Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

EU-ontwikkelingsbeleid: Commissie versterkt impact hulp en concentreert zich op minder sectoren in meest hulpbehoevende landen

Brussel, 13 oktober 2011 — Om armoede optimaal te bestrijden, wijzigt de EU haar prioriteiten voor de hulpverlening aan ontwikkelingslanden. EU-commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs presenteert vandaag een “Agenda voor verandering” voor het ontwikkelingsbeleid van de EU en een nieuw beleid voor begrotingssteun. In twee mededelingen wordt een strategischer aanpak voor armoedebestrijding beschreven, die mede inhoudt dat financiële middelen op meer gerichte wijze worden toegewezen.

De ontwikkelingshulp van de EU moet zich concentreren op sectoren die belangrijk zijn voor langetermijngroei en inclusiviteit en zich vooral richten op landen die externe steun het hardst nodig hebben en waar die hulp ook echt een verschil kan maken.

“De EU verleent ruim 50% van de ontwikkelingshulp wereldwijd en is daarmee al ’s werelds grootste donor. Ik wil ervoor zorgen dat de EU ook de doeltreffendste donor blijft.” aldus EU-commissaris Piebalgs. “We mogen ons niet door de veranderende realiteit in de wereld laten inhalen en we moeten onze methoden voor bestrijding van de armoede dus aanpassen. Ik stel daarom voor dat wij onze hulpprioriteiten er sterker op richten om landen weer op het pad van duurzame en inclusieve groei te krijgen. Ik wil er zeker van zijn dat elke euro terecht komt bij de mensen die er het meest behoefte aan hebben. Bestrijding van armoede in het buitenland is de ‘verzekeringspolis’ van de EU voor meer stabiliteit en welvaart in de wereld.”

Goed bestuur, landbouw en voedselzekerheid, schone energie

De hulp van de EU moet sterker worden gericht op sectoren die een fundament bieden voor inclusieve en duurzame groei, namelijk:

  • goed bestuur, met eerbiediging van mensenrechten en democratie, gelijkheid van vrouwen en mannen, een belangrijke rol voor het maatschappelijk middenveld, bestrijding van corruptie;

  • sociale bescherming, gezondheid en onderwijs;

  • ondersteuning van een gunstig ondernemingsklimaat en diepgaandere regionale integratie;

  • duurzame landbouw en schone energie, betere bestendigheid tegen externe schokken, problemen met betrekking tot voedselzekerheid en klimaatverandering omzetten in groeimogelijkheden.

Om meer middelen te genereren, wil de EU innovatieve financieringsmethoden inzetten, bijvoorbeeld een mix van subsidies en leningen.

De Commissie wil er tevens voor zorgen dat de EU en de lidstaten samen strategieën en programma’s opzetten (“gezamenlijke programmering”) en het werk beter verdelen om de effectiviteit van de hulp te vergroten.

Een nieuwe contractuele benadering van begrotingssteun

Een aanzienlijk deel van de hulp van de EU wordt verleend in de vorm van begrotingssteun: er wordt geld overgemaakt naar de overheidsbegroting van ontwikkelingslanden, gekoppeld aan een beleidsdialoog, prestatiebeoordeling en capaciteitsopbouw. De Commissie wil een nieuwe EU-aanpak voor effectievere en efficiëntere begrotingssteun, die resultaten oplevert door de contractuele betrekkingen met de ontwikkelingslanden te versterken.

  • Er wordt een “contract voor goed bestuur en ontwikkeling” opgesteld voor de verlening van algemene begrotingssteun, als de partner kan aantonen dat hij de fundamentele waarden respecteert. De EU gaat een sterkere nadruk leggen op de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Met dit doel voert zij een dialoog met de partnerlanden. Zij creëert stimulansen om hervormingen door te voeren en eist van de partnerlanden dat zij zich aan fundamentele waarden houden.

  • Het bevorderen van de sectorale dienstverlening gebeurt door middel van “contracten voor sectorale hervormingen”. Sectorale begrotingssteun is een nuttig instrument, ook als geen contract voor goed bestuur en ontwikkeling kan worden gesloten omdat niet is voldaan aan de voorwaarden daarvoor.

  • Begrotingssteun wordt in kwetsbare landen per geval bekeken, en verleend om essentiële overheidstaken mogelijk te maken en het overgangsproces te ondersteunen. Daarvoor worden “contracten voor staatsopbouw” gesloten.

Begrotingssteun moet een bijdrage leveren tot de bestrijding van corruptie en fraude en landen helpen om hun eigen financiële middelen te genereren. Het is de bedoeling dat zij op den duur minder afhankelijk worden van hulp.

Achtergrond en volgende stappen

In het najaar van 2010 heeft de Europese Commissie een raadpleging georganiseerd over de toekomst van het ontwikkelingsbeleid en over het instrument voor begrotingssteun. Bij het opstellen van de voorstellen van vandaag is gebruik gemaakt van de input die partners, regeringen, ngo’s en de particuliere sector overal ter wereld hebben geleverd.

De voorstellen zijn opgenomen in twee mededelingen:

  • Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering

  • De toekomstige strategie inzake EU-begrotingssteun aan derde landen

De belangrijkste principes van de agenda voor verandering, die twaalf punten telt, zullen geleidelijk tot uitdrukking komen in de rest van de huidige programmeringscycli en vervolgens in de toekomstige programmering van de EU. In het voorjaar van de 2012 zal de Commissie de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU verzoeken hun goedkeuring te verlenen aan de nieuwe EU-aanpak voor begrotingssteun.

De EU als donor

De Europese Unie is in haar geheel (d.w.z. de lidstaten plus EuropeAid, door de Commissie beheerde middelen) is wereldwijd de grootste donor van officiële ontwikkelingshulp. In 2010 verstrekte de EU 53,8 miljard euro, dat is meer dan de helft van de wereldwijde ontwikkelingshulp. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van 11 miljard euro aan hulp per jaar, waarmee zij op één na de grootste donor ter wereld is.

Voor meer informatie

MEMO/11/696

De volledige tekst van de mededelingen:

1. EU-ontwikkelingsbeleid: Een agenda voor verandering

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. De toekomst van de EU-begrotingssteun

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videoboodschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Raadpleging over de toekomst van het ontwikkelingsbeleid:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Raadpleging over het instrument voor begrotingssteun:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

Website van EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Contact:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar