Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU:s utvecklingspolitik: Stöd till färre sektorer och fokus på mest behövande länder för ökad effekt

Bryssel den 13 oktober 2011 – EU kommer att omprioritera biståndet till utvecklingsländerna för att uppnå största möjliga effekt i kampen mot fattigdomen. I dag lade Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor, fram förslag på en ”agenda för förändring” av EU:s utvecklingspolitik och en ny strategi för EU:s budgetstöd. I dessa meddelanden föreslås ett mer strategiskt arbetssätt för unionens kamp mot fattigdom, bland annat mer riktade stödinsatser.

I framtiden ska EU:s anslag koncentreras till de sektorer som är avgörande för en långsiktig tillväxt som gynnar alla, och inriktas på de länder där behovet av hjälp utifrån är störst och där biståndet kan åstadkomma en förändring.

"EU är redan i dag den största biståndsgivaren i världen och svarar för över hälften av det totala biståndet. Jag vill försäkra mig om att biståndet också är effektivast i världen. Vi måste hålla jämn takt med de förändrande förhållandena i världen och anpassa vårt sätt att bekämpa fattigdom. Därför föreslår jag i dag en omprioritering av biståndet för att ge utvecklingsländerna en hållbar tillväxt som gynnar alla. Jag vill försäkra mig om att varenda euro går till de mest behövande. Att bekämpa fattigdom utomlands är EU:s ”försäkring” för ökad stabilitet och välfärd i världen, sade EU-kommissionär Piebalgs. "

God samhällsstyrning, hållbart jordbruk, livsmedelstrygghet och ren energi

EU-stödet bör främst inriktas på de områden som lägger grunden för en hållbar tillväxt som gynnar alla, bl.a. följande:

  • - God samhällsstyrning, bland annat respekt för mänskliga rättigheter och demokrati, jämlikhet mellan män och kvinnor, det civila samhällets roll och kampen mot fattigdom.

  • - Social trygghet, vård och hälsa samt utbildning.

  • - Stöd till ett gynnsamt företagsklimat och djupare regional integration.

  • - Hållbart jordbruk och ren energi, som hjälper till att skydda mot externa chocker och vända utmaningarna till fördelar, så att livsmedelsförsörjnings- och klimatförändringsproblemen blir tillväxtmöjligheter.

För att skapa mer resurser kommer EU att utforska nyskapande sätt att finansiera utvecklingsinsatser, t.ex. blandade bidrag och lån.

Kommissionen kommer även att uppmuntra EU och dess medlemsländer att tillsammans utarbeta strategier och program (s.k. ”gemensam programplanering”) och en bättre arbetsfördelning för att öka effektiviteten i biståndet.

Ny avtalsgrundad strategi för EU:s budgetstöd

En betydande andel av EU:s bistånd utgörs av budgetstöd, som utgörs av finansiella överföringar till utvecklingsländernas budgetar, tillsammans med policydialog, resultatbedömning och kapacitetsuppbyggnad. Kommissionen föreslår en EU-strategi som går ut på att stärka de avtalsmässiga partnerskapen med utvecklingsländerna för att effektivisera budgetstödet så att det leder till bättre resultat på utvecklingsområdet.

  • - Det kommer att införas ”kontrakt för goda styrelseformer och utveckling”. Inom ramen för dessa kommer allmänt budgetstöd att ges åt de partnerländer som kan uppvisa engagemang för de grundläggande värderingarna. EU kommer att lägga större tonvikt vid mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen genom att inrikta sig på en dialog med partnerländerna, stimulera till reformer och uppmana länderna att engagera sig för de grundläggande värderingarna.

  • - Konkreta resultat inom olika sektorer kommer att främjas via "sektorsreformkontrakt". Det sektorsrelaterade budgetstödet utgör ett användbart verktyg även i de fall då förutsättningarna för att ingå kontrakt för goda styrelseformer och utveckling inte är uppfyllda.

  • - Via ”statsbyggnadskontrakt” kommer budgetstöd att beviljas bräckliga länder i varje enskilt fall, för att garantera väsentliga statliga funktioner och ge stöd i övergångsfasen.

Budgetstödet bör bidra till kampen mot korruption och bedrägeri, och hjälpa länderna att bygga upp egna finansiella resurser så att de på lång sikt minskar sitt biståndsberoende.

Bakgrund och kommande åtgärder

I oktober 2010 inledde kommissionen ett samråd om framtidens utvecklingspolitik och instrumentet för budgetstöd. De förslag som läggs fram i dag grundar sig på en analys av de ståndpunkter som avgavs av partner, regeringar, icke-statliga organisationer och den privata sektorn i hela världen.

Förslagen läggs fram i form av två meddelanden:

  • Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare: en agenda för förändring.

  • EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden.

Huvudprinciperna i agendan för förändring, som består av tolv punkter, kommer successivt att avspeglas under den nuvarande programperioden, och därefter i kommande programperioder. Våren 2012 kommer kommissionen att be EU-ländernas utrikesministrar att ställa sig bakom den nya EU-strategin för budgetstöd.

EU som givare

Europeiska unionen som helhet (medlemsländerna plus EuropeAid och fonder som förvaltas av kommissionen) är den största givaren av officiellt utvecklingsbistånd i världen. Under 2010 uppgick unionens stöd till 53,8 miljarder euro (över hälften av det totala biståndet i världen). Europeiska kommissionen förvaltar stödmedel motsvarande 11 miljarder euro om året, vilket gör den till näst största givare i världen.

Mer information

MEMO/11/696

De fullständiga texterna till meddelandena:

1. EU:s utvecklingspolitik: en agenda för förändring

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. EU:s budgetstöd i framtiden

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videomeddelande:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Samråd om den framtida utvecklingspolitiken:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Samråd om instrumentet för budgetstöd:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

EuropeAids webbplats:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sv.htm

Webbplatsen för EU-kommissionären för utvecklingsfrågor, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktpersoner:

Catherine Ray +32 22969921

Wojtek Talko +32 22978551


Side Bar