Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

ELi arengupoliitika: komisjon suurendab abi mõju, keskendudes põhivaldkondadele ja riikidele, kes abi enim vajavad

Brüssel, 13. oktoober 2011 – EL hindab ümber abi andmise arenguriikidele, et tagada vaesuse maksimaalne vähendamine. Täna esitas ELi arenguvolinik Andris Piebalgs ELi arengupoliitikat käsitleva muutuste kava ja uue ELi eelarvetoetuse poliitika. Nendes teatistes sätestatakse strateegilisem ELi lähenemisviis vaesuse vähendamiseks, muu hulgas rahaliste vahendite sihipärasema jaotamise abil.

Euroopa Liidu abi peaks tulevikus keskenduma neile valdkondadele, mis mängivad olulist rolli pikaajalises ja kaasavas majanduskasvus, ning olema suunatud riikidele, kes enim vajavad välisabi ja kus abi võib tuua otsustavaid muutusi.

„EL on suurim abiandja maailmas, kelle arvele langeb rohkem kui 50% kogu antavast abist. Ma tahan kindlustada, et on seejuures ka kõige tulemuslikum,” ütles volinik Piebalgs. Volinik lisas: „Me peame pidama sammu muutuva maailmaga ja kohandama meetodeid, mille abil me võitleme vaesuse vastu. Seepärast teen ma ettepaneku hinnata ümber ELi abiandmise prioriteedid nii, et need aitaksid abi saavatel riikidel saavutada jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu. Ma soovin tagada, et iga euro jõuaks nendeni, kes seda enim vajavad. Võitlus vaesuse vastu välisriikides on ELi „kindlustuspoliis” stabiilsema ja jõukama maailma tagamiseks.”

Hea valitsemistava, põllumajandus ja toiduga kindlustatus ning puhas energia

ELi abi peaks keskenduma valdkondadele, mis on kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu aluseks. Need hulka kuuluvad:

  • Hea valitsemistava, sealhulgas inimõiguste ja demokraatia põhimõtete järgimine, meeste ja naiste võrdõiguslikkus, kodanikuühiskonna rolli tähtsustamine ja korruptsioonivastane võitlus,

  • Sotsiaalkindlustus, tervishoid ja haridus,

  • Soodsa ärikeskkonna ja sügavama piirkondliku integratsiooni toetamine,

  • Jätkusuutlik põllumajandus ja puhas energeetika, mis aitavad vältida negatiivseid välismõjusid ning muuta toiduga kindlustamise ja kliimamuutuse probleemid kasvuvõimalusteks.

EL otsib ressursside suurendamiseks uuenduslikke arenguabi rahastamise viise, näiteks toetuste ja laenude kombineerimine.

Komisjon innustab ELi ja tema liikmesriike koostama ühiselt strateegiaid ja programme (nn ühine programmitöö) ning tõhustama abi tulemuslikkuse suurendamiseks omavahelist tööjaotust.

Uus lepinguline lähenemisviis ELi eelarvetoetusele

Märkimisväärne osa ELi abist antakse eelarvetoetusena. See hõlmab rahaülekandeid arenguriikide valitsussektori eelarvetesse koos poliitilise dialoogi, tulemuste hindamise ja suutlikkuse arendamisega. Komisjon pakub välja ELi lähenemisviisi eelarvetoetuse tulemuslikkuse ja tõhususe suurendamiseks arengueesmärkide saavutamisel, tugevdades lepingulisi partnerlusi arenguriikidega.

- Juhul kui partnerriik suudab näidata pühendumust põhiväärtustele, sõlmitakse üldise eelarvetoetuse andmiseks „hea valitsemistava ja arengu leping”. . EL asetab dialoogis partnerriikidega suurema rõhu inimõigustele ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtetele, pakkudes riikidele stiimuleid reformideks ja põhiväärtuste omaksvõtmiseks.

  • Valdkondlike teenuste pakkumist edendatakse „valdkondlike lepingute” abil. Valdkondlik eelarvetoetus on kasulik vahend ka siis, kui puuduvad tingimused hea valitsemistava ja arengu lepingu sõlmimiseks.

  • Eelarvetoetust kasutatakse konkreetsetel põhjendatud juhtudel ka nõrgestatud riikides, et tagada riigi toimimine ja toetada üleminekut „riigi ülesehitamise lepingute” abil.

Eelarvetoetus peaks aitama kaasa võitlusele korruptsiooni ja pettuse vastu ning aitama riikidel arendada oma finantsressursse, vähendada pikemas perspektiivist sõltuvust abist.

Taust ja edasised sammud

Euroopa Komisjon käivitas 2010. aasta sügisel arutelu arengupoliitika tuleviku ja eelarvetoetuse rahastamisvahendi üle. Tänased ettepanekud tuginevad rahvusvahelistelt partneritelt, valitsustelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt ja erasektorilt saadud tagasiside analüüsil.

Ettepanekud on esitatud kahe teatisena:

  • Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks

  • Kolmandatele riikidele antava ELi eelarvetoetuse tulevik

12punktilise muutuste kava peamisi põhimõtteid hakatakse üha enam kasutama praeguse programmitöö ülejäänud tsüklites ning seejärel ELi tulevases programmitöös. 2012. aasta kevadel palub komisjon ELi välisministritel kinnitada uue lähenemisviisi ELi eelarvetoetusele.

EL abiandjana

Euroopa Liit tervikuna (liikmesriigid ja Euroopa Komisjoni hallatavad EuropeAid'i vahendid) on suurim ametliku arenguabi andja maailmas. 2010. aastal andis EL abiks 53,8 miljardit eurot (rohkem kui 50% kogu maailmas antud abist). Euroopa Komisjon vastutab abi haldamise eest 11 miljardi euro ulatuses aastas, mis asetab ta abiandjate hulgas teisele kohale maailmas.

Lisateave

MEMO/11/696

Teatiste täistekst:

1. ELi arengupoliitika: muutuste kava

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. ELi eelarvetoetuse tulevik

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videosõnum:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Arutelu arengupoliitika tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Arutelu eelarvetoetuse rahastamisvahendi üle:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

EuropeAid'i veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htm

Euroopa arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktisikud:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar