa: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Liite I: Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös 35: Jäsenvaltiokohtaiset oikaisut

Oikaisun soveltamisala ja peruste

Määrä (milj. euroa)

Itävalta

Muut oikaisut – varainhoitovuoden 2006 rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittymisen perusteella ehdotettu oikaisu

1,304

Kypros

 

Pinta-alatuet – puutteellisen LPIS-järjestelmän ja varainhoitovuosina 2006–2008 pinta-alatukia, pinta-alaperusteiset maaseudun kehittämistoimenpiteet mukaan luettuina, koskevissa paikalla tehtävissä tarkastuksissa havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

9,086

Pinta-alatuet – LPIS-GIS-järjestelmässä varainhoitovuonna 2009 havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

1,659

Tanska

 

Pinta-alatuet – varainhoitovuosina 2006 ja 2007 LPIS-GIS-järjestelmässä ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

20,296

Pinta-alatuet – viljelijästatuksen tarkastuksissa varainhoitovuosina 2006–2010 havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

1,545

Maksujen viivästyminen – varainhoitovuotta 2008 koskeva maksuaikojen noudattamatta jättämisen ja rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylittymisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,331

Suomi

 

Pinta-alatuet – varainhoitovuosina 2007–2009 LPIS-GIS-järjestelmässä havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,462

Pinta-alatuet – varainhoitovuosina 2007–2010 kasvimaita koskevien tukioikeuksien aktivoinnissa havaittujen puutteiden sekä sokerijuurikkaan tuotannon viitemääriin liittyvien aiheettomasti maksettujen määrien perimättä jättämisen ja ylisuurten tukien perusteella ehdotettu oikaisu

0,529

Saksa

 

Hedelmät ja vihannekset – varainhoitovuonna 2008 kolmen tuottajaorganisaation tukikelvottomien menojen perusteella ehdotettu oikaisu, joka johtuu tuottajaorganisaatioiden hyväksymisjärjestelmässä todetuista puutteista

0,847

Muut oikaisut – maataloustukirahaston hallinto- ja valvontajärjestelmään kuuluvassa populaatiossa varainhoitovuonna 2008 todetun olennaisen virheen perusteella ehdotettu oikaisu

0,949

Muut oikaisut – maataloustukirahaston muussa kuin hallinto- ja valvontajärjestelmään kuuluvassa populaatiossa varainhoitovuonna 2008 todetun olennaisen virheen perusteella ehdotettu oikaisu

0,697

Kreikka

 

Viini – olennaisessa valvonnassa sekä viinitilarekisterin laatimisessa ja käytössä varainhoitovuosina 2004–2005 todettujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

2,918

Pinta-alatuki – tukioikeuksien laskemisessa varainhoitovuonna 2007 todettujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

6,827

Italia

 

Maitotuotteet – varainhoitovuosina 2005–2007 todettujen myöhästyneiden tarkastusten perusteella ehdotettu oikaisu

70,912

Pinta-alatuki – LPIS-järjestelmässä ja pinta-alatukimenojen, pinta-alaperusteiset maaseudun kehittämistoimenpiteet mukaan luettuina, seuraamusten laskemisessa varainhoitovuonna 2008 havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

7,607

Muut oikaisut – varainhoitovuodelle 2005 ilmoitetun mutta kyseisenä varainhoitovuonna maksamatta jääneen määrän perusteella ehdotettu oikaisu

0,067

Malta

Pinta-alatuki – LPIS-järjestelmässä ja pinta-alatukimenoissa, pinta-alaperusteiset maaseudun kehittämistoimenpiteet mukaan luettuina, varainhoitovuonna 2007 havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,222

Muut oikaisut – varainhoitovuonna 2007 havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja saatavien perusteella ehdotettu oikaisu

0,039

Alankomaat

Pinta-alatuki – varainhoitovuosina 2007–2010 tukioikeuksien laskemisessa havaittujen puutteiden ja kansallisen enimmäismäärän ylittymisen perusteella ehdotettu rahoitusoikaisu

2,243

Puola

Maaseudun kehittäminen – varainhoitovuosina 2005–2007 havaitun alle 20 hehtaarin metsityshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin puuttumisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,201

Muut oikaisut – todennäköisimmän virheen perusteella ehdotettu oikaisu

0,454

Portugali

 

Hedelmät ja vihannekset – varainhoitovuosina 2007 ja 2008 tomaattien jalostustuotoksen tarkastamisessa havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,678

Maaseudun kehittäminen – varainhoitovuosina 2006–2007 maatalouden ympäristötoimenpiteiden ja lfa-toimenpiteiden paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalalla havaittujen puutteiden sekä seuraamusjärjestelmän viivästyneen soveltamisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,656

Muut oikaisut – varainhoitovuonna 2007 maataloustukirahaston ja maaseuturahaston populaatiossa havaittujen varainhoitoa koskevien virheiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,401

Espanja

Muut oikaisut – tileihin ja saamisiin liittyvien tiedossa olleiden olennaisten virheiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,571

Ruotsi

Pinta-alatuki – varainhoitovuosina 2006–2008 LPIS-GIS-järjestelmässä, hallinnollisissa tarkastuksissa ja seuraamuksissa havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu (koskee myös pinta-alaperusteisia maaseudun kehittämistoimenpiteitä)

76,616

Yhdistynyt kuningaskunta

Pinta-alatuki – varainhoitovuosina 2006–2008 valvonnassa havaittujen puutteiden, tukioikeuksien epäasianmukaisen jakamisen ja alueellisten enimmäismäärien ylittymisen perusteella ehdotettu oikaisu

5,970

YHTEENSÄ

214,085

Liite II: Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös 35: Alakohtaiset oikaisut

(milj. euroa)

Hedelmät ja vihannekset

1,524

 

 

Maitotuotteet

70,912

Viini

2,918

Pinta-alatuki

125,804

Maaseudun kehittäminen

9,486

Myöhästyneet maksut

0,331

Muut oikaisut

3,109

YHTEENSÄ

214,085

 

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar