Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

ES vystymosi politika. Komisija siekia didinti pagalbos poveikį mažindama remiamų sektorių skaičių ir sutelkdama dėmesį į šalis, kurioms pagalbos reikia labiausiai

Briuselis, 2011 m. spalio 13 d. ES nustatys naujus pagalbos teikimo besivystančioms šalims prioritetus, kad būtų užtikrintas didžiausias poveikis skurdo mažinimui. Šiandien už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgs pristatė ES vystymosi politikos pokyčių darbotvarkę ir naują ES paramos biudžetui politiką. Šiuose komunikatuose nustatomas strategiškesnis ES požiūris į skurdo mažinimą, įskaitant tikslingsnį lėšų skirstymą.

Ateityje ES lėšos turėtų būti skiriamos sektoriams, kurie yra svarbiausi užtikrinant ilgalaikį ir integracinį augimą, ir tikslinėms šalims, kurioms išorės pagalbos reikia labiausiai ir kurioms pagalba duotų realios naudos.

„Teikdama daugiau kaip 50 proc. pasaulinės pagalbos, ES jau yra didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje. Sieksiu, kad ES būtų ir veiksmingiausia pagalbos teikėja, – sakė ES Komisijos narys Andris Piebalgs. – Turime atsižvelgti į kintančią padėtį pasaulyje ir atitinkamai pritaikyti kovos su skurdu priemones. Todėl šiandien siūlau perorientuoti pagalbos prioritetus, kad šalys turėtų galimybę siekti tvaraus ir integracinio augimo. Būtina užtikrinti, kad visa skiriama pagalba pasiektų tuos, kuriems ji reikalingiausia. Kova su skurdu už ES ribų – stabilesnio ir klestinčio pasaulio garantas.“

Geras valdymas, žemės ūkis, aprūpinimas maistu ir švari energija

ES pagalba turėtų būti sutelkta sektoriuose, kurie yra integracinio ir tvaraus augimo pagrindas. Šie sektoriai – tai:

  • geras valdymas, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir demokratiją; lyčių lygybė, pilietinės visuomenės vaidmuo ir kova su korupcija,

  • socialinė apsauga, sveikatos priežiūra ir švietimas,

  • palankesnė verslo aplinka ir glaudesnė regioninė integracija,

  • tvarus žemės ūkis ir švari energija, padedantys apsisaugoti nuo išorės sukrėtimų ir aprūpinimo maistu bei klimato kaitos uždavinius paversti augimo galimybėmis.

Ieškodama naujų išteklių šaltinių ES tirs galimybes taikyti naujoviškas vystymosi finansavimo priemones, pvz., dotacijų ir paskolų derinimą.

Komisija taip pat skatins ES ir valstybes nares bendrai rengti strategijas ir programas, t. y. užtikrinti bendrą programavimą, ir geriau dalytis darbu, kad pagalba būtų veiksmingesnė.

Naujas sutartinis požiūris į ES paramą biudžetui

Didelė ES pagalbos dalis teikiama kaip parama biudžetui: lėšos, pervedamos į besivystančių šalių vyriausybių biudžetus, yra susietos su dialogu politikos klausimais, rezultatų vertinimu ir gebėjimų stiprinimu. Kad parama biudžetui būtų veiksmingesnė ir efektyvesnė siekiant vystymosi rezultatų, Komisija siūlo laikytis bendro ES požiūrio ir stiprinti su besivystančiomis šalimis užmegztus sutartinės partnerystės ryšius.

  • Bus sudaromos „Gero valdymo ir vystymosi sutartys“, pagal kurias bendroji parama biudžetui bus teikiama, jeigu šalis partnerė gali įrodyti įsipareigojimą puoselėti pagrindines vertybes. . Palaikydama dialogą su šalimis partnerėmis, kurdama paskatas vykdyti reformas ir reikalaudama šalių įsipareigoti puoselėti pagrindines vertybes, ES daugiau dėmesio skirs žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinės valstybės principams.

  • Sektoriaus paslaugų teikimas bus skatinamas pagal „Sektoriaus reformų sutartis“. Sektorinė parama biudžetui yra gera priemonė net ir tada, kai nėra sąlygų taikyti „gero valdymo ir vystymosi sutartis“.

  • Parama biudžetui bus naudojama nestabiliose valstybėse vertinant kiekvieną atvejį atskirai, kad būtų užtikrintos gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos ir parama pereinamuoju laikotarpiu taikant „valstybės kūrimo sutartis“.

Parama biudžetui turėtų padėti kovoti su korupcija ir sukčiavimu, taip pat padėti šalims kurti nuosavus finansinius išteklius ir ilgainiui mažinti priklausomybę nuo pagalbos.

Pagrindiniai faktai ir tolesni veiksmai

2010 m. rudenį Europos Komisija pradėjo konsultacijas dėl vystymosi politikos ateities ir dėl paramos biudžetui priemonės. Šiandienos pasiūlymuose atsižvelgiama į pastabų, kurias pateikė pasauliniai partneriai, vyriausybės, NVO ir privatusis sektorius, analizę.

Pasiūlymai pateikiami dviejuose komunikatuose:

  • ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė

  • Požiūris į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje

Pagrindiniai principai, nustatyti 12 punktų pokyčių darbotvarkėje, bus laipsniškai įtraukti į dabartinius programavimo ciklus, o vėliau – į ES programavimą. 2012 m. pavasarį Komisija prašys ES užsienio reikalų ministrų patvirtini naująjį požiūrį į ES paramą biudžetui.

ES kaip pagalbos teikėja

Bendrai Europos Sąjunga (valstybės narės, Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid ir Komisijos administruojami fondai) yra didžiausia oficialios paramos vystymuisi teikėja pasaulyje. 2010 m. skirta 53,8 mlrd. EUR pagalbos (daugiau kaip 50 proc. pasaulinės pagalbos). Europos Komisija, atsakinga už 11 mlrd. EUR vertės pagalbos per metus administravimą, užima antrą vietą pasaulyje.

Daugiau informacijos

MEMO/11/696

Visas komunikatų tekstas:

1. ES vystymosi politika. Pokyčių darbotvarkė

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. ES paramos biudžetui ateitis

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Vaizdo pranešimas

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Konsultacijos dėl vystymosi politikos ateities

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Konsultacijos dėl paramos biudžetui priemonės

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

EuropeAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Asmenys ryšiams:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar