Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Polityka rozwoju UE: Komisja zwiększy wpływu pomocy, koncentrując się na mniejszej liczbie sektorów i na państwach najbardziej potrzebujących

Bruksela, 13 października 2011 r. – UE ponownie ustali priorytety w dziedzinie pomocy dla państw rozwijających się, tak aby zapewnić jak największy wpływ w zakresie walki z ubóstwem. Dzisiaj unijny komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, przedstawił „Program działań na rzecz zmian” w sprawie unijnej polityki rozwoju oraz nową politykę dotyczącą unijnego wsparcia budżetowego. W tych komunikatach nakreślone zostało bardziej strategiczne podejście UE do walki z ubóstwem, między innymi poprzez lepiej ukierunkowany przydział środków.

Wydatki Unii w przyszłości powinny koncentrować się na sektorach, które odgrywają kluczową rolę dla długoterminowego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, na państwach, które najbardziej potrzebują wsparcia zewnętrznego i gdzie pomoc może zmienić aktualny stan rzeczy.

„Unia już jest największym darczyńcą na świecie, świadcząc ponad 50% pomocy w skali świata. Chciałbym mieć pewność, że pozostanie również najbardziej skutecznym darczyńcą”, oświadczył unijny komisarz Andris Piebalgs. Komisarz dodał: „Musimy dotrzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości na świecie i dostosować metody walki z ubóstwem. Dlatego dzisiaj proponuję, abyśmy zrewidowali nasze priorytety w zakresie pomocy i pomogli państwom wkroczyć na ścieżkę trwałego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Chcę mieć pewność, że każde euro dociera do najbardziej potrzebujących. Walka z ubóstwem za granicą to ‹‹polisa ubezpieczeniowa›› Unii, gwarantująca bardziej stabilny i zamożniejszy świat”.

Dobre rządzenie, rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe oraz czysta energia

Pomoc unijna powinna przede wszystkim wspierać dziedziny, które tworzą fundamenty trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu:

  • dobre rządzenie, w tym poszanowanie praw człowieka i demokracji; równość płci, rola społeczeństwa obywatelskiego i walka z korupcją,

  • ochrona socjalna, zdrowie i edukacja,

  • zapewnienie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i pogłębionej integracji regionalnej,

  • zrównoważone rolnictwo i czysta energia, pomagające zapewnić środki zabezpieczające przed wstrząsami z zewnątrz i dostrzec możliwości wzrostu w wyzwaniach w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego i zmiany klimatu.

By pozyskać więcej zasobów, UE będzie badać innowacyjne sposoby finansowania rozwoju, takie jak połączenie dotacji i pożyczek.

Komisja będzie także zachęcać UE oraz państwa członkowskie do tego, by wspólnie opracowały strategie i programy (tzw. „wspólne programowanie”) oraz lepiej podzieliły zadania między sobą w celu zwiększenia skuteczności pomocy.

Nowe podejście umowne do wsparcia budżetowego UE

Unia świadczy znaczną część pomocy w formie wsparcia budżetowego: przenoszeniu środków finansowych do budżetów rządowych w państwach rozwijających się towarzyszy dialog polityczny, ocena wyników oraz rozwijanie zdolności. Komisja proponuje unijne podejście polegające na zwiększeniu skuteczności i efektywności wsparcia budżetowego w osiąganiu wyników w dziedzinie rozwoju poprzez wzmocnienie umownych partnerstw z państwami rozwijającymi się.

  • Zostanie ustanowiona umowa dotycząca dobrego rządzenia oraz rozwoju, zapewniająca ogólne wsparcie budżetowe, gdzie państwo partnerskie może wykazać swoje poparcie dla podstawowych wartości. Unia położy większy nacisk na prawa człowieka, demokrację oraz rządy prawa, koncentrując się na dialogu z państwami partnerskimi, zachęcając do reform oraz wzywając je, by zobowiązały się przestrzegać fundamentalnych wartości.

  • Świadczenie usług sektorowych będzie promowane za pomocą „umów dotyczących reform sektorowych”. Sektorowe wsparcie budżetowe pozostaje przydatnym narzędziem, nawet jeśli nie ma warunków pozwalających na stosowanie umowy w sprawie dobrego rządzenia i rozwoju.

  • Wsparcie budżetowe będzie stosowane w krajach niestabilnych i rozpatrywane indywidualnie, tak aby zapewnić istotne funkcje państwowe oraz wesprzeć okres transformacji przez umowy dotyczące budowy państwowości.

Wsparcie budżetowe powinno przyczynić się do walki z korupcją i nadużyciami oraz wesprzeć państwa w budowaniu własnych zasobów finansowych, zmniejszania stopnia zależności od pomocy w perspektywie długoterminowej.

Podstawowe informacje i dalsze kroki

Jesienią 2010 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat przyszłości polityki rozwoju oraz instrumentu wsparcia budżetowego. Dzisiejsze propozycje opierają się na analizie informacji zwrotnych uzyskanych od partnerów na arenie międzynarodowej, rządów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów z sektora prywatnego.

Propozycje te zostały przedstawione w dwóch komunikatach:

  • Zwiększenie wpływu polityki rozwoju UE: Program działań na rzecz zmian

  • Przyszłe podejście do unijnego wsparcia budżetowego dla państw trzecich

Główne zasady „Programu działań na rzecz” zmian obejmującego 12 punktów znajdą stopniowo odzwierciedlenie w pozostałym okresie cykli bieżącego programowania, a następnie w przyszłym unijnym programowaniu. Wiosną 2012 r. Komisja zwróci się do ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich z prośbą o zatwierdzenie nowego podejścia do unijnego wsparcia budżetowego.

UE jako darczyńca

Unia Europejska jako całość (państwa członkowskie, EuropeAid, fundusze zarządzane przez Komisję) jest największym darczyńcą oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju na świecie. W 2010 r. UE udzieliła pomocy o wartości 53,8 mld EUR (co stanowi ponad 50% pomocy w skali świata). Komisja Europejska odpowiada za zarządzanie pomocą w wysokości 11 mld EUR w skali roku, co plasuje ją na drugim miejscu na liście największych darczyńców na świecie.

Szczegółowe informacje

MEMO/11/696

Pełny tekst komunikatów:

1. Polityka rozwoju UE: Program działań na rzecz zmian

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. Przyszłość unijnego wsparcia budżetowego

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Przekaz w formie nagrania wideo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Konsultacje na temat przyszłości polityki rozwoju:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Konsultacje na temat instrumentu wsparcia budżetowego:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

Strona internetowa EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strona internetowa unijnego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontakt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar