Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisijas izveidotā Grieķijas darba grupa strauji virzās uz priekšu tehniskās palīdzības pasākumu jomā

Briselē, 2011. gada 13. oktobrī – Grieķijas darba grupa trešdien, 12. oktobrī, ir organizējusi savu pirmo augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Grieķijas iestādēm, dalībvalstīm un starptautiskām organizācijām, kas piedāvā Grieķijai tehnisko palīdzību. Balstoties uz Grieķijas iestāžu un trijotnes saprašanās memorandā noteiktajām tēmām un no Grieķijas administrācijas 4. oktobrī saņemto lūgumu pirmo sarakstu, dalībnieki apsprieda veidus, kā vislabāk organizēt Grieķijai paredzēto tehnisko palīdzību. Tehniskā palīdzība tiks koncentrēta trīs galvenajās jomās:

  • izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas pasākumi, kas galvenokārt pievēršas ES finansējumam, kā arī uzlabotas uzņēmējdarbības vides izveide un nozaru pasākumi enerģētikas, tūrisma, agrorūpniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomās;

  • nodokļi, izdevumu kontrole un privatizācija;

  • horizontālas struktūrreformas, kas aptver darba tirgu, veselības aprūpi, tiesu iestāžu sistēmu, valsts pārvaldi un atkritumu apsaimniekošanu.

Pasākuma gaitā komisārs Rēns teica: ,,Šā pasākuma svarīgumu nevar pārvērtēt. Man šī sanāksme nozīmē ne mazāk kā sākumu saskaņotiem kopīgiem Eiropas centieniem, lai palīdzētu Grieķijai īstenot tās atlabšanai tik ļoti nepieciešamās strukturālās reformas.

Darba grupa pastiprinās, paātrinās un paplašinās jau šobrīd noritošo darbu, kura mērķis ir atbalstīt Grieķijas administrāciju. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par vajadzībām un par tehniskās palīdzības piedāvājumiem, darba grupa bija uzaicinājusi dalībvalstu, Norvēģijas, kā arī Eiropas un starptautisku organizāciju (tostarp ECB, EIF, SVF un ESAO) augsta līmeņa pārstāvjus. Grieķijas delegāciju vadīja Valsts pārvaldes un e-pārvaldes ministra vietnieks Pantelis Tzortzakis.

Visu dienu ilgusī sanāksme apliecināja dalībvalstu un starptautisko organizāciju solidaritāti ar Grieķiju pašreizējā reformu procesa gaitā. Apspriedes ļāva gūt konkrētus panākumus attiecībā uz vissteidzamākajām vajadzībām pēc tehniskās palīdzības dažās prioritārajās jomās:

  • 100 augstas prioritātes projektu, kuri saistīti ar struktūrfondiem, uzsākšana, kas ļauj optimāli izmantot atlikušos 15 miljardus eiro, kas 2007.–2013. gadā ir paredzēti Grieķijai no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda; palīdzība maziem un vidējiem uzņēmumiem un īpaši svarīgiem publiskā un privātā sektora partnerības projektiem, lai piekļūtu finansējumam;

  • nozīmīgs rīcības plāns, kuru īsteno svarīgajās nodokļu, budžeta un publiskā sektora izdevumu jomās un kurā ir iesaistītas vairākas dalībvalstis;

  • konkrētu administratīvo reformu sagatavošana Grieķijā, balstoties uz ESAO izvērtējumu un iespējamu atbalstu no vairākām dalībvalstīm.

Dalībnieki uzsvēra, ka Grieķijas administrācijai ir jāuzņemas pilna atbildība un pēc iespējas labāk jāizmanto pieejamā tehniskā palīdzība. Tika nolemts, ka nākamās augsta līmeņa koordinācijas sanāksmes notiks ik pēc pāris mēnešiem.

Papildu informācija

Pēc Grieķijas premjerministra Papandreou lūguma un ar Eiropadomes jūnijā izteikto atbalstu Komisijas priekšsēdētājs Barrozu izveidoja darba grupu, lai koordinētu tehnisko palīdzību, kas vajadzīga Grieķijai, lai izpildītu ES/SVF korekciju programmu, un lai ieteiktu likumdošanas, regulatīvos, administratīvos un – vajadzības gadījumā – pārplānošanas/plānošanas pasākumus, kuru mērķis ir paātrināta ES līdzekļu izmantošana, pievēršot galveno uzmanību konkurētspējai, izaugsmei un nodarbinātībai/apmācībai.

Grieķijas darba grupa reizi ceturksnī ziņo Komisijai un Grieķijas valdībai par gūtajiem panākumiem.

Grieķijas darba grupa pastiprinās Grieķijai paredzētās tehniskās palīdzības efektivitāti:

  • nodrošinot Grieķijas iestādēm vienīgo/galveno sarunu partneri tehniskās palīdzības jomā;

  • efektīvi un koordinēti mobilizējot dalībvalstu un citu struktūru piešķirtos resursus;

  • novirzot šos resursus uz jomām, kurās tiem ir vislielākā ietekme, lai uzlabotu sabiedriskos pamatpakalpojumus un pastiprinātu izaugsmi un nodarbinātību.

Grieķijas darba grupa uzsāka darbību 2011. gada 1. septembrī. Kopš tā brīža darba grupa cieši sadarbojas ar Grieķijas iestādēm, lai apzinātu to vajadzības, kā arī ar dalībvalstīm un starptautiskām organizācijām, kas piedāvā tehnisko palīdzību.

Pašlaik tiek pielikti pūliņi, lai racionalizētu struktūrfondu palīdzības programmu un noteiktu prioritātes saistībā ar vairākiem vadošiem projektiem nolūkā uzlabot pieejamās struktūrfondu palīdzības izmantošanu.

Balstoties uz ciešu sadarbību ar Grieķijas iestādēm, šobrīd tiek izstrādāta tehniskās palīdzības programma, kuras mērķis ir risināt iestāžu prioritārās vajadzības. Lai noteiktu prioritārās jomas, ir notikusi intensīva saziņa ar svarīgākajām Grieķijas ministrijām.

Pirmais ceturkšņa ziņojums ir plānots novembra sākumā; tajā tiks apkopoti rezultāti un darba metodes, kas tika izklāstīti 2011. gada 12. oktobrī notikušajā konferencē. Ziņojums būs pieejams dalībvalstīm un citām organizācijām, kas piedalās tehniskās palīdzības programmā.

Contacts :

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar