Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Grupa zadaniowa Komisji ds. Grecji osiąga szybkie postępy w zakresie pomocy technicznej

Bruksela, 13 października 2011 r. – W dniu 12 października br. grupa zadaniowa ds. Grecji odbyła swoje pierwsze spotkanie koordynacyjne na wysokim szczeblu z udziałem władz greckich, państw członkowskich i organizacji międzynarodowych zapewniających Grecji pomoc techniczną. Na podstawie punktów zawartych w protokole ustaleń między władzami greckimi a trojką, a także pierwszego wykazu wniosków ze strony administracji greckiej, przekazanego w dniu 4 października br., uczestnicy spotkania omówili najlepsze sposoby organizacji pomocy technicznej dla Grecji. Pomoc techniczna zostanie skoncentrowana na trzech głównych obszarach:

  • środki pobudzające wzrost i zatrudnienie, służące szybszemu wykorzystaniu i lepszemu ukierunkowaniu funduszy unijnych i stworzeniu lepszego otoczenia biznesowego, a także środki sektorowe w obszarze energii, turystyki, przemysłu rolnego i gospodarowania odpadami;

  • podatki, kontrola wydatków i prywatyzacja;

  • horyzontalne reformy strukturalne w zakresie rynku pracy, zdrowia publicznego, wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i gospodarowania odpadami.

Podczas spotkania komisarz Olli Rehn powiedział: „Chciałbym z całą mocą podkreślić ogromną wagę tego wydarzenia. Dla mnie dzisiejsze spotkanie jest pierwszym krokiem w ramach wspólnych europejskich starań, aby pomóc Grecji we wdrażaniu tak potrzebnych reform strukturalnych, bez których odbudowa tego kraju nie będzie możliwa”.

Grupa zadaniowa wzmocni, przyspieszy i rozszerzy realizowane już obecnie prace na rzecz wsparcia greckiej administracji. W celu uzyskania pełnego obrazu potrzeb i możliwości w zakresie pomocy technicznej grupa zadaniowa zaprosiła wysokich rangą przedstawicieli państw członkowskich, Norwegii, a także organizacji europejskich i międzynarodowych (w tym EBI, EFI, MFW, OECD). Greckiej delegacji przewodniczył Pantelis Tzortzakis, wiceminister ds. administracji publicznej i elektronicznej.

Podczas całodziennego spotkania dano wyraz solidarności państw członkowskich i organizacji międzynarodowych z Grecją w ramach obecnego procesu reform. Dzięki dyskusjom poczyniono realne postępy w kwestii najpilniejszych potrzeb w zakresie pomocy technicznej w niektórych obszarach priorytetowych:

  • uruchomienie 100 priorytetowych projektów na wysokim szczeblu w ramach funduszy strukturalnych, co pozwoli najlepiej wykorzystać pozostałe 15 mld euro przeznaczone dla Grecji na lata 2007–2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; pomoc w uzyskaniu dostępu do finansowania dla MŚP i najważniejszych partnerstw publiczno-prywatnych;

  • szeroko zakrojony plan działania z udziałem kilku państw członkowskich i MFW w najważniejszych obszarach podatków, budżetu i wydatków publicznych;

  • przygotowanie konkretnych reform administracyjnych w Grecji na podstawie analizy sporządzonej przez OECD i przy ewentualnym wsparciu ze strony kilku państw członkowskich.

Uczestnicy podkreślili, że grecka administracja musi przejąć pełną odpowiedzialność i wykorzystać dostępną pomoc techniczną najlepiej, jak to tylko możliwe. Uzgodniono też, że w przyszłości podobne spotkania koordynacyjne na wysokim szczeblu będą się odbywały co kilka miesięcy.

Kontekst

W odpowiedzi na wniosek greckiego premiera Jeoriosa Papandreu i przy poparciu Rady Europejskiej wyrażonym na posiedzeniu w czerwcu br. przewodniczący Komisji José Barroso powołał grupę zadaniową, która ma koordynować pomoc techniczną potrzebną Grecji do zrealizowania programu dostosowawczego UE i MFW, a także zalecić odpowiednie środki legislacyjne, regulacyjne, administracyjne, a w miarę konieczności także programowe służące przyspieszeniu absorpcji środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności, wzrostu oraz zatrudnienia i szkoleń.

Grupa zadaniowa ds. Grecji ma przedstawiać Komisji i greckiemu rządowi kwartalne sprawozdania z osiągniętych postępów.

Grupa ta zwiększy skuteczność pomocy technicznej dla Grecji poprzez:

  • zapewnienie pojedynczego/głównego pośrednika w kontaktach z władzami greckimi w odniesieniu do pomocy technicznej;

  • pozyskiwanie środków od państw członkowskich i innych organów w sposób wydajny i skoordynowany;

  • kierowanie tych środków do obszarów, w których ich wpływ może być najbardziej widoczny dzięki poprawie podstawowych usług publicznych oraz zwiększeniu wzrostu i zatrudnienia.

Grupa zadaniowa ds. Grecji rozpoczęła działalność w dniu 1 września 2011 r. Od tego czasu blisko współpracuje z greckimi organami w celu określenia ich potrzeb, a także z państwami członkowskimi i organizacjami międzynarodowymi zapewniającymi pomoc techniczną.

Grupa stara się zracjonalizować program pomocy w ramach funduszy strukturalnych oraz skoncentrować uwagę na kilku najważniejszych projektach, tak aby poprawić wykorzystanie dostępnych środków.

W ramach bliskiej współpracy z władzami greckimi przygotowywany jest program pomocy technicznej, który pozwoli odpowiedzieć na ich kluczowe potrzeby. W celu określenia obszarów priorytetowych nawiązano szerokie kontakty z najważniejszymi greckimi ministerstwami.

Pierwsze sprawozdanie kwartalne jest planowane na początek listopada. Podsumowane w nim zostaną wyniki spotkania zorganizowanego w dniu 12 października 2011 r. oraz zaproponowane w jego trakcie metody pracy. Sprawozdanie zostanie udostępnione państwom członkowskim i innym organizacjom uczestniczącym w programie pomocy technicznej.

Kontakt:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar