Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Политиката на ЕС за развитие: Европейската комисия ще увеличи въздействието на помощта, като насочи усилията си към по-малък брой сектори и наблегне върху най-нуждаещите се държави

Брюксел, 13 октомври 2011 г. - ЕС ще реорганизира приоритетите си за предоставяне на помощ на развиващите се държави, за да осигури възможно най-голямо въздействие върху ограничаването на бедността. Днес комисарят на ЕС в областта на развитието Андрис Пиебалгс представи „Програма за промяна“ на политиката на ЕС за развитие и нова политика за бюджетна подкрепа на ЕС. В тези съобщения се представя по-стратегически подход на ЕС към ограничаване на бедността, включително чрез по-насочено разпределение на средствата.

Бъдещите разходи на ЕС ще се концентрират върху секторите, които са от ключово значение за дългосрочен и приобщаващ растеж, и ще са насочени към държави, които най-силно се нуждаят от външна подкрепа, и там, където помощта може да доведе до промяна.

„Предоставяйки повече от 50 % от помощта в глобален мащаб, ЕС вече е най-големият донор в света. Бих искал да гарантирам, че Съюзът също така ще остане и най-ефективният донор,“ заяви комисар Пиебалгс. Той допълни: „Трябва да се съобразяваме с променящата се действителност в света и да адаптираме към нея начина, по който се борим с бедността. Затова днес предлагам да пренасочим приоритетите си за помощ така, че държавите да поемат към устойчив и приобщаващ растеж. Искам да гарантирам, че всяко едно евро ще достигне до онези, които най-много се нуждаят от него. Борбата с бедността отвъд нашите граници е „застрахователната полица“ на ЕС за по-стабилен и проспериращ свят.“

Добро управление, селско стопанство и осигуряване на прехраната, зелена енергия

Помощта на ЕС следва да се насочи към сектори, които изграждат основите за приобщаващо и устойчиво развитие. Те включват:

  • добро управление, включително зачитане на човешките права и демокрацията; равенство между половете, роля на гражданското общество и борбата срещу корупцията;

  • социална закрила, здраве и образование;

  • подкрепа за благоприятна бизнес среда и по-дълбока регионална интеграция;

  • устойчиво селско стопанство и чиста енергия, помощ при осигуряването на предпазни мерки срещу външни шокове и превръщане на предизвикателствата на осигуряването на храна и изменението на климата във възможности за растеж.

С цел да бъдат набрани повече средства ЕС ще изследва новаторски подходи за финансиране на развитието, като например съчетаването на безвъзмездни помощи и заеми.

Комисията също ще насърчава ЕС и държавите-членки съвместно да подготвят стратегии и програми (така нареченото „съвместно програмиране“) и да разделят по-добре работата помежду си, така че да се увеличи ефективността на помощта.

Нов договорен подход за бюджетна подкрепа на ЕС

Значителен дял от помощта на ЕС се предоставя под формата на бюджетна подкрепа: финансови трансфери към правителствени бюджети в развиващите се държави, заедно с политически диалог, оценка на резултатите и изграждане на капацитет. Комисията предлага подход на равнище ЕС, за да може бюджетната подкрепа да бъде по-ефективна и по-ефикасна при постигането на резултати за развитието чрез укрепване на договорните партньорства с развиващите се държави.

  • Ще се създава „Договор за добро управление и развитие“ за предоставяне на обща бюджетна подкрепа, когато страната партньор може да покаже ангажимент към основните ценности. ЕС ще набляга повече на човешките права, демокрацията и върховенството на закона като постави на ударение върху диалога със страните партньори, създаване на стимули за реформа и искане към страните да се ангажират с основните ценности.

  • Предоставянето на секторни услуги ще се насърчава чрез „Договори за секторна реформа“. Секторната бюджетна подкрепа остава полезен инструмент дори когато липсват условия, позволяващи използването на Договор за добро управление и развитие.

  • Бюджетната подкрепа ще се използва в нестабилни страни въз основа на всеки отделен случай, за да се осигурят жизненоважни държавни функции и да се подпомогне преходът чрез „договори за изграждане на държава“.

Бюджетната подкрепа ще даде принос към борбата срещу корупцията и измамите и ще помогне на страните да създадат собствени финансови ресурси и да намалят зависимостта си от помощ в дългосрочен план.

Контекст и следващи стъпки

През есента на 2010 г. Европейската комисия започна консултации за бъдещето на политиката за развитие и инструмента за бюджетна подкрепа. Днешните предложения се основават на анализа на отзивите, получени от партньори в света, правителства, НПО и частния сектор.

Предложенията идват под формата на две съобщения:

  • Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: Програма за промяна

  • Бъдещ подход към бюджетната подкрепа на ЕС за трети страни

Основните принципи на Програмата за промяна, състояща се от 12 точки, постепенно ще бъдат отразявани в оставащата част от настоящите програмни периоди, а след това в бъдещото програмиране на ЕС. През пролетта на 2012 г. Комисията ще прикани външните министри на ЕС да приемат новия подход на ЕС за бюджетна подкрепа.

ЕС като донор

Европейският съюз като цяло (държавите-членки плюс EuropeAid и управляваните от Комисията фондове) е най-големият донор в света на официална помощ за развитие. През 2010 г. Съюзът предостави 53,8 млрд. EUR (повече от 50 % от помощта в световен мащаб). Европейската комисия отговаря за управлението на помощ в размер на 11 млрд. EUR годишно, което я поставя на второ място сред донорите в света.

За повече информация

MEMO/11/696

Пълният текст на съобщенията:

1. Политиката на ЕС за развитие: Програма за промяна

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. Бъдещето на бюджетната подкрепа на ЕС:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Видеопослание:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Консултация относно бъдещето на политиката за развитие

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Консултация относно инструмента за бюджетна подкрепа:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

Уебстраница на EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

За контакт :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar