Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De taakgroep van de Commissie voor Griekenland boekt snelle vooruitgang met technische bijstand

Brussel, 13 oktober 2011 – Op woensdag 12 oktober heeft de taakgroep voor Griekenland de eerste coördinatievergadering op hoog niveau gehouden met de Griekse autoriteiten, de lidstaten en de internationale organisaties die technische bijstand aan Griekenland verlenen. Op basis van de in het memorandum van overeenstemming tussen Griekenland en de Trojka vermelde punten en een op 4 oktober ontvangen eerste lijst van verzoeken van de Griekse regering, hebben de deelnemers besproken op welke wijze de technische bijstand aan Griekenland het best kan worden georganiseerd. De technische bijstand zal gericht zijn op drie hoofdgebieden:

  • in het kader van de EU-fondsen prioritair en versneld uit te voeren groei‑ en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen en maatregelen om een beter ondernemingsklimaat te creëren, en sectorspecifieke maatregelen voor energie, toerisme, agro-industrie en afvalbeheer,

  • belastingen, uitgavenbeheersing en privatisering,

  • horizontale structurele hervormingen voor de arbeidsmarkt, volksgezondheid, rechtspleging, overheidsdiensten en afvalbeheer.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst verklaarde commissaris Rehn: "Ik kan het belang hiervan niet genoeg benadrukken. Voor mij betekent deze vergadering niets minder dan het startschot voor een gezamenlijke Europese inspanning om Griekenland bij te staan bij de uitvoering van de voor zijn herstel broodnodige structurele hervormingen."

De taakgroep zal de reeds begonnen werkzaamheden ter ondersteuning van de Griekse regering intensiveren, versnellen en uitbreiden. Om een volledig beeld te krijgen van de behoeften aan en het aanbod van technische bijstand, had de taakgroep hoge vertegenwoordigers van de lidstaten, Noorwegen en Europese en internationale organisaties (waaronder de EIB, het EIF, het IMF, de OESO) uitgenodigd. De Griekse delegatie werd geleid door de heer Pantelis Tzortzakis, viceminister van Ambtenarenzaken en e-Government.

De bijeenkomst, die een dag duurde, was een uiting door de lidstaten en internationale organisaties van hun solidariteit met Griekenland bij het huidige hervormingsproces. De besprekingen leidden tot concrete vooruitgang met betrekking tot de meest dringende behoeften aan technische bijstand op sommige prioritaire gebieden:

  • het versneld opstarten van 100 Structuurfondsenprojecten met hoge prioriteit, met het oog op een optimale benutting van de nog resterende 15 miljard euro van de Structuur- en cohesiefondsen 2007-13 voor Griekenland; bijstand voor toegang tot financiering voor het MKB en essentiële publiek‑private samenwerkingsverbanden;

  • een groot actieplan, waarbij verscheidene lidstaten en het IMF betrokken zijn, voor de cruciale gebieden van belastingen, begroting en overheidsuitgaven;

  • de voorbereiding van concrete administratieve hervormingen in Griekenland, op basis van een OESO-analyse en eventueel met steun van een aantal lidstaten.

De deelnemers wezen op de noodzaak voor de Griekse regering om de uitvoering hiervan volledig op zich te nemen en de beschikbare technische bijstand optimaal te benutten. Er is overeengekomen dat om de paar maanden dergelijke coördinatievergaderingen op hoog niveau zullen plaatsvinden.

Achtergrond

Op verzoek van de Griekse premier Papandreou en met steun van de Europese Raad in juni werd door Commissievoorzitter Barroso een taakgroep opgericht om de technische bijstand te coördineren die Griekenland nodig heeft om het EU/IMF‑aanpassingsprogramma uit te voeren, en om wetgevende, regelgevende, administratieve en indien nodig, (her‑)programmeringsmaatregelen aan te bevelen voor een versnelde opname van EU‑fondsen, met de klemtoon op concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid/opleiding.

De taakgroep voor Griekenland brengt elke drie maand aan de Commissie en de Griekse regering verslag uit over de geboekte vooruitgang.

De taakgroep voor Griekenland zal de technische bijstand aan Griekenland efficiënter maken door:

  • de Griekse autoriteiten voor de technische bijstand één hoofdgesprekspartner te verschaffen;

  • middelen van lidstaten en andere organen op een doeltreffende en gecoördineerde wijze te mobiliseren;

  • deze middelen in te zetten op gebieden waar zij de grootste verbeteringen kunnen tot stand brengen op het vlak van overheidsdiensten en groei en werkgelegenheid.

De taakgroep voor Griekenland begon zijn werkzaamheden op 1 september 2011. Sindsdien werkt deze groep nauw samen met de Griekse autoriteiten om hun behoeften vast te stellen en met de lidstaten en internationale organisaties die technische bijstand verlenen.

Er worden inspanningen geleverd om het programma van bijstand uit de Structuurfondsen te rationaliseren en om prioriteit te geven aan een aantal belangrijke projecten om de absorptie van de beschikbare bijstand uit de Structuurfondsen te verhogen.

Er wordt een programma van technische bijstand uitgewerkt op basis van nauwe samenwerking met de Griekse autoriteiten om te voorzien in de prioritaire behoeften. Er hebben uitgebreide contacten met de meest relevante Griekse ministeries plaatsgevonden om de prioritaire gebieden aan te wijzen.

Het eerste driemaandelijkse verslag is voor begin november gepland. Er zal rekening worden gehouden met de uitkomst van de vergadering van 12 oktober 2011 en de daarop overeengekomen werkmethoden. Het verslag zal ter beschikking worden gesteld van de lidstaten en andere organisaties die aan het programma van technische bijstand deelnemen.

Contactpersonen :

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar