Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES attīstības politika: Komisija palielinās palīdzības ietekmi, koncentrējoties uz dažām nozarēm un pievēršoties valstīm, kam palīdzība visvairāk nepieciešama

Briselē, 2011. gada 13. oktobrī. Lai nodrošinātu maksimālu ietekmi nabadzības samazināšanā, ES pārskatīs savas prioritātes, sniedzot palīdzību jaunattīstības valstīm. Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs iesniedza pārmaiņu programmu ES attīstības politikai un jaunu politiku ES budžeta atbalstam. Šajos paziņojumos izklāstīta stratēģiskāka ES pieeja nabadzības samazināšanai, tostarp daudz mērķtiecīgāk piešķirot finansējumu.

Turpmāki ES izdevumi būtu jākoncentrē uz nozarēm, kam ir galvenā nozīme ilgtermiņa un iekļaujošā izaugsmē, un uz valstīm, kurām visvairāk nepieciešams ārējs atbalsts un kurās palīdzība var ko mainīt.

“ES jau šobrīd ir lielākais līdzekļu devējs pasaulē, jo sniedz vairāk kā 50 % no vispasaules palīdzības. Es vēlos nodrošināt to, ka tā joprojām būs arī visefektīvākā palīdzība," teica ES komisārs Piebalgs. Viņš piebilda: “Mums jāseko faktiskajai situācijai un jāpielāgo līdzekļi, ar kādiem mēs vēršamies pret nabadzību. Tādēļ es šodien ierosinu pārskatīt mūsu palīdzības prioritātes, lai palīdzētu nonākt valstīm uz ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes ceļa. Es vēlos nodrošināt to, ka katrs eiro nonāk pie tiem, kam tas vajadzīgs visvairāk. Cīņa pret nabadzību ārvalstīs ir ES “apdrošināšanas polise” stabilākai un pārtikušai pasaulei."

Laba pārvaldība, lauksaimniecība un pārtikas drošība un tīra enerģija

ES palīdzību vajadzētu vērst uz nozarēm, kas veido pamatu iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei. Šādas nozares ietver:

  • labu pārvaldību, tostarp cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanu; dzimumu līdztiesību, pilsoniskās sabiedrības lomu un cīņu pret korupciju,

  • sociālo aizsardzību, veselību un izglītību,

  • atbalstu labvēlīgai uzņēmējdarbības videi un padziļinātai reģionālai integrācijai,

  • ilgtspējīgu lauksaimniecību un tīru enerģiju, palīdzot nodrošināt garantijas pret ārējiem satricinājumiem un pārvērst problēmu risināšanu pārtikas drošības un klimata pārmaiņu jomā par izaugsmes iespējām.

Lai palielinātu līdzekļu apjomu, ES izpētīs inovatīvus risinājumus attīstības finansēšanai, piemēram, piešķīrumu un aizdevumu apvienošanu.

Tāpat Komisija mudinās ES un tās dalībvalstis kopīgi sagatavot stratēģijas un programmas (tā sauktā “kopīgā plānošana”) un nodrošināt labāku darbu sadali to starpā, lai palielinātu palīdzības efektivitāti.

Jauna līgumiska pieeja ES budžeta atbalstam

ES palīdzības būtisku daļu sniedz kā budžeta atbalstu: finanšu pārskaitījumi jaunattīstības valstu valdību budžetos, apvienojot tos ar politikas dialogu, darbības novērtējumu un spēju palielināšanu. Komisija ierosina tādu ES pieeju, kas padara budžeta atbalstu iedarbīgāku un efektīvāku attīstības rezultātu panākšanā, nostiprinot līgumiskās partnerības ar jaunattīstības valstīm.

  • Tiks izstrādāts “Labas pārvaldības un attīstības līgums”, kurā noteiks vispārējo budžeta atbalstu gadījumos, kad partnervalsts var uzskatāmi paradīt savu apņemšanos ievērot pamatvērtības. ES liks lielāku uzsvaru uz cilvēktiesībām, demokrātiju un likuma varu, pievēršoties dialogam ar partnervalstīm, radot stimulus reformām un mudinot valstis apņemties ievērot pamatvērtības.

  • Nozares pakalpojumu sniegšanas veicināšana tiks īstenota ar “Nozares reformu līgumiem”. Budžeta atbalsts nozarei joprojām ir noderīgs instruments pat tad, ja nepastāv tādi apstākļi, kas atļautu izmantot labas pārvaldības un attīstības līgumu.

  • Budžeta atbalstu izmantos nestabilās valstīs atkarībā no konkrētās situācijas, lai nodrošinātu valsts pastāvēšanai svarīgas funkcijas un atbalstītu pāreju, izmantojot “Valsts veidošanas līgumus”.

Budžeta atbalstam vajadzētu dot ieguldījumu cīņā pret korupciju un krāpšanu un palīdzēt valstīm veidot pašu finanšu resursus, lai ilgtermiņā samazinātu atkarību no palīdzības.

Pamatinformācija un turpmākie soļi

Eiropas Komisija 2010. gada rudenī sāka apspriešanos par attīstības politikas nākotni un budžeta atbalsta instrumentu. Šodienas priekšlikumā ir ņemta vērā no globālajiem partneriem, valdībām, NVP un privātā sektora saņemto atsauksmju analīze.

Priekšlikums ir sagatavots divu paziņojumu veidā:

  • ES attīstības politikas ietekmes palielināšana: pārmaiņu programma

  • Turpmākā pieeja ES budžeta atbalstam, ko sniedz trešajām valstīm

Galvenie principi pārmaiņu programmā, kas sastāv no 12 punktiem, tiks izvērsti atspoguļoti pašreizējo plānošanas ciklu atlikušajā daļā un pēc tam turpmākajā ES plānošanā. 2012. gada pavasarī Komisija lūgs ES ārlietu ministrus apstiprināt jauno pieeju ES budžeta atbalstam.

ES kā līdzekļu devējs

Eiropas Savienība kopumā (dalībvalstis un EuropeAid, Komisijas pārvaldītie fondi) ir lielākais līdzekļu devējs oficiālai attīstības palīdzībai visā pasaulē. 2010. gadā tā nodrošināja līdzekļus EUR 53,8 miljardu apmērā (vairāk kā 50 % no palīdzības visā pasaulē). Eiropas Komisija ir atbildīga par palīdzības pārvaldību, kas gadā sastāda EUR 11 miljardus, kas to ierindo otrajā vietā starp līdzekļu devējiem pasaulē.

Plašāka informācija

MEMO/11/696

Paziņojumu pilna teksta atrodams šādās vietnēs:

1. ES attīstības politika: pārmaiņu programma

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. ES budžeta atbalsta nākotne:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videoziņojums:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Apspriedes par turpmāko attīstības politikas:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Apspriedes par budžeta atbalsta instrumentu:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar