Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Pracovná skupina Komisie pre Grécko dosahuje rýchly pokrok pri opatreniach technickej pomoci

Brusel 13. októbra 2011 – Pracovná skupina pre Grécko zorganizovala v stredu 12. októbra svoje prvé koordinačné stretnutie na vysokej úrovni spolu s gréckymi orgánmi, členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami poskytujúcimi Grécku technickú pomoc. Účastníci diskutovali o najlepšom spôsobe organizácie technickej pomoci Grécku. Opierali sa o otázky nastolené v memorande o porozumení podpísanom gréckymi orgánmi a „trojkou“ a o prvý zoznam požiadaviek gréckej administratívy zo 4. októbra. Technická pomoc bude nasmerovaná na tieto tri hlavné oblasti:

  • opatrenia na posilnenie rastu a zamestnanosti zamerané na fondy EÚ, vytvorenie lepšieho podnikateľského prostredia a prijatie odvetvových opatrení týkajúcich sa energetiky, cestovného ruchu, agropotravinárstva a odpadového hospodárstva,

  • dane, kontrola výdavkov a privatizácia,

  • horizontálne štrukturálne reformy trhu práce, verejného zdravotníctva, súdnictva, verejnej správy a odpadového hospodárstva.

Pri tejto príležitosti komisár Rehn povedal: „Význam tejto konferencie je obrovský. Podľa mňa toto stretnutie odštartovalo spoločné európske úsilie pomôcť Grécku implementovať nevyhnutné štrukturálne reformy potrebné na jeho ozdravenie.“

Pracovná skupina posilní, urýchli a rozšíri už prebiehajúcu podporu gréckej administratívy. S cieľom získať ucelený obraz o potrebách a ponukách technickej pomoci pozvala pracovná skupina na konferenciu predstaviteľov členských štátov, Nórska, ako aj európskych a medzinárodných organizácií (vrátane EIB, EIF, MMF, OECD). Grécku delegáciu viedol pán Pantelis Tzortzakis, štátny tajomník pre verejnú správu a elektronickú verejnú správu.

Celodňové stretnutie bolo demonštráciou solidarity členských štátov a medzinárodných organizácií s Gréckom prechádzajúcim v súčasnosti reformným procesom. Diskusie umožnili dosiahnuť konkrétny pokrok, pokiaľ ide o najviac naliehavé potreby technickej pomoci v niektorých prioritných oblastiach:

  • začatie realizácie 100 prioritných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, ktoré umožnia najlepšie využiť zvyšných 15 mld. EUR, ktoré Grécko ešte môže využiť v rámci štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na roky 2007 – 2013; pomoc MSP a najdôležitejším verejno-súkromným partnerstvám pri získavaní prístupu k financovaniu;

  • rozsiahly akčný plán so zapojením viacerých členských štátov a MMF v dôležitých oblastiach, ako sú dane, rozpočet a verejné výdavky;

  • príprava konkrétnych administratívnych reforiem v Grécku na základe analýzy OECD a možná podpora niekoľkých členských štátov.

Účastníci zdôraznili, že grécka administratíva musí prevziať plnú zodpovednosť a čo najlepšie využiť dostupnú technickú pomoc. Dohodlo sa, že v budúcnosti sa vždy v odstupe niekoľkých mesiacov budú konať koordinačné stretnutia na vysokej úrovni.

Súvislosti

Predseda Komisie Barroso vytvoril pracovnú skupinu na žiadosť gréckeho premiéra Papandreoua a na základe podpory júnovej Európskej rady. Jej cieľom je koordinovať technickú pomoc, ktorú Grécko potrebuje, aby mohlo plniť ozdravný program EÚ/MMF. Ďalej má odporúčať legislatívne, regulačné a administratívne opatrenia a v prípade potreby navrhnúť nové programovanie alebo preprogramovanie s cieľom umožniť rýchlejšie čerpanie prostriedkov EÚ, a to všetko so zameraním na konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť/vzdelávanie.

Pracovná skupina predkladá štvrťročne správu o pokroku Komisii a gréckej vláde.

Zlepší efektívnosť technickej pomoci Grécku tým, že:

  • bude pôsobiť ako jediný/hlavný partner pre grécke orgány v otázke technickej pomoci,

  • efektívnym a koordinovaným spôsobom zmobilizuje zdroje z členských štátov a iných orgánov,

  • zameria zdroje do oblastí, kde môžu optimálne prispieť k zlepšeniu základných verejných služieb a posilneniu rastu a zamestnanosti.

Pracovná skupina začala pracovať 1. septembra 2011. Odvtedy úzko spolupracuje s gréckymi orgánmi s cieľom identifikovať ich potreby, ako aj s členskými štátmi a medzinárodnými orgánmi ponúkajúcimi technickú pomoc.

Pozornosť sa v súčasnosti venuje racionalizácii programu pomoci zo štrukturálnych fondov a prioritizácii niekoľkých hlavných projektov s cieľom zlepšiť čerpanie pomoci z týchto fondov.

Program technickej pomoci sa vypracúva v úzkej spolupráci a gréckymi orgánmi, aby zodpovedal ich prioritným potrebám. Boli nadviazané rozsiahle kontakty s najrelevantnejšími gréckymi ministerstvami s cieľom identifikovať prioritné oblasti.

Prvá štvrťročná správa by mala byť predložená na začiatku novembra. Budú v nej zhrnuté výsledky a pracovné metódy, ktoré vyplynú z konferencie, ktorá sa bude konať 12. októbra 2011. Správa bude predložená členským štátom a iným organizáciám zúčastňujúcim sa na programe technickej pomoci.

Kontaktné osoby:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar