Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n kehitysapu: komissio haluaa lisätä avun vaikutusta ja keskittyä harvempiin aloihin ja apua eniten tarvitseviin maihin

Bryssel, 13. lokakuuta 2011 – EU muuttaa kehitysapunsa painotuksia varmistaakseen, että avulla on suurin mahdollinen vaikutus köyhyyden vähentämiseen. Kehitysyhteistyöstä vastaava EU:n komissaari Andris Piebalgs esitteli tänään EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan muutossuunnitelman ja budjettitukea koskevan uuden politiikan. Näissä tiedonannoissa esitetään strategisempi lähestymistapa köyhyyden vähentämiseen. Tähän lähestymistapaan sisältyy esimerkiksi rahoituksen parempi kohdentaminen.

EU:n tulevissa kehitysapumenoissa olisi keskityttävä aloihin, joilla on keskeinen asema pitkän aikavälin osallistavan kasvun kannalta, ja maihin, jotka eniten tarvitsevat ulkoista tukea ja joissa avulla voi olla todellista vaikutusta.

”EU antaa yli 50 prosenttia maailman kehitysavusta, joten se on maailman suurin avunantaja. Haluan varmistaa, että se säilyy myös tehokkaimpana avunantajana”, sanoi komissaari Piebalgs. Hän totesi, että EU:n on pysyttävä muutosten vauhdissa ja mukautettava menetelmiä, joilla köyhyyden vähentämiseen pyritään. ”Tämän vuoksi ehdotan nyt, että keskitämme tukitavoitteemme uudelleen, jotta saamme maat kestävän ja osallistavan kasvun radalle. Haluan varmistaa, että jokainen euro saavuttaa ne, jotka eniten tarvitsevat apua. Köyhyyden vähentäminen ulkomailla on eräänlainen EU:n vakuutus vakaamman ja vauraamman maailman luomiseksi”, hän jatkoi.

Hyvä hallinto, maatalous ja elintarviketurva sekä puhdas energia

EU:n apu olisi keskitettävä aloihin, jotka luovat perustan osallistavalle ja kestävälle kasvulle. Näitä ovat seuraavat:

  • hyvä hallinto, mukaan lukien ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratia; sukupuolten tasa-arvo, kansalaisyhteiskunnan rooli ja korruption torjunta

  • sosiaaliturva, terveys ja koulutus

  • yritysten suotuisan toimintaympäristön tukeminen ja syvempi alueellinen yhdentyminen

  • kestävä maatalous ja puhdas energia, joilla autetaan selviytymään häiriöistä ja muuttamaan elintarviketurvaan ja ilmastonmuutokseen kohdistuvat haasteet kasvumahdollisuuksiksi.

Resurssien lisäämiseksi EU tutkii innovatiivisia tapoja rahoittaa kehitystä, esimerkiksi yhdistelemällä avustuksia ja lainoja.

Komissio kehottaa myös EU:ta ja sen jäsenvaltioita laatimaan yhdessä strategioita ja ohjelmia (ns. yhteinen ohjelmasuunnittelu) ja tehostamaan niiden välistä työnjakoa avun tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Uusi sopimukseen perustuva EU:n budjettituki

Merkittävä osa EU:n kehitysavusta annetaan budjettitukena, johon kuuluvat varojen siirrot kehitysmaiden talousarvioihin, politiikkoja koskeva vuoropuhelu, saavutusten arviointi ja valmiuksien kehittäminen. Komissio ehdottaa EU:n lähestymistapaa, jonka avulla budjettituen tehokkuutta ja vaikutusta kehitystulosten saavuttamisessa parannetaan vahvistamalla sopimuksiin perustuvia kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa.

  • Laaditaan ”hyvää hallintoa ja kehitystä koskevia sopimuksia”, joiden perusteella annetaan yleistä budjettitukea, jos kumppanimaa osoittaa, että se on sitoutunut noudattamaan perusarvoja. EU painottaa entistä enemmän ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta keskittymällä kumppanimaiden kanssa käytävään vuoropuheluun, luomalla uudistuksiin tähtääviä kannustimia ja kehottamalla maita sitoutumaan mainittuihin perusarvoihin.

  • Eri alojen palvelutarjonnan parantamiseen pyritään ”alakohtaisia uudistuksia koskevilla sopimuksilla”. Alakohtainen budjettituki on edelleen hyödyllinen väline myös silloin, kun ei ole edellytyksiä käyttää hyvää hallintoa ja kehitystä koskevaa sopimusta.

  • Budjettitukea käytetään epävakaissa maissa tapauskohtaisesti valtion tärkeimpien tehtävien varmistamisessa ja kehitysvaiheeseen siirtymisen tukemisessa käyttämällä ”valtiorakenteiden kehittämistä koskevia sopimuksia”. Budjettituella olisi edistettävä korruption ja petosten torjuntaa ja autettava maita kerryttämään omia rahoitusresursseja ja vähentämään riippuvuutta tuesta pitkällä aikavälillä.

Tausta ja seuraavat vaiheet

Euroopan komissio käynnisti vuoden 2010 syksyllä kuulemisen kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuudesta ja budjettitukivälineestä. Tänään annetut ehdotukset perustuvat maailmanlaajuisilta kumppaneilta, hallituksilta, kansalaisjärjestöiltä ja yksityissektorilla saadun palautteen analyysiin.

Ehdotukset annetaan kahdessa tiedonannossa:

  • EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma

  • Kolmansille maille annettavaa EU:n budjettitukea koskeva uusi lähestymistapa

Muutossuunnitelmassa on kaksitoista kohtaa, ja sen tärkeimmät periaatteet otetaan asteittain huomioon vielä meneillään olevan ohjelmasuunnittelusyklin loppukaudella ja EU:n tulevassa ohjelmasuunnittelussa. Komissio pyytää vuoden 2012 keväällä EU:n ulkoasiainministereitä vahvistamaan EU:n budjettitukea koskevan uuden lähestymistavan.

EU avunantajana

Euroopan unioni kokonaisuudessaan (jäsenvaltiot sekä EuropeAid ja komission hallinnoimat rahastot) on maailman suurin virallisen kehitysavun antaja. Sen antaman avun määrä oli 53,8 miljardia euroa vuonna 2010 (yli 50 prosenttia koko maailman kehitysavusta). Euroopan komission vuosittain hallinnoiman avun määrä on 11 miljardia euroa eli se on toiseksi suurin avunantaja maailmassa.

Lisätietoja:

MEMO/11/696

Tiedonantojen koko tekstit:

1. EU:n kehitysyhteistyöpolitiikka: muutossuunnitelma

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. EU:n budjettituen tulevaisuus

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videoviesti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuutta koskeva kuuleminen:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Budjettitukivälinettä koskeva kuuleminen:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Yhteyshenkilöt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar