Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Razvojna politika EU: Komisija krepi učinek pomoči z usmeritvijo na manj področij in na države, ki pomoč najbolj potrebujejo

Bruselj, 13. oktobra 2011 – EU bo na novo opredelila svoje dodeljevanje pomoči državam v razvoju, da bi zagotovila največji možni učinek na zmanjšanje revščine. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je danes predstavil „agendo za spremembe“ razvojne politike EU in novo politiko na področju proračunske podpore EU. V obeh sporočilih je opisan bolj strateški pristop EU k zmanjševanju revščine, ki vključuje tudi bolj usmerjeno dodeljevanje finančnih sredstev.

Poraba sredstev EU bi morala biti v prihodnje usmerjena na področja, ki so bistvenega pomena za dolgoročno in vključujočo rast, ter na države, ki zunanjo podporo najbolj potrebujejo in v katerih je učinek pomoči lahko največji.

„EU daje več kot 50 % globalne pomoči in je že največja donatorica na svetu. Želim zagotoviti, da ostane tudi najučinkovitejša,“ je dejal evropski komisar Piebalgs. Dodal je še: „Slediti moramo spreminjajočim se okoliščinam v svetu in ustrezno prilagajati naš boj proti revščini. V današnjih sporočilih zato predlagam, da z novo usmeritvijo naše pomoči državam pomagamo pri doseganju trajnostne in vključujoče rasti. Zagotoviti želim, da vsak evro pride do tistih, ki ga najbolj potrebujejo. Boj proti revščini po svetu je ‚zavarovalna polica‛ EU za stabilnejši svet z več blaginje.“

Dobro upravljanje, kmetijstvo in varna preskrba s hrano ter čista energija

EU bi morala pomoč osredotočiti na področja, ki predstavljajo temelje za trajnostno in vključujočo rast. Med njimi so:

  • dobro upravljanje, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in demokracijo; enakost spolov, vloga civilne družbe in boj proti korupciji;

  • socialna zaščita, zdravstvo in izobraževanje;

  • podpora ugodnemu poslovnemu okolju in tesnejšemu regionalnemu povezovanju;

  • trajnostno kmetijstvo in čista energija, s katerima se je mogoče zavarovati pred zunanjimi šoki ter izzive na področju varnosti preskrbe s hrano in podnebnih sprememb spremeniti v priložnosti za rast.

Da bi bilo na voljo več sredstev, bo EU proučila inovativne načine financiranja razvoja, kot je kombinacija nepovratnih sredstev in posojil.

Komisija bo EU in države članice tudi spodbujala, da skupaj pripravljajo strategije in programe (t. i. skupno programiranje) in si za doseganje večje učinkovitosti pomoči bolje razdelijo delo med seboj.

Nov pogodbeni pristop k proračunski podpori EU

Pomemben del pomoči EU se izvaja v obliki proračunske podpore: gre za finančna nakazila v nacionalne proračune držav v razvoju v povezavi z dialogom o politiki, oceno uspešnosti in gradnjo zmogljivosti. Komisija predlaga pristop EU, ki bi zagotovil večjo uspešnost in učinkovitost proračunske podpore pri doseganju rezultatov na področju razvoja, in sicer s krepitvijo pogodbenih partnerstev z državami v razvoju.

  • Kadar bo partnerska država lahko izkazala svojo zavezanost temeljnim vrednotam, se bo za zagotavljanje splošne proračunske podpore pripravila „pogodba o dobrem upravljanju in razvoju“. EU bo več poudarka namenila človekovim pravicam, demokraciji in pravni državi, pri čemer bodo v središču dialog s partnerskimi državami, oblikovanje pobud za reforme in poziv državam k zavezanosti temeljnim vrednotam.

  • Zagotavljanje sektorskih storitev se bo spodbujalo s „pogodbami o sektorskih reformah“. Sektorska proračunska podpora ostaja koristno orodje, kadar ni mogoča uporaba pogodbe o dobrem upravljanju in razvoju.

  • Proračunska podpora se bo uporabljala v nestabilnih državah, da bi zagotovili delovanje osnovnih funkcij države in podprli tranzicijo prek „pogodb o oblikovanju države“. Pri tem se bo odločalo za vsako državo posebej.

Proračunska podpora bi morala prispevati k boju proti korupciji in goljufijam ter državam pomagati pri krepitvi lastnih finančnih virov, da bi dolgoročno zmanjšale svojo odvisnost od tovrstne pomoči.

Ozadje in naslednji koraki

Jeseni 2010 je Evropska komisija začela posvetovanje o prihodnosti razvojne politike in o instrumentu proračunske podpore. Današnji predlogi temeljijo na analizi povratnih informacij, ki jih je Komisija prejela od globalnih partnerjev, vlad, nevladnih organizacij in zasebnega sektorja.

Predlogi so predstavljeni v dveh sporočilih:

  • Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe;

  • Prihodnji pristop k proračunski podpori EU za tretje države.

Glavna načela dvanajstih točk agende za spremembe se bodo postopoma odražala v preostanku tekočih programskih ciklov in nato v prihodnjem načrtovanju programov EU. Spomladi 2012 bo Komisija zunanje ministre EU pozvala k odobritvi novega pristopa EU k proračunski podpori.

EU kot donatorica

Evropska unija kot celota (države članice in EuropeAid, sredstva, ki jih upravlja Komisija) je največja svetovna donatorica uradne razvojne pomoči. Leta 2010 je pomoč EU znašala 53,8 milijarde EUR, kar je več kot 50 % svetovne pomoči. Evropska komisija je odgovorna za upravljanje 11 milijard EUR pomoči letno, s čimer zaseda drugo mesto na svetu med donatorji.

Več informacij

MEMO/11/696

Celotni besedili sporočil:

1. Razvojna politika EU: agenda za spremembe

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. Prihodnost proračunske podpore EU

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Video sporočilo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Posvetovanje o prihodnosti razvojne politike:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Posvetovanje o instrumentu proračunske podpore:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

Spletišče generalnega direktorata EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontakta:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar