Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Rozvojová politika EU: Komise chce zefektivnit pomoc a zaměřit ji na méně odvětví a nejpotřebnější země

Brusel, 13. října 2011 – EU změní priority poskytování podpory rozvojovým zemím, aby maximalizovala její dopad z hlediska snižování chudoby. Andris Piebalgs, komisař Evropské unie pro rozvoj, předložil „Agendu pro změnu“ rozvojové politiky EU a novou koncepci podpory, kterou EU rozpočtům těchto zemí poskytuje. Tato sdělení stanoví strategičtější přístup EU ke snižování chudoby, včetně cílenějšího přidělování finančních prostředků.

Výdaje EU by se měly v budoucnosti zaměřovat na odvětví, která jsou klíčová pro dlouhodobý růst podporující začlenění, a na země, které nejvíce potřebují vnější podporu a ve kterých může pomoc přinést změnu.

„EU je největším dárcem ve světě, neboť poskytuje přes 50 % veškeré pomoci. Chci si být jist, že zůstane i dárcem nejefektivnějším“, uvedl Andris Piebalgs, komisař EU, a dodal: „Musíme držet krok s vyvíjející se realitou na světě a přizpůsobit způsoby, kterými s chudobou bojujeme. Proto dnes navrhuji, abychom přehodnotili své priority v oblasti pomoci tak, abychom pomohli příslušným zemím dosáhnout udržitelného růstu podporujícího začlenění. Chci si být jist, že se každé euro dostane k těm, kteří ho nejvíce potřebují. Boj s chudobou v zahraničí je „pojistkou“ EU pro stabilnější a lépe prosperující svět. "

Dobrá správa věcí veřejných, zemědělství, zabezpečení potravin a čistá energie

Pomoc EU by se měla zaměřovat na odvětví, jež tvoří základ udržitelného růstu podporujícího začlenění. Patří k nim:

  • dobrá správa věcí veřejných, včetně respektování lidských práv a demokracie; rovnost žen a mužů, úloha občanské společnosti a boj proti korupci,

  • sociální ochrana, zdravotnictví a vzdělávání,

  • podpora podnikatelsky příznivého prostředí a hlubší regionální integrace,

  • udržitelné zemědělství a čistá energie, jež těmto zemím pomohou zabezpečit se proti vnějším otřesům a proměnit výzvy v oblasti zabezpečení potravin a změny klimatu na příležitosti k růstu.

Aby bylo možné vytvořit více zdrojů, EU prozkoumá nové způsoby, jak financovat rozvoj, např. zkombinováním grantů a půjček.

Komise bude rovněž podporovat EU a její členské země při společné přípravě strategií a programů (tzv. „společné plánování“) a při lepším rozdělení úkolů mezi nimi v zájmu zefektivnění pomoci.

Nový smluvní přístup k podpoře EU rozpočtů rozvojových zemí

Značný podíl pomoci EU je poskytován formou rozpočtové podpory, jedná se o: finanční převody do státních rozpočtů v rozvojových zemích spolu s politickým dialogem, hodnocením výkonů a budováním kapacit. Komise navrhuje přístup, jehož cílem je učinit rozpočtovou podporu účinnější a účelnější při dosahování výsledků v oblasti rozvoje. Tento přístup bude stát na posilování smluvních partnerství s rozvojovými zeměmi.

  • V případě poskytování obecné rozpočtové podpory bude uzavírána „dohoda o rozvoji a dobré správě věcí veřejných“, ve které může partnerská země prokázat svůj závazek respektovat základní hodnoty. EU bude klást větší důraz na lidská práva, demokracii a právní stát tím, že se zaměří na dialog s partnerskými zeměmi, bude vytvářet stimuly k reformě a bude vyzývat země, aby se zavázaly respektovat základní hodnoty.

  • Odvětvové služby budou podporovány prostřednictvím „dohod o odvětvových reformách“. Odvětvová rozpočtová podpora proto zůstává užitečným nástrojem i tam, kde podmínky nedovolují využít dohodu o rozvoji a dobré správě věcí veřejných.

  • Rozpočtová podpora se bude využívat v nestabilních zemích po posouzení případ od případu, aby byly zajištěny základní životní státu a podpořena transformace prostřednictvím „dohod o budování státu“.

Rozpočtová podpora by měla přispět k boji proti korupci a podvodům a pomoci zemím vytvářet si vlastní finanční zdroje a v dlouhodobém horizontu snižovat závislost na pomoci.

Souvislosti a další kroky

Na podzim roku 2010 Evropská komise zahájila konzultaci o budoucnosti rozvojové politiky a o nástroji rozpočtové podpory. Dnešní návrhy čerpaly z analýzy zpětné vazby získané od partnerů z celého světa, od vlád, nevládních organizací a soukromého sektoru.

Návrhy mají formu dvou sdělení:

  • Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: agenda pro změnu

  • Budoucí přístup k rozpočtové podpoře EU poskytované třetím zemím

Hlavní zásady dvanáctibodové Agendy pro změnu budou postupně naplňovány i ve zbývajícím období stávajících programových cyklů a následně i v budoucích programech EU. Na jaře roku 2012 Komise požádá ministry zahraničních věcí zemí EU, aby schválili nový přístup EU k podpoře z rozpočtu EU.

EU jako dárce

Evropská unie jako celek (členské státy společně s EuropeAid, fondy spravované Komisí) je největším dárcem oficiální rozvojové pomoci na světě. V roce 2010 poskytla 53,8 miliard EUR (přes 50 % celosvětově poskytnuté pomoci). Evropská komise je odpovědná za správu 11 miliard EUR pomoci ročně, díky čemuž se dostává na druhé místo mezi dárci na celém světě.

Další informace

MEMO/11/696

Úplné znění sdělení:

1. Rozvojová politika EU: Agenda pro změnu

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. Budoucnosti rozpočtové podpory EU

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videozáznam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Konzultace o budoucnosti rozvojové politiky:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Konzultace o nástroji rozpočtové podpory:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

Internetová stránka EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktní osoby:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar