Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Rozvojová politika EÚ: Komisia sa usiluje zvýšiť prínos pomoci orientáciou na menej sektorov a na krajiny v najväčšej núdzi

Brusel 13. októbra 2011 – EÚ prehodnotí priority poskytovania pomoci rozvojovým krajinám s cieľom zabezpečiť maximálny prínos z hľadiska znižovania chudoby. Komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs dnes predložil „Program zmien“ rozvojovej politiky EÚ a novej politiky týkajúcej sa rozpočtovej podpory EÚ. Tieto oznámenia stanovujú strategickejší prístup EÚ k znižovaniu chudoby vrátane cielenejšieho prideľovania finančných prostriedkov.

Budúce výdavky EÚ by sa mali orientovať na sektory, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska dlhodobého a inkluzívneho rastu, a mali by byť zacielené na krajiny, ktoré najviac potrebujú vonkajšiu podporu a v ktorých môže pomoc priniesť markantný rozdiel.

„Svojím podielom vyše 50 % na celosvetovej pomoci je EÚ v súčasnosti už najväčším darcom na svete. Chcem zabezpečiť, aby zostávala aj najúčinnejším poskytovateľom pomoci“, vyhlásil komisár EÚ Piebalgs. Dodal: „Musíme držať krok s reálnym vývojom vo svete a prispôsobiť mu metódy, ktorými bojujeme proti chudobe. Práve preto dnes navrhujem, aby sme preorientovali naše priority v oblasti pomoci tak, aby sme príslušným krajinám umožnili nastúpiť cestu k udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Chcem zabezpečiť, aby sa každé euro dostalo k tým, ktorí to najviac potrebujú. Boj proti chudobe v iných krajinách je ,poistná politika‘ EÚ, ktorej cieľom je vytvorenie stabilnejšieho a prosperujúcejšieho sveta.

Dobrá správa vecí verejných, poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť a čisté energie

Pomoc EÚ by mala byť zameraná na oblasti, ktoré tvoria základ inkluzívneho a udržateľného rastu. Medzi ne patria:

– dobrá správa vecí verejných vrátane dodržiavania ľudských práv a demokracie; rodová rovnosť, úloha občianskej spoločnosti a boj proti korupcii,

  • sociálne zabezpečenie, zdravie a vzdelávanie,

  • podpora priaznivého podnikateľského prostredia a hlbšia regionálna integrácia,

  • udržateľné poľnohospodárstvo a čisté energie, pomoc zameraná na ochranu proti vonkajším šokom a na premenu výziev, ktorým čelíme v oblasti potravinovej bezpečnosti a zmeny klímy, na príležitosti pre rast.

S cieľom vytvoriť viac zdrojov EÚ preskúma inovatívne spôsoby financovania rozvoja, napríklad kombináciou grantov a úverov.

Komisia takisto vyzve EÚ a jej členské štáty k spolupráci pri vytváraní stratégií a programov (takzvané „spoločné programovanie“) s cieľom lepšie prerozdeliť prácu medzi nimi v záujme zvýšenia účinnosti pomoci.

Nový zmluvný prístup v oblasti rozpočtovej podpory EÚ

Významný podiel pomoci EÚ sa poskytuje vo forme rozpočtovej podpory: ide o finančné transfery určené pre štátne rozpočty rozvojových krajín, spojené s politickým dialógom, posudzovaním výkonnosti a budovaním kapacít. Komisia navrhuje špecifický prístup EÚ na zvýšenie účinnosti a efektívnosti pri plnení rozvojových cieľov posilňovaním zmluvných partnerstiev s rozvojovými krajinami.

  • „Zmluva zameraná na dobrú správu vecí verejných a rozvoj“ bude zavedená s cieľom poskytnúť všeobecnú rozpočtovú podporu v prípadoch, keď sa partnerská krajina zaviaže uplatňovať základné hodnoty. EÚ bude klásť zvýšený dôraz na ľudské práva, demokraciu a právny štát zameraním sa na dialóg s partnerskými krajinami, vytváraním reformných stimulov a požiadavkou, aby sa tieto krajiny zaviazali uplatňovať základné hodnoty.

  • Podpora plnenia cieľov v oblasti poskytovania služieb v jednotlivých sektoroch sa bude realizovať prostredníctvom „zmlúv zameraných na sektorové reformy“. Sektorová rozpočtová podpora zostane aj naďalej užitočným nástrojom, aj keď nebudú podmienky na použitie zmluvy zameranej na dobrú správu vecí verejných a rozvoj.

  • Rozpočtová podpora sa bude využívať v nestabilných krajinách od prípadu k prípadu na zabezpečenie základných funkcií štátu a na podporu prechodu prostredníctvom „zmlúv zameraných na budovanie štátu“.

Rozpočtová podpora by mala prispievať k boju proti korupcii a podvodom a pomáhať krajinám vytvárať si vlastné finančné zdroje a znížiť tak svoju závislosť v dlhodobom horizonte.

Súvislosti a najbližšie kroky

Na jeseň 2010 Európska komisia iniciovala konzultácie o budúcnosti rozvojovej politiky a o nástroji rozpočtovej podpory. Dnešné návrhy sa opierajú o analýzu reakcií globálnych partnerov, vlád, MVO a súkromného sektora.

Návrhy sa predkladajú vo forme dvoch oznámení:

  • Posilnenie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmeny

  • Perspektívny prístup k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny

Základné zásady 12-bodového programu zmien sa postupne premietnu do zvyšku súčasných programovacích cyklov a potom aj do programovacieho procesu EÚ v budúcnosti. Na jar 2012 Komisia požiada ministrov zahraničných vecí o schválenie nového prístupu k rozpočtovej podpore EÚ.

EÚ ako darca

Európska únia ako celok (členské štáty plus EuropeAid, fondy riadené Komisiou) je najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci v celosvetovom meradle. V roku 2010 poskytla 53,8 mld. EUR (viac než 50 % celosvetovej pomoci). Európska komisia zodpovedá za správu pomoci v ročnej výške 11 miliárd EUR; v celosvetovom meradle je tak na druhom mieste v poskytovaní pomoci.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/696

Úplný text oznámení:

1. Rozvojová politika EÚ: program zmien

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. Budúcnosť rozpočtovej podpory EÚ

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videozáznamy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Konzultácia o budúcnosti rozvojovej politiky

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Konzultácia o nástroji rozpočtovej podpory:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

Webová stránka EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktné osoby:

Catherine Ray (+32 2 296 9921)

Wojtek Talko (+32 2 297 8551)


Side Bar