Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens arbetsgrupp för Grekland går raskt fram med tekniska stödåtgärder

Bryssel den 13 oktober 2011 – Arbetsgruppen för Grekland har hållit sitt första samordningsmöte på hög nivå med de grekiska myndigheterna, medlemsländerna och internationella organisationer som erbjuder Grekland tekniskt stöd. Med utgångspunkt i frågor som lyfts fram i samförståndsavtalet mellan de grekiska myndigheterna och trojkan samt i den första förteckningen över önskemål från de grekiska myndigheterna som inkom den 4 oktober diskuterade deltagarna hur det tekniska stödet till Grekland bäst skulle kunna organiseras. Det tekniska stödet kommer att inriktas på tre huvudområden:

  • Tillväxt- och sysselsättningsskapande åtgärder, dels för att påskynda och fokusera på EU-fonderna, dels för att skapa en bättre företagsmiljö samtidigt som sektorsspecifika insatser görs för energi, turism, jordbruk och avfallshantering.

  • Skatter, utgiftskontroll och privatisering.

  • Övergripande strukturreformer för arbetsmarknaden, sjukvården, offentlig förvaltning och avfallshantering.

Jag kan inte nog betona vikten av detta möte. För mig är den inget mindre än startskottet för en samordnad gemensam europeisk insats för att bistå Grekland i genomförandet av de viktiga strukturreformer som krävs för en återhämtning, sade kommissionsledamot Olli Rehn vid mötet.

Arbetsgruppen kommer att stärka, påskynda och bredda de redan pågående insatserna för stöd till den grekiska förvaltningen. För att ge och få en bild av behoven och erbjudandena om stöd har arbetsgruppen bjudit in såväl höga företrädare från enskilda medlemsländer och Norge som europeiska och internationella organisationer (exempelvis EIB, EIF, IMF, OECD). Den grekiska delegationen leddes av Pantelis Tzortzakis, biträdande minister med ansvar för offentlig förvaltning och e-förvaltning.

Detta heldagsmöte visade på medlemsländernas och de internationella organisationernas solidaritet med Grekland i det pågående reformarbetet. I diskussionerna gjordes konkreta framsteg med avseende på de mest trängande behoven av tekniskt stöd inom vissa prioriterade områden:

  • En snabbstart av hundra högprioriterade projekt finansierade genom strukturfonderna, som gör att de 15 miljarder euro som återstår i struktur- och sammanhållningsfonden för Grekland 2007–13 kan användas samt stöd i syfte att ge såväl små och medelstora företag som offentlig-privata partnerskap tillgång till finansiering.

  • En större åtgärdsplan med deltagande av flera medlemsländer och IMF på de centrala områdena beskattning, budget och offentliga utgifter.

  • Förberedandet av konkreta administrativa reformer i Grekland med utgångspunkt i en analys genomförd av OECD och eventuellt stöd från ett antal medlemsländer.

Deltagare underströk behovet av att den grekiska förvaltningen tar det fulla ansvaret och gör bästa möjliga bruk av det tillgängliga tekniska stödet. Det beslutades att samordningsmöten på hög nivå framöver kommer att hållas med några få månaders mellanrum.

Bakgrund

På begäran av den grekiske premiärministern Papandreou och med stöd av Europeiska rådet vid dess möte i juni inrättades arbetsgruppen för Grekland av ordförande Barroso för att samordna de tekniska bistånd som landet behöver för att kunna genomföra det anpassningsprogram som föreskrivits av EU och IMF. Den har också till uppgift att föreslå rättsliga och administrativa insatser och om nödvändigt åtgärder för (förnyad) programplanering i syfte att påskynda upptagningen av EU-medel, allt med inriktning på konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning och utbildning.

Arbetsgruppen har ska varje kvartal förse kommissionen och den grekiska regeringen med en lägesrapport.

Arbetsgruppen kommer att öka effektiviteten i det tekniska stödet till Grekland genom att

  • utse en enskild kontaktperson för de grekiska myndigheterna med ansvar för frågor om tekniskt stöd,

  • på ett effektivt och samordnat sätt uppbåda resurser från medlemsländerna och andra organ, och

  • styra dessa resurser mot områden där de på effektivast möjliga sätt kan förbättra grundläggande offentliga tjänster samt stärka tillväxten och sysselsättningen.

Arbetsgruppen inledde sin verksamhet den 1 september i år, och har sedan dess verkat i nära samarbete såväl med de grekiska myndigheterna för att fastställa deras behov som med medlemsländer och internationella organisationer som erbjuder tekniskt stöd.

Ansträngningar görs för närvarande för att rationalisera programmet för stöd från strukturfonden och för att prioritera ett antal huvudprojekt för att förbättra förmågan att ta upp tillgängligt stöd från strukturfonden.

Ett program för tekniskt stöd utarbetas för närvarande på grundval av ett nära samarbete med de grekiska myndigheterna som ett sätt att besvara deras prioriterade behov. Omfattande kontakter har tagits med de närmast berörda grekiska ministerierna för att fastställa vilka områden som måste prioriteras.

Den första kvartalsrapporten väntas i början av november, och i den kommer resultaten och arbetsmetoderna från konferensen den 12 oktober att sammanställas. Rapporten kommer att vara tillgänglig för medlemsländerna och andra organisationer som deltar i programmet för tekniskt stöd.

Kontaktpersoner:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar